EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
Политика за защита на личните данни
Общи положения

www.jobs.bg работи в съответствие с възприетите от компанията, управляваща този сайт - „ДЖОБС.БГ” ЕООД, правила и принципи, описани в настоящия документ. С него ви информираме за мерките за опазване на личните данни на физическите лица, ползващи сайта www.jobs.bg. Идентификационен номер на Администратор на лични данни: ДЖОБС.БГ ЕООД, No 37234

„ДЖОБС.БГ” ЕООД се придържа изключително към законовата рамка (ЗЗЛД, Конвенция 108 за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, Директива 95/46/EC за защита на личността срещу обработка на лични данни и за свободно движение на тези данни, Препоръка No R (99) 5 относно защитата на личната неприкосновеност в Интернет, Препоръка 1/99 относно невидимата и автоматична обработка на лични данни в Интернет осъществявана чрез софтуер и хардуер, Наредба № 1 на КЗЛД от 07.02.2007 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни), която има отношение към защитата на личните данни.

„ДЖОБС.БГ” ЕООД събира и обработва лични данни при спазване на принципа за лична неприкосновеност и ненамеса в личния живот на гражданите.

За да използвате електронната услуга, която ви предоставяме, трябва внимателно да прочетете целия текст и да приемете посочените по-долу правила за защита на личните данни. В случай, че не сте съгласни с едно или повече от изброените правила, моля не използвайте този сайт.

Обхват на личните данни, които обработваме

С цел предлагане на услугата, ние обработваме лични данни доброволно предоставени от физическото лице. Някои от услугите, като създаване на CV, изискват да предоставите информация относно вашата физическа идентичност (име, адрес, телефон, имейл); професионално образование и опит (вид на образованието, квалификации, степени и звания); семейна идентичност, културни интереси и други.

Физическото лице търсещо работа преценява самостоятелно дали и какви данни за себе си да предостави. Вие разбирате и приемате, че наред с останалите си функции jobs.bg е и информационна платформа (публична среда), която позволява на работодатели, агенции за заетост и др.подобни лица да разглеждат CV-та ако това е поискано от лицето, предоставило данните. Това означава, че CV-та могат да бъдат копирани, събирани и използвани от тези трети лица, над които jobs.bg не упражнява контрол. Някои от тях – работодатели, агенции за заетост и др.подобни могат да се намират и извън територията на Европейското икономическо пространство и е възможно да нямат еквивалентна на европейското законодателство защита срещу евентуално неправомерно използване на лични данни. Достъп до CV-та могат да имат работодатели в страната/европейското икономическо пространство и/или извън него, само ако е заявено желание от предоставителя на данни автобиографията да бъде разглеждана от съответните групи лица. Опцията за достъп до CV може да се променя по всяко време.

Ние се задължаваме да не разкриваме никаква информация за физическото лице предоставило данни, в случаите, когато е посочена тази опция, освен когато сме задължени по силата на закон, ако това бъде поискано от нас по официален път от държавен/регулаторен орган или когато разкриването отговаря на законовите изисквания, свързано е с предотвратяване/разкриване на престъпление и/или защитава интересите на останалите потребители на нашата услуга и/или на обществеността.

Водени от убеждението, че управлението на кариерата е дълъг житейски процес, ние запазваме предоставената информация неограничено във времето, докато потребителите сами не променят или не премахнат данните си. „ДЖОБС.БГ” ЕООД спазва генералния принцип за забрана на обработване на специални категории данни, посочени в чл.5, ал.1 на ЗЗЛД. Това ограничение не се прилага само в изрично посочените в чл.5, ал.2 на ЗЗЛД случаи. Ние препоръчваме в автобиографията да не се включват данни свързани с расов или етнически произход, с политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; както и информация, която се отнася до здравето и сексуалния живот на физическото лице. Предупреждаваме, че е рисково и за целите на нашата услуга не трябва да се предоставят съществени данни от документите за самоличност като ЕГН, номер на паспорт/лична карта, срокове на валидност и др. подобни.

Идентифициращите данни, които се отнасят до юридически лица, не са лични данни по смисъла на ЗЗЛД. В нашия сайт работодателите посочват име и адрес на компанията, регистрация по ДДС или официален регистрационен номер, както и име, адрес, телефон и е-мейл адрес на поне едно лице за контакт.

Използване на cookies и log файлове

Сайтът използва cookies и log файлове с цел персонализиране и подобряване на услугата. Вижте Политика за използване на Cookies/Бисквитки.

ВАЖНО: „ДЖОБС.БГ” ЕООД НЕ СЪБИРА ЛИЧНИ ДАННИ ПО НИКАКЪВ ДРУГ НАЧИН, ОСВЕН АКО ТЕ НЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ДОБРОВОЛНО. НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ДАННИ И НЕ ИЗВЪРШВАМЕ НИКАКВИ ПРОВЕРКИ В ТОЗИ СМИСЪЛ. ВИЕ КАТО ПОЛЗВАТЕЛ НА НАШАТА УСЛУГА СЛЕДВА ДА ПРИЕМЕТЕ, ЧЕ НЕ НОСИМ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО ДЕЙСТВИТЕЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ПРЕДОСТАВИЛИ НИ ДАННИ. ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ НА СЪМНЕНИЯ ОТ ВАША СТРАНА, НА УСТАНОВЕНА ИЗМАМА И/ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБА, ОЧАКВАМЕ ДА НИ УВЕДОМИТЕ НЕЗАБАВНО.

Технически мерки

Данните се съхраняват на технически средства, намиращи се в колокационен център с ограничен достъп. Служителите, имащи достъп до техническите средства, са задължени да третират информацията като конфиденциална.

Достъп до вашите лични данни

Сайтът ви осигурява 24 часа, 7 дни седмично достъп до вашия акаунт, освен в случай на техническа неизправност. Достъпът до вашия акаунт е защитен с парола. Вие носите отговорност да пазите в тайна вашата парола. Можете да променяте информацията във вашия акаунт по всяко време. Никой няма право да променя информация във вашия акаунт, без вашето изрично съгласие.

Вашите данни няма да бъдат използвани за маркетингови и промоционални цели, освен ако не сте изразили изрично съгласие за това. Изключение от това правило са съобщенията свързани с предоставяне и развитие на услугата или са включени в комуникация свързана с предлаганата услуга.

Вашите данни могат да бъдат използвани в кумулативен, непозволяващ идентификация вид, за статистически цели.

Проверка, промяна и изтриване на информация

Вие може да извършвате проверка, промяна и изтриване на част или цялата въведена от вас информация по всяко време. За целта използвайте вашата лична парола за достъп до акаунта си.

Когато вие изпратите и/или изрично се съгласите ваши лични данни да бъдат изпратени на трети лица (български и чуждестранни работодатели, фирми посредници и др.), „ДЖОБС.БГ” ЕООД не осигурява достъп до вече получени от трети лица ваши данни, независимо от факта, че тези трети лица могат да съхраняват вашите данни в нашата система. В този смисъл, вие разбирате и приемате, че веднъж изпратени към трети лица, данните ви не могат да бъдат променяни, поправяни и/или изтрити.

Права на физическите лица, предоставили данни

Вие имате право да възразите пред нас срещу:
  • обработването на вашите данни, ако имате съмнение и/или сте убедени, че обработката противоречи на нормативната уредба, като например, но не само – не сте дали съгласие за обработка на лични данни; трето лице използва вашите данни; обработват се данни по чл.5, ал.1 на ЗЗЛД и др.подобни.
  • обработването на личните ви данни за целите на директен маркетинг, без вашето съгласие.
Възражението следва да бъде подадено в писмен вид, с препоръчана поща и да бъде подписано от вас или от ваш упълномощен представител.

Ние, като администратор на лични данни се задължаваме:
  • Да вземем надеждни технически мерки за защита срещу неоторизиран достъп до вашите лични данни;
  • Да поддържаме техническа възможност за въвеждане, промяна, допълнение и изтриване на лични данни;
  • Да ви осигурим непрекъснат достъп, освен ако технически причини или обстоятелства извън нашия контрол правят невъзможно това;
  • Да не предоставяме данните ви на трети лица за маркетингови цели без вашето изрично съгласие;
  • Да отговаряме писмено и мотивирано на ваши възражения в 14 дневен срок от тяхното получаване.
  • При промяна в настоящата Политика да ви информираме своевременно по подходящ за това начин.
JOBS.BG прилага мерки за подсигуряване коректност, актуалност и сигурност на съдържанието и потребителските данни в сайта. Въпреки това, съществува риск. Използвайки сайта Вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате този риск. JOBS.BG не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието и информацията в сайта.

Информация за контакт

За въпроси свързани с политиката за защита на личните данни бихте могли да се свържете с нас на посочените в сайта контакти.

В случай на възникнал конфликт във връзка със защитата на личните ви данни, бихте могли да отнесете въпроса към Комисията за защита на лични данни.