Известия за новите обяви от Джъмбо ЕС.Б ЕООД
13.02.2024, Ref.No:Sklad/3
star star star star star
СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ / МОТОПИСТА, Джъмбо ЕС.Б ЕООД
  • location_onСофия
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време
  • paidЗаплата 2070 BGN (Бруто)
 

СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ / МОТОПИСТА

Kандидатствай
Кандидатствайте със съхранените във вашия акаунт CV-та и файлове.
Кандидатствай без акаунт
Кандидатствайте, като попълните формата на следващата стъпка, без да е необходимо да имате регистрация.
Препрати
Ново: Готов ли си за интервюто?
Подготви се с AI

Питаш ли се какви въпроси ще ти зададат на интервюто за тази обява? Виж какво мисли ChatGPT.
13.02.2024, Ref.No:Sklad/3
star star star star star
СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ / МОТОПИСТА, Джъмбо ЕС.Б ЕООД
  • location_onСофия
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време
  • paidЗаплата 2070 BGN (Бруто)
Известия за новите обяви от Джъмбо ЕС.Б ЕООД
Джъмбо ЕС.Б ЕООД
Търговия
  • calendar_today В България от 2005 *
  • people_alt 890 служители *
* Данните за брой служители и година на основаване са на базата на информация от Търговския регистър и НОИ. Последна актуализация 12.2023
Ново: Готов ли си за интервюто?
Подготви се с AI

Питаш ли се какви въпроси ще ти зададат на интервюто за тази обява? Виж какво мисли ChatGPT.
Лични данни
Политика за защита на личните данни на Джъмбо ЕС.Б ЕООД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Данни за Администратора:

„ДЖАМБО ЕС.Б“ ЕООД е лидер на пазара за продажба на детски стоки и домашни потреби в България. Дружеството е част от гръцкото дружество Jumbo Group S.A. На територията на Република България има 9 магазина JUMBO.

Данни за контакт с „ДЖАМБО ЕС.Б“ ЕООД:

Местоположение:
Държава: България
Адрес: гр. София, бул.“България“ No 51
Телефон: 02/8056511

Данни за контакт с Отговорник по защита на данните:
Отговорник по защита на личните данни е Йоана Велева. Можете да се свържете тук:
Ел. поща: jumbo_bg@jumbo.gr
Тел: 02/8056599

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

Категория лични данни:
име, презиме, фамилия, ЕГН, адрес, телефон, имейл, образование

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

- Изготвяне на фактури за закупена стока;
- Сключване на трудови договори със свои служители и по-конкретно за всички дейности, свързани със съществуване, изменение и прекратяване на трудовите отношения - за изготвяне на всякакви документи в тази връзка;
- За отчитане на работно време;
- Наемане на персонал
- Видеонаблюдение;
- Жалби от клиенти и искания за замяна на стока.

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

Дружеството обработва лични данни на основание договор в случаите, когато обработва лични данни за целите на сключване на трудови договори със свои служители, договори с логистични дружества, договори за правни и консултантски услуги.

Дружеството обработва лични данни по закон в случаите на изготвяне на фактури, обработване на документи към НАП и НОИ и в други случаи, свързани с трудови правоотношения на свои служители, в случаи на жалби от клиенти, искания за замяна за стока, закупена от магазина.

Дружеството обработва лични данни за целите на набиране на персонал.

Дружеството използва видеонаблюдение в магазините си за целите на защита на неприкосновеността на личното си имущество и законните си интереси. В магазините, в които се използва видеонаблюдение, са поставени информационни стикери. Дружеството е приело и своя Политика за видеонаблюдение.

Принцип на минимално необходимото

Дружеството обработва лични данни, които са адекватни, релевантни и ограничени единствено до тези, които са необходими за съответната цел. Отговорникът по защита на личните данни е отговорен да осигури Дружеството да не събира информация, която не е необходима за целта, за която тя е получена.

Предоставяне на личните ви данни на обработващи

„ДЖАМБО ЕС.Б“ ЕООД не предоставя лични данни на лица, обработващи лични данни от името на Дружеството, освен на тези, на които следва да ги предоставя по закон в изпълнение на законовите си задължения като трудова медицина, НАП, НОИ, банкови институции и др.

За защита на законните интереси на Дружеството и в случай на съдебно разрешаване на спор във връзка с трудови правоотношения и/или търговски взаимоотношения същото предоставя лични данни на адвокатско дружество, представляващо го по конкретно дело.

Съгласие:

Обработваме личните ви данни на основание съгласие, след като сте предоставили изрично, доброволно и информирано съгласието си. Запознати сте с правата, които имате във връзка с даденото съгласие и за целите, за които то се обработва.

Личните данни на лица под 18 години се обработват единствено със съгласието на родителите/попечителите им.

Даденото съгласие може да се оттегли, като се изпрати искане за оттегляне на адреса на Дружеството, посочен по-горе.

Период на съхраняване на данните

- Личните данни, обработвани с цел сключване и изпълнение на договор с партньори, логистични дружества, се съхраняват за срока на действие на договора и до 5 години от прекратяване или изтичане срока на действие на договора с оглед защита на легитимните интереси на Дружеството.

- Личните данни, обработвани с цел сключване на трудови договори със свои служители, се съхраняват до изтичане на 3 (три) годишен срок от прекратяване на договора с оглед защита на легитимните интереси на Дружеството.

- Личните данни, обработвани с цел набиране на персонал се съхраняват за срок до приключване на подбора.

- Личните данни, необходими за целите на пенсионното осигуряване, се съхраняват след прекратяване на трудовото отношение за срок от 50 години.

- Лични данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно-осигурителен контрол като фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи и др., се съхраняват за законоустановения срок.

- Лични данни, обработвани във връзка с Болнични листа, ТЕЛК решения и други документи, свързани със здравословното състояние на служители на Дружеството се съхраняват за срок от 3 години, считано от 01.01. на годината, следваща година на издаване на съответния болничен документ.

- Личните данни, обработвани с цел сключване на граждански договори за изпълнение на определена работа, се съхраняват за срока на действие на договора и до 5 години от прекратяване или изтичане срока на действие на договора с оглед защита на легитимните интереси на Дружеството.

- Данните от видеонаблюдение се пазят за срок от 20 дни.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

• имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „ДЖАМБО ЕС.Б“ ЕООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;

• имате право да поискате от „ДЖАМБО ЕС.Б“ ЕООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

• имате право да поискате от „ДЖАМБО ЕС.Б“ ЕООД да коригира без ненужно забавяне неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

• имате право да поискате от „ДЖАМБО ЕС.Б“ ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

 личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 когато сте оттеглил/а своето съгласие;
 когато сте възразил срещу обработването,
 когато обработването е незаконосъобразно;
 когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

• имате право да поискате от „ДЖАМБО ЕС.Б“ ЕООД да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

• имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;

• имате право да възразите срещу определени видове обработка;

• имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;

• при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Технически и организационни мерки за защита на личните данни

За защита на личните ви данни, Дружеството е предприело организационни и технически мерки за защита на сигурността на личните данни по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган за България е: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез „ДЖАМБО ЕС.Б“ ЕООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на „ДЖАМБО ЕС.Б“ ЕООД или директно на Отговорника по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт.)

Проблем с обявата
Обява: СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ / МОТОПИСТА
Организация: Джъмбо ЕС.Б ЕООД
Този сайт е защитен от reCAPTCHA и се прилагат Политиката за поверителност и Общите условия на Google.
Ето въпросите, които ChatGPT мисли, че може да ти зададат по време на интервюто: