Известия за новите обяви от HCL Technologies
06.02.2024
star star star star star
Technical Support Representative with Russian, HCL Technologies
 • location_onСофия
 • stairsНиво Entry-level / Junior
 • psychologyГодини опит от 0 до 2
 • chairВъзможност за работа от вкъщи
 • workПостоянна работа
 • scheduleПълно работно време
 • 3pДистанционно интервю
 • movingПодходяща и за кандидати с малък или без опит
 • languageАнглийски, Руски
 • Routing
 • Windows Windows
Kандидатствай
Кандидатствайте със съхранените във вашия акаунт CV-та и файлове.
Кандидатствай без акаунт
Кандидатствайте, като попълните формата на следващата стъпка, без да е необходимо да имате регистрация.
Препрати
Ново: Готов ли си за интервюто?
Подготви се с AI

Питаш ли се какви въпроси ще ти зададат на интервюто за тази обява? Виж какво мисли ChatGPT.
06.02.2024
star star star star star
Technical Support Representative with Russian, HCL Technologies
 • location_onСофия
 • stairsНиво Entry-level / Junior
 • psychologyГодини опит от 0 до 2
 • chairВъзможност за работа от вкъщи
 • workПостоянна работа
 • scheduleПълно работно време
 • 3pДистанционно интервю
 • movingПодходяща и за кандидати с малък или без опит
 • languageАнглийски, Руски
 • Routing
 • Windows Windows
Известия за новите обяви от HCL Technologies
HCL Technologies
Бизнес, консултантски услуги, Счетоводство/Финанси
 • calendar_today В България от 2005 *
 • people_alt 1000 служители *
* Данните за брой служители и година на основаване са на базата на информация от Търговския регистър и НОИ. Последна актуализация 12.2023
Ново: Готов ли си за интервюто?
Подготви се с AI

Питаш ли се какви въпроси ще ти зададат на интервюто за тази обява? Виж какво мисли ChatGPT.
Лични данни
Политика за защита на личните данни на HCL Technologies

For the English version please scroll down

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА И НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА В „СИ 3 АЙ ЕВРОПА“ ЕООД

Настоящото уведомление за защита и неприкосновеност на личните данни описва как Вашите лични данни се обработват от „СИ 3 АЙ ЕВРОПА“ ЕООД, вписано в Търговския

регистър с ЕИК 131448974, със седалище и адрес на управление гр. София 1766, район „Младост“, „Бизнес парк София“, Сграда 7, вх. Б, ет. 1 („Дружеството“), като

администратор на лични данни.

1. ВИДОВЕ ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ
Дружеството събира и обработва отнасящи се за Вас лични данни, които включват:

(i) Вашето име, адрес, координати за връзка (и-мейл, телефон, Ваше потребителско име в Skype, Facebook и други комуникационни и социални мрежи, в случай че

доброволно сте ни предоставили такава информация в процеса на подбор);

(ii) всякаква информация, посочена в предоставени от Вас документи за кандидатстване в Дружеството, като CV, мотивационно писмо, дипломи, сертификати, референции и

други, която може да се отнася за Ваш предходен професионален опит, образование, квалификации, специалност, правоспособност, умения, езикови и други познания,

резултати от тестове, способности, постижения, инициативи, професионални и лични интереси, и друга информация доброволно предоставена от Вас във връзка с

кандидатстването Ви за работа;

(iii) информация за ниво на Вашето възнаграждение, използвани социални придобивки и материални стимули;

(iv) информация и документи, удостоверяващи правото Ви да упражнявате трудова дейност на територията на Република България, в случай че сте гражданин на държава

извън Европейския съюз;

(v) Ваши отговори на зададени Ви въпроси при провеждани интервюта, присъствена и дистанционна комуникация с Вас в рамките на осъществяваните от Дружеството

процедури по селекция и подбор;

(vi) доклади и данни от тестове за компетенции, за езикови умения и за личностно профилиране, когато Дружеството извършва такива в рамките на осъществяваните от

него процедури по селекция и подбор;

(vii) имена и координати за контакт на Ваши бивши работодатели, както и на лица, издали препоръки и референции във Ваша полза, като Вие сте длъжни да подсигурите

необходимото съгласие или изпълнението на друго приложимо законово изискване за законосъобразното предоставяне на техни лични данни на Дружеството;

(viii) информация за настоящия Ви здравен статус, удостоверена съгласно изискванията на НАРЕДБА № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов

договор, чрез съответен документ за медицински преглед - при Ваше първоначално постъпване на работа или след като сте преустановили трудова дейност по трудово

правоотношение за срок над 3 месеца;

(ix) информация за евентуални Ваши осъждания, удостоверена съгласно изискванията на НАРЕДБА № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор,

чрез свидетелство за съдимост - при кандидатстване за отчетническа, материално-отговорна или друга длъжност, за която приложимото законодателство изисква представяне

на такъв документ.

Дружеството събира тези данни въз основа на предоставените лично от Вас документи и информация, включително чрез интервюта, тестове и други форми на оценяване,

прилагани от Дружеството в процеса по селекция и подбор на кандидати за работа, включително такива, които се провеждат дистанционно (напр. онлайн или по телефон).

Дружеството може също да събира отнасящи се за Вас лични данни от трети лица, като предходни работодатели, референти, доставчици на специализирани услуги по проверки

на конкретни обстоятелства (т.нар. background checks).

Ваша отговорност е да се уверите, че не предоставяте на Дружеството информация, която е обект на поети от Вас задължения за неразкриване и опазване на нейната

поверителност.

Вашите лични данни ще бъдат обработвани чрез автоматизирани и неавтоматизирани средства и могат да бъдат съхранявани в специализирани бази данни и електронни системи

за управление на човешки ресурси, някои от които е възможно да са базирани на т.нар. облачни технологии.

2. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Дружеството обработва Вашите лични данни за следните цели:

(i) първоначална селекция и последващо оценяване на подходящи за съответна свободна позиция кандидати с необходимия опит, квалификация, познания, умения и други

качества;

(ii) верификация на предоставените от Вас данни и информация във връзка с кандидатстването Ви за работа в Дружеството, включително чрез получаване на потвърждения

от трети лица, като посочени от Вас предходни работодатели и референти;

(iii) осъществяване на контакт с Вас, с оглед изискването на допълнителна информация от Вас, уведомяването Ви за развитието на процедурите по селекция и подбор,

както и за окончателните резултати от тях;

(iv) осъществяване на комуникация с Вас, провеждане на интервюта, тестове за компетенции и други форми на оценяване, прилагани от Дружеството в процеса по оценяване

на кандидати за работа, включително на процедури, които се провеждат дистанционно (напр. онлайн или по телефон);

(v) установяване на връзка с Вас в срок не по-дълъг от 3 (три) години след Вашето кандидатстване, в случай, че в Дружеството бъдат открити нови свободни позиции,

отговарящи на Вашия профил.

Ако въз основа на Вашата кандидатура Дружеството отправи до Вас предложение за работа, които Вие приемете, събраните в процеса на подбор Ваши лични данни ще бъдат

използвани за целите на изготвянето, съгласуването и сключването на трудов договор между Вас и Дружеството.

3. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО
Дружеството обработва Вашите лични данни въз основа на Вашето информирано и свободно изразено съгласие, което вие изразявате недвусмислено, чрез доброволното

предоставяне от Ваша страна на документи за кандидатстване в Дружеството на хартия или по електронен път.

В случай, че кандидатствате по обявена от Дружеството свободна позиция, обработването на Вашите лични данни се извършва освен въз основа на Вашето съгласие, също и за

целите на предприемане по Ваше искане (имплицитно съдържащо се в кандидатстването Ви за съответната позиция) на стъпки по селекция и подбор преди сключването на трудов

договор.

Ваши лични данни по чл. 1, т. (viii) и (ix) по-горе се обработват в напреднала фаза на процеса на Вашето кандидатстване, на основание спазването на законово

задължение, което Дружеството е длъжно да изпълнява, съгласно НАРЕДБА № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор.

4. ДОСТЪП ДО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИТЕ
Вашите лични данни ще бъдат достъпни за служители от отдел „Човешки ресурси“, мениджърите на съответните отдели и звена в Дружеството, в които има свободни позиции,

както и за други служители на Дружеството, изпълняващи трудови функции свързани с организирането и осъществяването на процесите по селекция, оценяване и подбор на

кандидати и управление на човешки ресурси. Достъпът на служителите до Ваши лични данни се осъществява до степента и в обема, в които са необходими за осъществяване на

трудовите функции и задължения на тези служители, като същите са обвързани с валидни задължения за конфиденциалност и неразкриване на личните данни, до които имат

достъп във връзка с изпълнение на служебните им задължения.

Дружеството ще съхранява Вашите лични данни в бази данни, достъп до които могат да имат специално оторизирани служители на дружествата от неговата корпоративна група,

включително Telerx Marketing Inc., учредено съгласно законите на САЩ, C3i Support Services Private Limited, учредено съгласно законите на Република Индия, и C3i

Services & Technologies (Dalian) Co., Ltd, учредено съгласно законите на Народна Република Китай.

За хостването на бази данни, съдържащи Ваша лична информация, се използват различни решения, някои от които могат да бъдат базирани на т.нар. облачни технологии и/или

да използват инфраструктурни елементи, разположени в държави извън ЕС и Европейската икономическа общност, включително в САЩ. От правна гледна точка, възможността за

осъществяване на достъп до такива бази данни от страна на лица извън ЕС и Европейската икономическа общност, каквито са оторизираните служители на горепосочените

дружества от корпоративната група на Дружеството, представлява трансграничен трансфер на лични данни. Законосъобразността на този трансфер се осигурява от т.нар.

Стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, които Дружеството е сключило с всички посочени дружества от неговата корпоративна група. Стандартните

договорни клаузи задължават дружествата, които имат достъп до Ваши лични данни, да спазват такива стандарти при обработването, опазването и защитата на личните Ви

данни, които са не по-ниски от тези, установени от европейското и българското законодателство.

Дружеството може да предоставя Ваши лични данни и на трети лица извън неговата корпоративна група, във връзка с предоставяни от тях професионални услуги, свързани

с процесите по селекция, оценяване и подбор на кадри, като напр. провеждане на тестове за компетенции, за езикови умения, за личностно профилиране и др. Дружеството,

като администратор на лични данни, е сключило с такива трети лица доставчици на услуги, явяващи се обработващи лични данни, съответни споразумения за обработване на

лични данни, съответстващи на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни и обвързващи третите лица със задължения, еквивалентни на тези, които самото

Дружеството е длъжно да спазва по отношение на Вашите лични данни.

5. СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИТЕ
Ако резултатът от вашето кандидатстване за работа в Дружеството е успешен, Дружеството ще съхрани личните Ви данни, с които разполага, за да ги обработва в контекста

на трудовото Ви правоотношение с Дружеството, като могат да станат част от вашето трудово досие в Дружеството. Дружеството ще извършва такова обработване на Ваши лични

данни, при условията на отделно Уведомление за защита и неприкосновеност на личните данни на служители на Дружеството, което ще Ви бъде предоставено при сключване на

трудов договор с Дружеството.

Ако резултатът от вашето кандидатстване за работа в Дружеството е неуспешен, Дружеството ще съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от 3 (три) години след

Вашето кандидатстване, с оглед установяване на връзка с Вас в случай, че в Дружеството бъдат открити нови свободни позиции, които по преценка на Дружеството отговарят

на Вашия профил.

6. СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ
Дружеството поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита срещу случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп

до лични данни.

Дружеството осигурява необходимото ниво на сигурност, съответстващо на рисковете, които възникват при обработването, като се вземат предвид достиженията на техническия

прогрес, разходите за прилагане и естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, както и риска за Вас. Тези мерки са насочени към осигуряване на

непрекъсната цялостност и поверителност на личните данни. Дружеството редовно оценява тези мерки, за да гарантира сигурността на обработването.

7. ВАШИТЕ ПРАВА
Вашите права по отношение на обработването на личните Ви данни, обработвани от Дружеството са следните:

(i) право на потвърждение дали Дружеството обработва Ваши лични данни и, ако това е така, да получите достъп до тях и до определена информация относно това

обработване;
(ii) право на коригиране на Вашите лични данни, ако са неточни;
(iii) право на изтриване на Вашите лични данни (т.нар. „право да бъдеш забравен“) – когато вече не са необходими за целите, за които са събрани или обработвани по

друг начин, или ако напр. са били обработвани незаконосъобразно;
(iv) право на ограничаване на обработването – когато оспорите точността на личните Ви данни, за период, който ни позволява да проверим Вашето оплакване, както и в

други случаи, предвидени в действащото законодателство;
(v) право на преносимост – да получите личните Ви данни, които сте ни предоставили и които се обработват по автоматизиран начин, в структуриран, широко използван и

пригоден за машинно четене формат, и да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Дружеството, или да поискате от Дружеството да прехвърли

личните Ви данни на друг администратор, когато прехвърлянето е технически осъществимо;
(vi) оттегляне на съгласие - във всеки един момент да оттеглите съгласието си за обработване на Ваши лични данни, което няма да засегне законосъобразността на

обработването, извършено преди оттегляне на съгласието. Ако оттеглите съгласието си, ще осуетите възможността Дружеството да разгледа и прецени Вашата кандидатура за

работа, съответно да има предвид Вашата кандидатура в случай, че в срок от 3 (три) години след Вашето кандидатстване в Дружеството бъдат открити нови свободни позиции,

които по преценка на Дружеството отговарят на Вашия профил.

Ако желаете да упражните някое от правата си, посочени по-горе, можете да се свържете с Дружеството на посочените по-долу контакти.

Ако мислите, че Дружеството обработва личните Ви данни в нарушение на законодателството за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за

защита на личните данни: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; https://www.cpdp.bg/; kzld@cpdp.bg.
8. ДОБРОВОЛНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Предоставянето на личните Ви данни е изцяло доброволно. Непредоставянето на личните Ви данни ще осуети възможността Дружеството да разгледа и прецени Вашата

кандидатура за работа.

Чрез доброволното предоставяне от Ваша страна на документи за кандидатстване в Дружеството Вие:

(i) недвусмислено изразявате Вашето информирано и свободно съгласие за обработване на личните Ви данни, при описаните в настоящото Уведомление условия;
(ii) удостоверявате, че сте прочели и разбирате настоящото Уведомление и приемате описаните в него условия, при които Дружеството ще обработва личните Ви данни;
(iii) удостоверявате, че информацията, която е посочена в предоставените от Вас документи за кандидатстване е вярна и точна, като в противен случай Вашата

кандидатура може да бъде отхвърлена.

9. АВТОМАТИЗИРАНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Дружеството не прилага процеси или практики, които почиват единствено на автоматизирано обработване без човешка намеса, включващо профилиране, което поражда правни

последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен.

10. ДАННИ ЗА КОНТАКТ
Ако искате да получите копие от Стандартните договорни клаузи, посочени в чл. 4 по-горе, или да упражните някое от правата си по чл. 7 по-горе, или ако имате въпроси,

свързани с настоящото Уведомление, може да се свържете с Дружеството, както следва:
• адрес: гр. София 1766, район „Младост“, „Бизнес парк София“, Сграда 7, вх. Б, ет. 1;
• тел.: 00359 (2) 4898126;
• електронен адрес: sofia.hr@c3isolutions.com
Можете също така да се свържете и с длъжното лице по защита на личните данни на Дружеството: DataProtectionOffice@C3isolutions.com.


PRIVACY NOTICE FOR JOB APPLICANTS AT C3I EUROPE EOOD

This Privacy Notice describes the manner in which your personal data is being processed by C3i Europe EOOD, uniform ID code 131448974, having its registered seat and

management address in 1766 Sofia, “Mladost” municipal region, Business Park Sofia, Building 7, entr. B, fl. 1 (the “Company”), as a data controller.

1. TYPES OF PERSONAL DATA PROCESSED
The Company collects and processes personal data concerning you, which include:

(i) your name, address, contact details (email address, telephone number, your username in Skype, Facebook and other communication and social media, in case you

have voluntarily provided us with such information in the recruitment process);
(ii) any information contained in documents you have provided in the course of your application for a job at the Company, such as, CV, cover letter, diplomas,

certificates, references, etc. which may be related to your employment history, educational background, qualifications, major, competences, skills, language and other

types of knowledge, results from tests, abilities, achievements, initiatives, professional and personal interests, and other information voluntarily provided by you

when you have applied for a job;
(iii) information about your salary rate, used social benefits and material incentives;
(iv) information and documents certifying your right to work on the territory of Republic of Bulgaria in case you are a citizen of a country that is not an EU

Member State;
(v) your answers given in interviews and face-to-face and distance communication with you in the course of the recruitment procedures conducted by the Company;
(vi) reports and data from tests for qualifications, language skills and personality profiling, when the Company conducts such tests in the course of its

recruitment procedures;
(vii) names and contact data of your previous employers, as well as individuals, who have issued recommendations and references about you, where it is your

obligation to ensure the necessary consent or the fulfillment of another applicable statutory requirement for the lawful provision of their personal data to the

Company;
(viii) information about your present health status, evidenced pursuant to the requirements of Regulation № 4 on the Documents Required for Execution of an Employment

Contract, by an appropriate document for medical examination – when you are starting work for the first time or when you have suspended any employment activity under

an employment relationship for more than a 3-month period;
(ix) information about convictions, evidenced in accordance with the requirements of Regulation № 4 on the Documents Required for Execution of an Employment

Contract, by means of a criminal record certificate – upon application for a position, implying materially responsibility or for another position, for which the

applicable legislation requires the provision of such a document.

The Company collects this information on the basis of documents and information provided personally by you, including by interviews, tests and other means of

evaluation, applied by the Company in the recruitment process, including such which are conducted remotely (e.g. online or by phone). The Company may also collect

personal data concerning you from third parties, such as former employers, referents, providers of specialized background checks services.

It is your responsibility to ensure that you don’t provide to the Company any information, subject to confidentiality and non-disclosure obligations which you have

assumed.

Your personal data will be processed through automated and non-automated means and may be stored in specialized databases and electronic systems for human recourses

management, which in some cases may be based on the so-called cloud technologies.

2. PURPOSES OF PERSONAL DATA PROCESSING
The Company processes your personal data for the following purposes:

(i) initial selection and subsequent evaluation of candidates who are fit for the respective vacant position, having the necessary experience, qualification,

knowledge, skills and other qualities;
(ii) verification of the data and information provided by you in connection with your application for a job at the Company, including by receiving confirmations

from third parties, such as the specified by you former employers and referents;
(iii) contacting you for the purpose of obtaining of additional information from you, notifying you for the progress of the recruitment procedures, as well as for

the final results from them;
(iv) communicating with you, holding of interviews, tests which measure competences and other evaluation forms, used by the Company in the recruitment process,

including such procedures that are conducted remotely (e.g. online or by phone);
(v) contacting you for a term which will not be longer than 3 (three) years after your application for a job, in case there are new vacant positions at the Company

that fit your profile.

In case, based on your application for a job, the Company decides to send you a job proposal which you accept, the information collected in the recruitment process

will be used for the purposes of preparation, coordination and execution of an employment agreement between you and the Company.

3. LEGAL BASIS FOR THE PROCESSING
The Company processes your personal data based on your informed and freely given consent, which you unambiguously express, by voluntarily providing your application

documents on paper or online to the Company.

In case you apply for a vacant position announced by the Company, the processing of your personal data shall be made on the grounds of your consent and, further, for

the purposes of taking, at your request (being implicit part of your application for the specific position), steps for a recruitment procedure that precedes the

signing of an employment contract.

Your personal data under Art. 1, para (viii) and (ix) above are processed in an advanced phase of the application process, on the grounds of compliance with legal

obligations of the Company, pursuant to Regulation № 4 on the Documents Required for Execution of an Employment Contract.

4. ACCESS TO AND SHARING OF PERSONAL DATA
Your personal data will be accessible to employees from the HR department, the managers of the respective departments and units at the Company, as well as to other

Company employees, whose labour functions are related to organization and implementation of recruitment and HR-related processes. The access of such employees to your

personal data is made to the extent and volume necessary for the performance of their labour functions and duties. These employees are bound by valid obligations for

confidentiality and non-disclosure of the personal data accessed by them in connection with the performance of their employment duties.

The Company shall store your personal data in databases, which may be accessed by specially authorized employees of the companies belonging to its corporate group,

including Telerx Marketing Inc., established and existing under the laws of the USA, C3i Support Services Private Limited, established and existing under the laws of

the Republic of India, and C3i Services & Technologies (Dalian) Co., Ltd. established and existing under the laws of the People’s Republic of China.

The hosting of databases, containing your personal information, relies on various solutions, some of which may be cloud-based and/or may use infrastructure elements

located in countries outside the EU and the European Economic Area, including USA. From legal perspective, the possible access to such databases by persons outside the

EU and the European Economic Area, such as the authorized employees of the abovementioned companies from the corporate group of the Company, represents cross-border

transfer of personal data. The lawfulness of this transfer is ensured by the so called Standard Contractual Clauses adopted by the European Commission, which the

Company has entered into with all entities from its corporate group. The Standard Contractual Causes require from the entities, which have access to your personal data

to observe such standards in processing, safekeeping and protection of your personal data, which are as high as those provided for by European and Bulgarian

legislation.

The Company may disclose your personal data to parties outside its corporate group in connection with professional services, which they provide in relation to the

recruitment, selection and assessment process, such as holding of tests for competences, language skills, personality profiling etc. As a personal data controller, the

Company has executed with such third-party service providers, acting as personal data processors, respective data processing agreements, meeting the requirements of

the General Data Protection Regulation and imposing on these providers such obligations which are equivalent to those the Company itself should observe in respect of

your personal data.

5. DATA RETENTION
If your application for a job in the Company is successful, the Company will retain the personal data it has about you, in order to process them in the context of your

employment relationship with the Company, where this personal data may become a part of your employment file in the Company. The Company will conduct such processing

of your personal data pursuant to the terms set out in the Privacy Notice for Employees of the Company, which will be provided to you at the time of execution of an

employment contract with the Company.

If your application for a job is unsuccessful, the Company will keep your personal data for a period which will not be longer than 3 (three) after your application, in

order to contact you if there are new vacant positions at the Company, which according to the Company, correspond to your profile.

6. DATA SECURITY
The Company maintains appropriate technical and organizational measures against accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure of, or

access to personal data.

The Company ensures a level of security of the personal data appropriate to the risks that are presented by the processing, having all due regard to the state of the

art, the costs of implementation and the nature, scope, context and purposes of the processing, as well as the risk for you. These measures are aimed at ensuring the

on-going integrity and confidentiality of the personal data. The Company evaluates these measures on a regular basis to ensure the security of the processing.

7. YOUR RIGHTS
You have the following rights with respect to the processing of your personal data by the Company:
(i) right to obtain a confirmation whether the Company processes data about you and, where this is the case, access to your personal data along with certain

information about their processing;
(ii) right to rectification of your personal data if they are inaccurate;
(iii) right to deletion of your personal data (“right to be forgotten”) – when they are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected

or otherwise processed or if, for example, they have been unlawfully processed;
(iv) right to restriction of processing – if you contest the accuracy of your personal data for a period enabling us to verify your complaint, as well as in other

cases envisaged in the applicable legislation;
(v) right to data portability– right to receive your personal data which you have provided to us and which are processed by automated means, in a structured

commonly used and machine-readable format as well as to transmit these data to another controller without hindrance from the Company, or to request from the Company to

transmit your personal data directly to another controller, when this is technically feasible;
(vi) right to withdraw consent – you are entitled to withdraw your consent for processing at any moment, which will not affect the lawfulness of the processing that

took place before the withdrawal of the consent. In case you withdraw your consent, the Company will not review and consider your job application, accordingly, it

won’t take it into consideration in case the Company announces new vacant positions, which, according to the Company, fit your profile, within 3 (three) years’ term

after your application for a job.

If you are willing to exercise any of the rights specified above, you may contact the Company as set out below.

If you think that the Company processes your personal data in breach of the applicable data protection legislation, you have the right to lodge a complaint with the

Personal Data Protection Commission: 1592 Sofia, 2, Tsvetan Lazarov Blvd.; https://www.cpdp.bg/; kzld@cpdp.bg.
8. VOLUNTARY PROVISION OF YOUR PERSONAL DATA
You provide your personal data on an entirely voluntary basis. Failure to provide your personal data will prevent the Company from reviewing and considering your

application for a job.

By the voluntary provision of documents regarding your application for a job to the Company, you:
(i) unambiguously express your informed and freely given consent for the processing of your personal data as per the conditions set out in the present Notice;
(ii) confirm that you have read and understand the present Notice and accept the terms of processing of your personal data by the Company, set out herein;
(iii) confirm that the information specified in the application documents provided by you is true and accurate, as otherwise your application may be rejected.

9. AUTOMATED PROCESSING OF YOUR PERSONAL DATA
The Company does not use processes or practices which rely solely on automated processing without human interaction, including profiling, which produces legal effect

concerning you or affects you in a similarly significant way.

10. CONTACT DETAILS
If you are willing to receive a copy of the Standard Contractual Clauses referred to in Art. 4 above or to exercise your rights under Art. 7 above or if you have any

questions with respect to this Notice, please contact the Company as follows:
• address: 1766 Sofia, “Mladost” municipal region, Business Park Sofia, Building 7, entr. B, fl. 1;
• tel.: 00359 (2) 4898126;
• electronic address: sofia.hr@c3isolutions.com.
You may also contact the Company’s Data Protection Officer: DataProtectionOffice@C3isolutions.com.
Проблем с обявата
Обява: Technical Support Representative with Russian
Организация: HCL Technologies
Този сайт е защитен от reCAPTCHA и се прилагат Политиката за поверителност и Общите условия на Google.
Ето въпросите, които ChatGPT мисли, че може да ти зададат по време на интервюто: