Известия за новите обяви от D COMMERCE BANK AD
19.09.2023, Ref.No:DSCC-H
star star star star star
Ръководител Дигитални услуги и Кол център, D COMMERCE BANK AD
  • location_onСофия
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време

Ръководител Дигитални услуги и Кол център

„Търговска Банка Д“ АД (D Bank) стои стабилно на пазара повече от 20 години и се развива интензивно под влияние на ежедневните промени и предизвикателства в банковия сектор. Придържайки се към добрите международни практики, D Bank се стреми да предоставя на своите клиенти най-високо ниво на обслужване. Приоритет на Банката в областта на човешките ресурси е да бъде предпочитан работодател в България и да привлича и задържа най-способните служители, притежаващи висок професионализъм и изявени личностни качества, за да създаде екип от хора, мотивирани да бъдат най-добрите.

Ръководител Дигитални услуги и Кол център

Основни задължения и отговорности за позицията:

• Отговаря за стратегическото развитие на дигиталните продукти и услуги на банката и електронните канали за банкиране.
• Ръководи и участва в проекти по създаване и внедряване на нови дигитални продукти и услуги. Пряко се ангажира и участва в създаването на идейните проекти, подробни функционални задания, проследяването на етапите за разработка, тестването и финалното приемане.
• Изготвя анализ на тенденциите на пазара на дигитални услуги и продукти, предлагани в банковия сектор. Наблюдава конкуренцията и се грижи за ценовата политика.
• Генерира предложения за подобрения и оптимизация на съществуващите, както и създаване на нови полезни функционалности на услугите за отдалечено банкиране.
• Администрира, създава и се грижи за цялата документация (вътрешнобанкова и за клиенти), свързана с услугите за отдалечено банкиране.
• Организира, координира и съдейства на клонова мрежа на Банката по отношение на продажбата на услуги през електронните канали.
• Отговаря за цялостната дейност на Кол центъра на Банката.

Подходящите кандидати притежават:

• Висше икономическо образование.
• Минимум 3 години трудов опит във управлението и разработването на продукти и услуги за електронни канали във финансовия сектор.
• Отлични познания и разбиране на банковите продукти и услуги за отдалечено банкиране.
• Организираност и инициативност.
• Много добри умения за работа в екип, създаване и поддържане на добри колегиални взаимоотношения, управлението на екипи е предимство.
• Способност за работа под напрежение и в кратки срокове.
• Отлично владеене на английски език.
• Допълнителни познания и сертификати, свързани с информационни технологии, ще се считат за предимство.

Ние предлагаме:
• Мотивираща работна атмосфера в модерна офис среда;
• Работа в сплотен и изграден на принципа на доверието екип;
• Допълнителна здравна застраховка;
• Ваучери за храна;
• Групова рискова застраховка Живот;
• Карта за спорт на преференциална цена;
• Преференциални условия за банкови услуги и продукти.

Необходими документи за кандидатстване:

• Автобиография с актуална снимка.
Запознат съм с на D COMMERCE BANK AD
Препрати
19.09.2023, Ref.No:DSCC-H
star star star star star
Ръководител Дигитални услуги и Кол център, D COMMERCE BANK AD
  • location_onСофия
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време
Известия за новите обяви от D COMMERCE BANK AD
D COMMERCE BANK AD
Банки и кредитиране
  • calendar_today Основана 1999
  • people_alt 390 служители
Лични данни
Политика за защита на личните данни на D COMMERCE BANK AD

Информация по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общия регламент за защита на данните)

Данни относно администратора на лични данни
ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД е администратор на лични данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.

Цел на обработването и правно основание
Личните данни на кандидатите за работа се обработват за целите на процесите за провеждане на подбор на кандидати за работа в ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД на основание чл. 6, т. 1, б. „а“ от Общия регламент за защита на данните. Личните данни се обработват с цел изпълнение на изискванията на Кодекса на труда.

Обработване на лични данни в процеса по подбор
В процеса по подбор се обработват документи, като: автобиография, диплома за завършено образование, сертификати, други удостоверителни документи, които съдържат лични данни относно идентичността, образованието и трудовия опит на кандидата за работа.

Лица, обработващи лични данни в ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
Достъп до личните данни на кандидати за работа имат определени от ръководството служители при изпълнение на задълженията им. Търговска банка Д АД не предоставя лични данни на кандидати за работа на трети лица.

Срок за съхранение на личните данни
Срокът за съхранение на лични данни е 6 (шест) месеца, считано от датата на получаване в ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД на документите, изисквани съгласно обявата, освен при изрично желание личните данни на кандидата да се обработват само за участие в конкретен подбор. Личните данни се унищожават в срок до 3 (три) месеца след изтичане на срока за съхранение. Лични данни, предоставени само за конкретен подбор, се унищожават незабавно след приключването му.

Права на кандидатите за работа в ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
Кандидатите за работа имат право на достъп, коригиране, изтриване на подадените лични данни и/или на ограничаване на обработването при спазване на изискванията, посочени в чл. 15, 16, 17 и 18 от Общия регламент за защита на данните, както и на преносимост на данните, когато същите са предоставени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и се обработват по автоматизиран начин от ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД. Във връзка с упражняването на посочените по-горе права кандидатите за работа могат да отправят искания до ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД.
ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД информира кандидата за работа за предприетите действия в изпълнение на отправеното искане в срок до 2 (два) месеца от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още един месец. При непредприемане на действия по отправено искане ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД информира кандидата писмено. Исканията във връзка с упражняването на тези права могат да бъдат изпращани на електронен адрес: DPO@dbank.bg или в писмен вид на адреса за управление на ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД.
Кандидатите за работа имат право по всяко време да оттеглят съгласието си, като за целта изпратят уведомление на адрес DPO@dbank.bg, или използват друг начин, удостоверяващ оттеглянето на съгласието за обработване. Считано от датата на получаване на оттеглянето на съгласието, подадените от кандидата документи няма да бъдат обработвани от ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД. Личните данни, предоставени преди оттеглянето на съгласието, до изтичане на установения срок за съхранение се съхраняват в ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД, освен при изрично желание на кандидата за работа те да бъдат изтрити.
Кандидатите за работа имат право на жалба до Комисията за защита на личните данни, адрес: 1592 София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, във връзка с обработването на техните лични данни.

Изискване за предоставяне на лични данни
Предоставянето на лични данни е необходимо за участие в процедурите за подбор и за сключването на трудов договор с ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД. В случай че кандидатите за работа не предоставят лични данни, няма да могат да участват в процедурите по подбор и назначаване в ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД.

Координати на администратора
Координатите на администратора във връзка с обработването на лични данни са: ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД, гр. София, бул. Тотлебен 8. Длъжностно лице по защита на данните е Христо Илиев с електронен адрес: DPO@dbank.bg.
Проблем с обявата
Обява: Ръководител Дигитални услуги и Кол център
Организация: D COMMERCE BANK AD
Ключ:  
Препишете буквите/цифрите от синьото поле по-горе. Използвайте малки букви на латиница.