Известия за новите обяви от БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
11.09.2023
star star star star star
Младши специалист в отдел "Нормативно съответствие и контрол", БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
  • location_onСофия
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време
  • scheduleНепълно работно време

Младши специалист в отдел "Нормативно съответствие и контрол"

Българо-американска кредитна банка оперира на българския пазар от 1996г. Банката предлага пълен пакет от банкови продукти и услуги на индивидуални и бизнес клиенти на конкурентни цени и при високо ниво на обслужване. БАКБ е модерна, високотехнологична институция, която отговаря адекватно на все по-високите изисквания на съвременните потребители, адаптира се бързо към променящите се условия на банковия пазар и се възползва от всички технологични новости, които могат да бъдат в услуга на клиентите й.
Българо-американска кредитна банка търси да привлече към екипа си студент в специалност „Право“ или завършил образованието си по специалност „Право“, без да е необходимо кандидатстващият да има релевантен професионален опит, но силно мотивиран да започне кариерата си и да се развива в банковия сектор, конкретно в областта на банковото право и нормативното съответствие.

Ако желаете да станете част от екипа на една от най-динамично развиващите се и стабилни банкови институции, да натрупате Вашите първи практически знания и умения, да видите бизнеса и управлението отблизо, да се запознаете с работата и функционирането на банка, ние Ви предлагаме:

• Дейност, свързана с банково право и правно -нормативно съответствие;
• Сътрудничество и пълно съдействие с доказани професионалисти в процеса на работа;
• Интересна и динамична работа;
• Трудов договор с фиксирано месечно възнаграждение. Възможност за договаряне на трудов договор за непълно работно време;
• Отлични социални придобивки.

Ако това предложение Ви интересува, изпратете автобиография с актуална снимка най-късно до 02.10.2023г.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.
Конфиденциалността е гарантирана и предоставените от кандидатите данни са под специална защита по смисъла на Общия регламент относно защита на данните (GDPR) и Закона за защита на личните данни.
Запознат съм с на БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
Препрати
11.09.2023
star star star star star
Младши специалист в отдел "Нормативно съответствие и контрол", БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
  • location_onСофия
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време
  • scheduleНепълно работно време
Известия за новите обяви от БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
Банки и кредитиране
Лични данни
Политика за защита на личните данни на БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД

Уведомление до кандидатите за работа и/ или кандидати по стажантски програми в „Българо-американска кредитна банка“ АД относно защита на личните данни.


Настоящото уведомление урежда правата на субекта на данни- кандидат за работа и/ или кандидат по стажантски програми в „Българо-американска кредитна банка“ ЕАД съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО и правата на субекта на данни съгласно бъдещи изменения или допълнения на посочените нормативни актове и други нормативни актове, отнасящи се до обработването, сигурността, защитата и запазването на лични данни.

I. Данни за администратора:
Кои сме ние?
Българо–американска кредитна банка АД е вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК: 121246419 /БАКБ АД/
Данни за контакт с БАКБ АД
Централно управление
София 1000, ул. "Славянска" 2
E-mail: bacb@bacb.bg
070014488 и *4488
SWIFT (BIC): BGUSBGSF
https://www.bacb.bg/bg

E-mail: contact@bacbplus.bg
T: +359 2 9658 370

Длъжностно лице по защита на данните (DPO) на БАКБ АД:

Лилия Георгиева Милева
E-mail: dpo@bacb.bg
II. Целите, за които се обработват личните данни:

1. За целите на провеждан подбор на персонала с цел встъпване на кандидата в трудово правоотношение/ правоотношение по граждански договор/ по договор за управление, обработваме следните лични данни:
 имена
 ЕГН
 дата и място на раждане
 гражданство
 адрес; e-mail, телефон, факс
 образование и допълнителна квалификация
 видеозапис на общодостъпни места и зони - с оглед спецификата на извършваната от БАКБ дейност
 Снимка, когато сте предоставили такава с изпращане на кандидатурата Ви;
 Други данни, предоставени от Вас чрез изпращане на кандидатурата Ви;

2. За целите на охрана на зони и помещения и контрол на достъпа.
Информация, представляваща лични данни се обработва чрез системи за видеонаблюдение; при провеждане на интервюта в офиси на БАКБ и зоните, защитени от електронни системи за контрол на основание задълженията на администратора съгласно съответната Наредба на МВР и БНБ за организацията и контрола по обезпечаване сигурността на банките.

III. Основания за обработване на личните данни:
1. БАКБ обработва Вашите лични данни въз основа на съгласие, изразено от Ваша страна чрез изпращане на кандидатурата Ви за конкретната длъжност. При изразено съгласие от Ваша страна, кандидатурата Ви може да бъде разглеждана и за бъдещи свободни длъжности, обявени от Банката за срок от една година.

2. Легитимен интерес на БАКБ АД или на трета страна, когато същите имат преимущество над интересите или основните права и свободи на кандидат за работа, като например, но не само:
• Охрана и контрол на достъпа
• Аудио и видеонаблюдение, аудио и видео записване за целите на охрана и контрол на достъпа
• друго валидно правно основание
IV. Предаване на личните данни на трета държава или международна организация
„БАКБ“ АД няма да предава личните Ви данни в трети държави или международни организации.

V. Автоматизирано вземане на решения
БАКБ АД няма да прилага автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

VI. Период на съхраняване на данните
БАКБ АД ще обработва Вашите лични данни за сроковете, установени в действащото в страната законодателство и от регулаторните надзорни органи.
Обработваните лични данни на кандидатите за работа за конкретна свободна длъжност се изтри¬ват след приключване на подбора и избор на подходящ кандидат.
Банката може да обработва лични данни на кандидати за работа и за други свободни позиции при изразено съгласие от страна на кандидата. В тези случаи личните данни на кандидатите ще бъдат обработвани до 1 година, считано от месеца на кандидатстване или до оттегляне на съгласието за обработване преди изтичане на едногодишния срок.

VII. Вашите права като субект на личните данни са следните:
Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:
1. Имате право да поискате достъп до Вашите лични данни, обработвани от Банката;
2. Имате право да поискате от БАКБ АД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни и да поискате ние да го направим без да бъдете възпрепятствани от наша страна при наличие на условията на чл. 20 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 /Регламента/.
3. Имате право да поискате от БАКБ АД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
4. Имате право да поискате от БАКБ АД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания /Правото да бъдеш забравен/:
4.1. личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
4.2. когато сте оттеглил своето съгласие /в случаите, в които обработването на личните Ви данни е единствено на основание Вашето съгласие/; когато сте възразил срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
4.3. когато обработването е незаконосъобразно;
4.4. когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни; Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.
5. Право да искате ограничаване на обработването, съгласно чл. 18 от Регламента.
6. Имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработването на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора, в случаите, в които обработването на личните Ви данни е единствено на основание Вашето съгласие. Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено. В случаите, когато такова съгласие е необходимо за обработване на личните Ви данни и Вие вземете информирано решение да не го предоставите, Банката може да не бъде в състояние да предостави съответния продукт/услуга, за който съгласието е било необходимо. Оттеглянето на съгласието може да се извърши в писмена форма в свободен текст чрез деловодството на БАКБ или под формата на електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис на адрес: dpo@bacb.bg.
7. Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган в България е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработването на личните Ви данни чрез Българо-американска кредитна банка АД (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на Българо-американска кредитна банка АД или директно на Длъжностно лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт).
VIII. Начин за упражняване на правата Ви като субект на данните?
Необходимо е да попълните Формуляр за искане от субект на данните, намиращ се на страницата на БАКБ- www.bacb.bg, секция Правна информация, раздел „Поверителност или да отправите искане на посочените контактни данни на „Българо-американска кредитна банка“ АД, или директно на посочените контактни данни на Длъжностно лице по защита на данните.


Проблем с обявата
Обява: Младши специалист в отдел "Нормативно съответствие и контрол"
Организация: БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
Ключ:  
Препишете буквите/цифрите от синьото поле по-горе. Използвайте малки букви на латиница.