Известия за новите обяви от ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД
07.09.2023, Ref.No:MTT_IMI
star star star
ТЕХНИК ПОДДРЪЖКА, ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД
  • location_onБотевград
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време
 

ТЕХНИК ПОДДРЪЖКА

От "ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ" ЕООД събираме следните данни за Вас, като: имена, адрес, телефон, пол, години, професионален опит, образование, квалификации и друга доброволно предоставена от Вас информация в автобиографията Ви, въз основа на предоставеното съгласие, с цел подбор и оценка на кандидатурата Ви за позицията, за която кандидатствате.
Запознат съм с на ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД
Препрати
07.09.2023, Ref.No:MTT_IMI
star star star
ТЕХНИК ПОДДРЪЖКА, ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД
  • location_onБотевград
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време
Известия за новите обяви от ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД
ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД
Integrated Micro-Electronics, Inc., also known as IMI, is one of the leading global providers of electronics manufacturing services (EMS) and power semiconductor assembly and test services (SATS) in the world.
  • calendar_today В България от 1997
  • people_alt 2300 служители
Лични данни
Политика за защита на личните данни на ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ОТ “ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
ПРИ ПОДБОР НА СЛУЖИТЕЛИ
Настоящото уведомление има за цел да информира субектите относно начина, по който обработваме личните данни на кандидати за работа и участници в подбор на персонал („Вие“, „Вас“).
КОИ СМЕ НИЕ?
Администратор на лични данни е “ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с ЕИК 122055826, (,,Дружеството“, „Ние“), със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград 2140, ж.к. ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА "МИКРОЕЛЕКТРОНИКА“
Контактите на Длъжностното ни лице по защита на данните са:
• Длъжностно лице по защита на личните данни: адв. Десислава Димитрова-Чолакова
• Email: gdprimibg@global-imi.com ; “ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ “ЕООД

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

Дружеството може да обработва някои или всички от следните категории лични данни на лица, които участват в процедура по подбор на работници и служители, а именно:
Данни, с които да Ви идентифицираме Имена; дата на раждане или ЕГН, място на раждане
Данни за контакт с Вас Настоящ и постоянен адрес; email; телефон
Данни относно Вашето образование и квалификации Автобиография/ CV; мотивационно писмо; информация, съдържаща се в документи, удостоверяващи завършено образование, професионална квалификация, правоспособност и допълнителни специализации; информация за езиците, които владеете, както и за степента, в която ги владеете; информация за Вашите умения и квалификации (компютърни умения, технически умения, допълнителни квалификации, сертификати и курсове)
Данни относно Вашия професионален опит Досегашен трудов опит (вкл. информация за наименование на работодател, месторабота, длъжност); и информация за характера и обхвата на работата, изпълнявана при предишни работодатели
Данни, станали ни известни в хода на проведени с Вас интервюта и тестове В рамките на процеса по подбор, в т.ч. информация за поискано/ предложено възнаграждение
Друга информация, включена по Ваша преценка в кандидатурата Ви Вкл. информация за препоръки; семейно положение, военна служба, снимка; други данни, които сте включили в кандидатурата си по Ваша преценка.
Друга информация, предоставена въз основа на Ваше изрично съгласие Бихме могли да обработваме и специални категории данни, при наличие на изрично съгласие за това от Ваша страна
Информация, събрана и изготвена от агенции за подбор на персонал Такава информация може да бъде събрана и от агенции за подбор, когато “ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД им е възложило провеждането на отделни етапи или целия подбор на персонал (в т.ч. данни от изготвени от агенциите доклади, препоръки и др.)

Информация, която да не включвате в кандидатурата си

В случай че не желаете да обработваме някои от данните, посочени по-горе, молим да не ги включвате в кандидатурата си.

Също така, изрично молим да не включвате в кандидатурата си и да не изпращате към Нас копия на официални документи за самоличност – лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС, документ за пребиваване.

ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА
Когато кандидатствате за конкретна позиция при Нас, Ние обработваме посочените по-горе Ваши лични данни, за да разгледаме Вашата кандидатура и да преценим доколко квалификацията и професионалният Ви опит отговарят на изискванията за тази позиция.
В случай че изразите предварително си съгласие за това, Ние бихме могли да обработваме Вашите лични данни, които сте ни предоставили при кандидатстване без обявена свободна позиция или при кандидатстване по обявена от Нас позиция, за целите на извършването на бъдещи подбори на персонал. Това включва вписването Ви в Нашата база данни с кандидати за работа за бъдещи подбори, извършване на преценка доколко сте подходящ/а за дадена позиция (в т.ч. различна от тази, за която първоначално сте кандидатствали, в случай че е имало такава), разглеждане на кандидатурата Ви и за осъществяване на контакт с Вас в тази връзка.
Основанието за обработка на личните данни, описани по-горе, независимо дали сте кандидатствали за конкретна позиция или за всички открити при Нас бъдещи позиции, е предоставено от Вас съгласие, съгласно ЗЗЛД и Регламент 2016/679.
ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА
Целите на обработката на данни в процеса на подбор са следните:
- За намиране на подходящи кандидати за работа към Дружеството;
- Разрастване и увеличаване дейността и капацитета на Дружеството;
- Осъществяване на подбор на работници и служители, с които да бъдат сключени трудови договори.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Срокът за съхранение на данните, събрани при подбор е 6 месеца, когато сте кандидатствали за конкретна позиция. Когато сте дали съгласие данните Ви да бъдат обработвани за всички открити при Нас бъдещи позиции, ще обработваме данните Ви за срок от 1 година от даване на съгласието.

В случай, че кандидатствате през онлайн платформа, то следва да имате предвид и Политиката за защита на данни на тази онлайн платформа, респ. предвидените срокове за съхранение на данните в нея, за които Дружеството не носи отговорност.

ЗАЩИТА И ДОСТЪП ДО ДАННИТЕ

Дружеството е взело правни, технически и организационни мерки за защита на личните данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Дружеството не прехвърля данните, обработвани при подбор извън рамките на ЕС/ЕИП.

До данните имат достъп служителите или ръководителите на дружеството с оглед изпълнение на възложените им функции във връзка с извършвания подбор. Данните ми могат да бъдат получени от други дружества от групата на “ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, когато сте кандидатствали през корпоративния сайт, както и споделени с учебни заведения с цел проверка да достоверността на предоставени документи и СТМ с цел установяване пригодността.

ВАШИТЕ ПРАВА

На кандидатите за работа, Дружеството осигурява всички права, предвидени в местното и европейско законодателство, а именно:
- при поискване да получите цялата необходима информация, отнасяща се до обработването на предоставените от Вас данни, вкл. ако е възможно копие;
- да изисквате от Дружеството достъп до, коригиране или заличаване/изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, при наличие на предпоставките за това;
- да направите възражение срещу обработването, както и да подадете жалба до КЗЛД при незаконосъобразно обработване на данните;
- да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да доведе до негативни последици за Вас. Оттеглянето на или отказът да дадете съгласието си не се отразява по никакъв начин на участието Ви в подбора на за конкретната позиция, за която кандидатствате;
- да упражните своето право на преносимост.

Всички искания, свързани с личните данни като: информация, достъп, изтриване, оттегляне на съгласие и др. описани по-горе, се оформят в писмен вид, подписват се от Вас и се предават за обработка на Дружеството на електронен адрес: gdprimibg@global-imi.com или на адреса на управление на Дружеството. Искането трябва да съдържа информация относно три имена и в случай, че искането е относно конкретни лични данни – те да бъдат конкретизирани, както и точно кое право се упражнява. Възможно е дружеството да предостави незадължителни заявления за упражняване на различните права.

Дружеството отговаря мотивирано на исканията на субектите в 60-дневен срок, като ги изпълнява, ако са налице основания за това, или постановява мотивиран отказ, при наличие на основания за това, като указва и правото на субектите за последващи действия пред надзорните органи.

Исканията ще се считат прекомерни поради своята повторяемост и ще се таксуват (единствено покриване на разходи за обработка), ако се отнасят до статични данни, които не подлежат на промяна в рамките на периода от време между исканията.
Проблем с обявата
Обява: ТЕХНИК ПОДДРЪЖКА
Организация: ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ключ:  
Препишете буквите/цифрите от синьото поле по-горе. Използвайте малки букви на латиница.