Известия за новите обяви от Меншън България
26.05.2023
star star star star star
Junior SEO Specialist, Меншън България
 • location_onСофия
 • stairsНиво Entry-level / Junior
 • psychologyГодини опит от 0 до 2
 • chairВъзможност за работа от вкъщи
 • workПостоянна работа
 • scheduleПълно работно време
 • schoolПодходяща и за студенти
 • movingПодходяща и за кандидати с малък или без опит
 • beach_accessОтпуск 25 дни
 • languageАнглийски
 • SEO
 • Excel Excel
 • HTML/CSS HTML/CSS
Запознат съм с на Меншън България
Препрати
26.05.2023
star star star star star
Junior SEO Specialist, Меншън България
 • location_onСофия
 • stairsНиво Entry-level / Junior
 • psychologyГодини опит от 0 до 2
 • chairВъзможност за работа от вкъщи
 • workПостоянна работа
 • scheduleПълно работно време
 • schoolПодходяща и за студенти
 • movingПодходяща и за кандидати с малък или без опит
 • beach_accessОтпуск 25 дни
 • languageАнглийски
 • SEO
 • Excel Excel
 • HTML/CSS HTML/CSS
Известия за новите обяви от Меншън България
Меншън България
Информационни технологии, Телекомуникации
 • calendar_today В България от 2014
 • people_alt 160 служители
 • people_alt 50 ИТ специалисти
Лични данни
Политика за защита на личните данни на Меншън България

ENGLISH VERSION BELOW

ИЗВЕСТИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
до кандидатите за работа в „МЕНШЪН ТЕХНОЛЪДЖИ ЕНД ОПЪРЕЙШЪНС СЕНТЪР“ ЕООД

Това известие описва как събираме и използваме личната Ви информация, която ни предоставяте при кандидатстването си за работа при нас – директно или чрез посредник.
1. Администратор на лични данни
Администратор на личните Ви данни е „МЕНШЪН ТЕХНОЛЪДЖИ ЕНД ОПЪРЕЙШЪНС СЕНТЪР“ ЕООД, ЕИК: 202724488, гр. София, п.к.1784, бул. Цариградско шосе No 115Г, Мегапарк Бизнес Център, ет. 2.
2. Лични данни, които се обработват
Администраторът обработва следните категории лични данни на кандидата за работа: три имена, дата на раждане, данни за контакт, образование и квалификации, професионален опит, владеене на чужди езици, препоръки от други работодатели, други данни, съдържащи се в автобиографията на кандидата.
3. Друга информация във връзка с обработването на личните данни
3.1. Цел на обработването на лични данни: Подбор на персонал.
3.2. Правно основание за обработването на лични данни: Предприемане на стъпки преди сключване на договор (чл. 6, пар. 1, б. „б“ от Общия регламент относно защитата на данните („ОРЗД“)).
3.3. Получатели на лични данни: агенции за подбор на персонал, доставчици на IT и хостинг услуги, отдел Човешки ресурси в седалището на „Mansion Group“, на адрес ап. 732, Юропорт, Гибралтар.
3.4. Срок на съхранение на личните данни: За неуспешните кандидати - до приключване на подбора, а за успешните - за срока на трудовия договор, но не по-малко от 10г.
4. Права на субекта на лични данни
4.1. Право на достъп: Субектът на данни има право да получи актуална информация за условията, при които се обработват личните му данни, както и справка за личните му данни, които са в процес на обработване.
4.2. Коригиране: Субектът на данни има право да иска от Администратора да коригира всяка непълна или неточна информация.
4.3. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“): Това право Ви дава възможност да искате да изтрием Вашите лични данни, ако са налице относимите основания, посочени в ОРЗД, а именно:
a) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
б) личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
в) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
Това право не е налице, ако обработването е необходимо за упражняването на право или изпълнението на задължение, което се прилага спрямо Администратора съгласно ОРЗД и приложимото законодателство.
4.4. Право на ограничаване на обработването: Това право Ви дава възможност да искате да ограничим обработването на лични данни, ако са налице относимите основания, посочени в ОРЗД, а именно:
a) точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
б) обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
в) администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

5. Право на жалба
Съгласно чл. 77 от ОРЗД, Субектът на данни има право да подаде жалба до надзорния орган, Комисия за защита на личните данни, ако сметне, че Администраторът обработва неправомерно личните му данни.
6. Възможни негативни последици при непредоставяне на лична информация.
Непредоставянето на поисканата от Вас лична информация може да ни попречи да преценим кандидатурата Ви, съответно да предприемем стъпки за сключване на трудов договор с Вас.
7. Отсъствие на автоматизирано взимане на решения
Предоставените от Субекта на данни лични данни няма да бъдат обект на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
8. Сигурност на данните
Ние сме въвели подходящи мерки, за да предотвратим инцидентната загуба, употреба или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите лични данни. В допълнение, ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до тези служители и трети лица, за които е налице необходимост да получат тази информация. Те ще обработват лични данни само въз основа на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност.


PRIVACY NOTICE
to the job candidates in MANSION TECHNOLOGY AND OPERATIONS CENTRE EOOD

This notice describes how we collect and use your personal information that you provide to us when applying for a job with us - directly or through an intermediary.
1. Data Controller
Personal data controller of your personal data is MANSION TECHNOLOGY AND OPERATIONS CENTRE EOOD, UIC: 202724488, Sofia, 1784, 115G Tsarigradsko shousse blvd., Megapark Business Centre, fl. 2.
2. Personal Data Processed
The Controller processes the following categories of personal data of the job candidate: three names, date of birth, contact details, education and qualifications, professional experience, knowledge of foreign languages, recommendations from other employers, other data contained in the candidate's CV.
3. Other information regarding the personal data processing
3.1. Purpose of the Processing: Recruitment.
3.2. Lawful Basis of the Processing: taking steps at the request of the data subject prior to entering into a contract (Article 6, Para. 1, let. “b” of the General Data Protection Regulation ("GDPR")).
3.3. Data recipients: recruitment agencies, IT and hosting providers, the HR Department of the Mansion Group’s corporate headquarters, in Suite 732, Europort, Gibraltar.
3.4. Storage period: For unsuccessful candidates - until the end of the recruitment, and for successful - for the term of the employment agreement, but not less than 10 years.
4. Rights of the data subject
4.1. Right of access: The data subject is entitled to receive up-to-date information about the conditions under which his / her personal data are processed, as well as a reference to his or her personal data being processed.
4.2. Correction: The Data subject is entitled to ask the Controller to correct any incomplete or inaccurate information.
4.3. Right to erasure (‘right to be forgotten’): This right gives you the opportunity to ask us to erase your personal data if the relevant grounds specified in the GDPR are present, namely:
(a) personal data are no longer needed for the purposes for which they were collected or otherwise processed;
(b) personal data have been processed unlawfully;
(c) personal data must be deleted in order to comply with a legal obligation under EU law or the law of a Member State applicable to the controller;
This right does not exist if the processing is necessary for the exercise of a right or the performance of an obligation that applies to the Controller under the GDPR and the applicable legislation.
4.4. Right to restriction of processing: This right allows you to want to restrict the processing of personal data if the relevant grounds specified in the GDPR are present, namely:

a) the accuracy of the personal data is contested by the data subject, for a period enabling the controller to verify the accuracy of the personal data;
(b) the processing is unlawful and the data subject opposes the erasure of the personal data and requests the restriction of their use instead;
(c) the controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but they are required by the data subject for the establishment, exercise or defence of legal claims;
5. Right to lodge a complaint
Under Art. 77 of GDPR, the Data subject is entitled to lodge a complaint with the supervisory authority, the Commission for personal data protection, if he / she considers that the Controller is illegally processing his / her personal data.
6. Possible consequences of failure to provide personal information.
Failure to provide the personal information requested by you may prevent us from assessing your application or taking steps to enter into an employment agreement with you.
7. Non-existence of automated decision-making
Personal data provided by the Data subject shall not be subject to automated decision-making, including profiling.
8. Data security
We have put in place appropriate measures to prevent accidental loss, use or unauthorized access, alteration or disclosure of your personal information. In addition, we restrict access to your personal information to those employees and third parties who need to receive this information. They will process personal data only on the basis of our instructions and in accordance with their obligation of confidentiality.

Проблем с обявата
Обява: Junior SEO Specialist
Организация: Меншън България
Ключ:  
Препишете буквите/цифрите от синьото поле по-горе. Използвайте малки букви на латиница.