Известия за новите обяви от Сирма Иншуртех АД
06.03.2023
star star star star star
.Net Developer, Сирма Иншуртех АД
 • location_onСофия
 • stairsНиво Entry-level / Junior, Mid-level
 • psychologyГодини опит от 1 до 5
 • workПостоянна работа
 • scheduleПълно работно време
 • .NET .NET
 • ASP.NET ASP.NET
 • Bootstrap Bootstrap
 • jQuery jQuery
 • SQL SQL
 • MS SQL MS SQL
 • PostgreSQL PostgreSQL
 • NoSQL NoSQL

.Net Developer

Запознат съм с на Сирма Иншуртех АД
Препрати
06.03.2023
star star star star star
.Net Developer, Сирма Иншуртех АД
 • location_onСофия
 • stairsНиво Entry-level / Junior, Mid-level
 • psychologyГодини опит от 1 до 5
 • workПостоянна работа
 • scheduleПълно работно време
 • .NET .NET
 • ASP.NET ASP.NET
 • Bootstrap Bootstrap
 • jQuery jQuery
 • SQL SQL
 • MS SQL MS SQL
 • PostgreSQL PostgreSQL
 • NoSQL NoSQL
Известия за новите обяви от Сирма Иншуртех АД
Сирма Иншуртех АД
Информационни технологии
Лични данни
Политика за защита на личните данни на Сирма Иншуртех АД

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Лични данни на лица, кандидатстващи за работа
на трудов или граждански договор

23.05.2018 г.

1. Обща информация
Настоящата политика за поверителност („Политиката“) има за цел да запознае лицата, кандидатстващи или кандидатствали за работа в „Ти Би Ай Инфо“ АД („Ти Би Ай Инфо“) на трудов или граждански договор, с обхвата и целите на дейностите по обработка на техните лични данни от страна на Ти Би Ай Инфо, както и с техните права, свързани с тази обработка. Ако кандидатствате за работа в Ти Би Ай Инфо, независимо дали по трудов или граждански договор, тази Политика е насочена към Вас.
Политиката е разработена на основание чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните или ОРЗД). За да се избегне ненужно възпроизвеждане на разпоредби на ОРЗД в Политиката, в определени случаи, които не са от първостепенно значение за Вас с оглед на дейностите по обработка на данни, извършвани от Ти Би Ай Инфо, или основанието за тази обработка, Политиката съдържа единствено препратки към съответните текстове на ОЗРД.
Тук можете да намерите информация за това какви Ваши лични данни събираме, откъде събираме тези данни, как и с каква цел ги използваме, на кого ги предоставяме, какви са Вашите права като субект на данни, както и как да се свържете с нас или с надзорния орган по защита на личните данни.
2. За Ти Би Ай Инфо
Администратор на Вашите лични данни е „Ти Би Ай Инфо“ АД, ЕИК 205982173.
Ние събираме и обработваме Вашите лични данни като администратор на лични данни съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).
Можете да се свържете с нас на телефон 0888 313 005, както и да ни пишете на адрес гр. София 1408, ул. „Балша“, бл. 8, или имейл адрес job@tbiinfo.eu.
3. Източници на лични данни
Личните данни, които обработваме за Вас, са събрани или директно от Вас или от други източници:
Данни събрани от Вас. Следните категории данни събираме или сме събрали директно от Вас:
а. данни, които получаваме лично от Вас по повод на кандидатстването Ви по конкретна наша обява за работа;
б. информация, която сте ни изпратили по Ваша собствена инициатива и не във връзка с конкретна обява на Ти Би Ай Инфо, изразявайки по този начин интереса и желанието си да работите при нас.
Данни, събрани от други източници. Следните категории данни събираме или сме събрали от посочените по-долу други източници:
а. информация за Вас, която ни е предоставена от агенции за подбор на персонал;
б. информация в резултат на извършени по наша инициатива прегледи на професионална информация, представена в социалните мрежи (Facebook, LinkedIn и др.), за лица, които биха били подходящи за предлаганата от нас работа;
в. информация, предоставена от Вас на уеб страници за търсене на работа/кариерни страници и др.;
г. от препоръки на трети лица.
Освен в посочените случаи, ние не събираме и не обработваме лични данни от други източници.
4. Лични данни, които обработваме, цели и правно основание за обработката
4.1. Категории лични данни, които обработваме:
Вашите лични данни, които събираме и обработваме, са посочените от Вас данни в документите за кандидатстване за работа (автобиография, препоръки от предходни работодатели, сертификати за завършени курсове, придобити знания и умения и др.). Тези данни са предоставени доброволно от Вас и по Ваша преценка и могат да включват: имена, дата на раждане, адрес, личен телефон, личен имейл адрес, данни за образование, професионална квалификация и опит, работа при предходни работодатели и заеманите позиции, специфични знания и умения.
4.2. Цели на обработването
Обработваме посочените данни с цел да Ви идентифицираме като кандидат за работа на трудов договор/изпълнител по граждански договор, да имаме възможност да се свързваме с Вас (с оглед провеждането на интервюта и събеседвания в процеса по селекция на кандидатите за работа, евентуално уточняване на въпроси, свързани с Вашата кандидатура и др.), да преценим дали притежаваните от Вас качества и опит съответстват на нашите изисквания и очаквания за изпълнението на работата, за която кандидатствате.
4.3. Основание за обработването
Правното основание за обработването на посочените по-горе категории лични данни е различно в зависимост от източника на личните данни:
а. когато обработваме Ваши лични данни, които сме получили от Вас и Вие сте се съгласили с тази обработка, ние обработваме тези данни въз основа на Вашето съгласие, доколкото Вие самостоятелно преценявате дали да предоставите тези данни или не в процеса на кандидатстване за работа. Ако не ни предоставите категориите лични данни, които изискваме при кандидатстването Ви за работа, няма да можете да участвате в процеса по подбор на кандидатите за работа и евентуално да започнете работа при нас.
б. когато обработваме Ваши лични данни от други източници, основанието за тази обработка е легитимният ни интерес да набираме персонал, който е необходим за нуждите на Ти Би Ай Инфо и който е най-подходящ и притежава очакваните от нас професионални и лични качества за изпълнението на предложената от нас работа.
5. Предоставяне на личните Ви данни на трети лица
Ти Би Ай Инфо разкрива или може да разкрива лични данни на трети лица единствено на посочените по-долу лица и категории лица.
5.1. Получатели на лични данни в рамките на Ти Би Ай Инфо
За постигането на целите за обработка на Вашите данни същите се разкриват пред и обработват от следните лица и категории лица в рамките на Ти Би Ай Инфо:
а. Специалист/отдел „Човешки ресурси“ получава достъп до и обработва Вашите лични данни за целите на извършване на подбора в рамките на процедурата по кандидатстване за съответната работа, провеждане на интервюта и др.
б. Системен администратор, който поддържа софтуерните системи на Ти Би Ай Инфо, където се съхраняват данните в електронен формат, и който в процеса на изпълнение на задълженията си може да достъпва тези данни.
в. Ръководството на Ти Би Ай Инфо.
5.2. Получатели на лични данни извън Ти Би Ай Инфо
Извън рамките на нашата организация Ти Би Ай Инфо може да предоставя личните Ви данни единствено на обработващи лични данни (лица, които обработват лични данни по възлагане и нареждане на Ти Би Ай Инфо) от следните категории:
а. Доставчици на софтуерни решения, при които информацията на Ти Би Ай Инфо се съхранява (хоства) на сървър (включително облачно пространство), осигурен от доставчика на решението. На тази категория обработващи могат да се предоставят за съхранение всички категории лични данни, които се обработват от Ти Би Ай Инфо чрез автоматични средства. Предоставянето на Ваши лични данни за съхранение и обработка на такива лица не означава само по себе си, че тези лица ще могат да осъществяват достъп до самите данни.
б. Лица, осъществяващи техническа поддръжка на софтуерни системи, използвани от Ти Би Ай Инфо. На тези категории обработващи не се предоставят целенасочено лични данни, но е възможно те да осъществяват инцидентен достъп до базите данни на Ти Би Ай Инфо за целите на техническата поддръжка.
в. Други обработващи лични данни, когато по преценка на Ти Би Ай Инфо, използването на такива лица е необходимо.
6. Използване на личните данни
Използваме Вашите лични данни в съответствие с целите, посочени в настоящия документ.
Възможно е в процеса на обработване на лични данни инцидентно да получим от Вас лични данни, които не са предмет на обработване от нас (напр. личният Ви имейл адрес може да съдържа допълнителна информация за свързаността Ви с дадена организация, която информация не е релевантна за целите на извършваното от нас обработване на данни и др.). Ние не следим за такива особености и не извършваме какъвто и да е допълнителен анализ или друга обработка на подобни инцидентно получени от нас лични данни, с които разполагаме за Вас, с цел профилирането Ви, извличането на допълнителна информация, категоризирането Ви по някакъв начин или вземането на автоматизирани решения и др., които да имат правни последици за Вас или да Ви засягат по друг начин.
7. Съхраняване и унищожаване на лични данни
Освен ако приложим закон не разрешава по-дълго съхранение или Вие сте дали съгласието си за такова, Ти Би Ай Инфо ще изтрива/унищожава Вашите лични данни след завършването на процедурата по подбор на кандидати, за която сте кандидатствали, и в случай че Вие не сте избраният от нас кандидат, на когото ще предложим сключването на трудов/граждански договор, или при отказ от Ваша страна да участвате в процедурата, ако ние сме установили контакт с Вас.
Когато обработваме данните Ви без да сме ги получили от Вас и не за целите на конкретна обява, ще Ви информираме за това. В тези случаи ще продължим да обработваме данните Ви докато не възразите срещу тази обработка.
В случай че Вие сте предоставили лични данни не по конкретна обява, а по Ваша собствена инициатива, след предоставянето на съгласие от Ваша страна за обработването на тези данни, ние ще ги обработваме до момента на оттегляне на Вашето съгласие за това.
8. Вашите права във връзка с обработването на Ваши лични данни
Като субект на Вашите лични данни Вие имате редица права, насочени към Ти Би Ай Инфо като администратор на данните. Описание на тези права и редът за упражняването им са посочени по-долу в този раздел.
Всички посочени права се упражняват чрез писмено заявление до Ти Би Ай Инфо, отправено лично от Вас или от изрично упълномощено от Вас лице, освен ако специален закон предвижда друго. Заявленията се адресират до адресите за контакт с Ти Би Ай Инфо, посочени в т. 2 по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис.
8.1. Право на достъп до Вашите лични данни
Вие имате право да поучите от Ти Би Ай Инфо информация за това дали Ти Би Ай Инфо обработва лични данни, свързани с Вас, и ако това е така, да получите достъп до самите данни, както и до информация за
а. категориите лични данни, които се обработват,
б. целите на обработването;
в. получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
г. когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
д. съществуването на право да се изиска от администратора коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване;
е. правото на жалба до надзорен орган;
ж. когато личните данни не се събират от Вас, всякаква налична информация за техния източник;
з. съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.
Ти Би Ай Инфо ще предоставя безплатно копие от Вашите лични данни, които са в процес на обработване, както и информацията, посочена в предходния абзац в рамките на един месец от постъпването на Вашето искане. Ако поискате допълнителни копия от данните, Ти Би Ай Инфо може да наложи разумна такса въз основа на административните разходи за създаването на допълнителното копие.
8.2. Право на коригиране
Ако смятате, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да поискате Ти Би Ай Инфо да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, имате право да искате допълването им, като се имат предвид целите на обработването.
8.3. Право на оттегляне на съгласие
Когато Ти Би Ай Инфо обработва Ваши лични данни въз основа на предоставено от Вас съгласие, Вие можете по всяко време да оттеглите предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Ви Ти Би Ай Инфо ще преустанови дейностите по обработка на личните Ви данни, обработвани въз основа на съгласието Ви, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, Ти Би Ай Инфо може да продължи да обработва същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 8.5.2.
8.4. Право на възражение срещу обработването
Вие имате право да възразите срещу обработката на Ваши лични данни въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимните интереси на Ти Би Ай Инфо, когато смятате, че във Вашия конкретен случай това обработване е несъвместимо със защитата на Вашите интереси, права и свободи. В такива случаи, ако Ти Би Ай Инфо не докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи данни, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, Ти Би Ай Инфо ще прекрати обработването на тези лични данни.
8.5. Право на изтриване на лични данни
8.5.1. Общо правило. Вие имате правото да поискате от Ти Би Ай Инфо изтриване на свързаните с Вас лични данни без ненужно забавяне, а Ти Би Ай Инфо има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
а. личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
б. Вие сте оттеглил съгласието си за обработване на данните, когато данните са били обработвани въз основа на Вашето съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
в. Вие сте възразили срещу обработването съгласно т. 8.4 и Ти Би Ай Инфо няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред Вашите интереси, права и свободи;
г. личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
д. личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение на Ти Би Ай Инфо.
8.5.2. Изключения от правилото. Правото Ви да искате изтриване на личните Ви данни не се прилага, съответно Ти Би Ай Инфо няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
а. за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
б. за спазване на законово задължение на Ти Би Ай Инфо, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Ти Би Ай Инфо;
в. по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от ОРЗД;
г. за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от ОРЗД, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или
д. за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
8.6. Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи имате право да поискате от Ти Би Ай Инфо временно да спре всяка друга обработка на личните Ви данни с изключение на тяхното съхранение:
а. когато оспорвате точността на личните Ви данни – за срок, който позволява на Ти Би Ай Инфо да провери точността на личните данни;
б. когато обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а искате вместо това ограничаване на използването им;
в. когато Ти Би Ай Инфо не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
г. когато сте възразили срещу обработването съгласно т. 8.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Ти Би Ай Инфо имат преимущество пред Вашите интереси.
В изброените случаи Ти Би Ай Инфо може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено с Вашето съгласие или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.
8.7. Право на преносимост на данните
Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на Ти Би Ай Инфо, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от стана на Ти Би Ай Инфо, когато:
а. Ти Би Ай Инфо обработва данните въз основа на Вашето съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по трудовия или гражданския договор между Вас и Ти Би Ай Инфо; и
б. обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, Вие имате право да получите пряко прехвърляне на личните Ви данни от Ти Би Ай Инфо към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.
8.8. Правото на жалба до надзорен орган
Ако смятате, че обработването на Ваши лични данни от страна на Ти Би Ай Инфо нарушава разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, ОРЗД и Закона за защита на личните данни, Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното Ви местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

Проблем с обявата
Обява: .Net Developer
Организация: Сирма Иншуртех АД
Ключ:  
Препишете буквите/цифрите от синьото поле по-горе. Използвайте малки букви на латиница.