Известия за новите обяви от D COMMERCE BANK AD
24.11.2022, Ref.No:DSE-2
star star star star star
Digital Services Expert, D COMMERCE BANK AD
  • location_onСофия
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време

Digital Services Expert

About D Commerce Bank AD

D Commerce Bank AD is a universal bank offering a full range of banking services for companies and individuals - corporate and investment banking, small and medium enterprises, retail banking. The bank
The bank has been on the market for more than 20 years and is specializing in offering reliable and flexible tailor made solutions to its customers, in accordance with the most advanced business standards, technologies and banking practices.

We are looking for a motivated, hardworking, career-minded, and enthusiastic Digital Services Expert at our Digital Service and Call Center Department.


As a Digital Services Expert, you will be responsible to:

• In this role, you will work with out IT and Business Development Departure;
• Understanding of customer needs and value that can be created through digitalization;
• Gain understanding of current processes and incorporate customer feedback into product development;
• Communicates user stories with software engineers/ developers and test new services and products.

What skills, qualifications and experience do you need?

• Minimum 2 years of experience in the field of digital technologie, Project/Product Management, Card Business Expert or related experience;
• Good communication and presentation skills;
• The ability to multi-task, prioritize tasks and adapt quickly in a rapidly changing environment;
• Analytical mindset and problem-solving skills;
• Deep planning skills with ability to organize thematic work areas in deep detail with long-term vision and iterative execution.

What we offer:
• Exciting work environment;
• Great office location in Sofia center;
• Additional health and life insurance;
• Multisport card;
• Employee discount about bank products and services.

Only shortlisted candidates will be invited!
The submission of personal data is voluntary. D Commerce Bank AD, in its role of data controller, guarantees that appropriate safeguards will be implemented in the processing of your data during the recruitment process and safe-keeping will be in compliance with the provisions of applicable legislation.
Запознат съм с на D COMMERCE BANK AD
Препрати
24.11.2022, Ref.No:DSE-2
star star star star star
Digital Services Expert, D COMMERCE BANK AD
  • location_onСофия
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време
Известия за новите обяви от D COMMERCE BANK AD
D COMMERCE BANK AD
Банки и кредитиране
  • calendar_today Основана 1999
  • people_alt 390 служители
Лични данни
Политика за защита на личните данни на D COMMERCE BANK AD

Информация по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общия регламент за защита на данните)

Данни относно администратора на лични данни
ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД е администратор на лични данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.

Цел на обработването и правно основание
Личните данни на кандидатите за работа се обработват за целите на процесите за провеждане на подбор на кандидати за работа в ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД на основание чл. 6, т. 1, б. „а“ от Общия регламент за защита на данните. Личните данни се обработват с цел изпълнение на изискванията на Кодекса на труда.

Обработване на лични данни в процеса по подбор
В процеса по подбор се обработват документи, като: автобиография, диплома за завършено образование, сертификати, други удостоверителни документи, които съдържат лични данни относно идентичността, образованието и трудовия опит на кандидата за работа.

Лица, обработващи лични данни в ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
Достъп до личните данни на кандидати за работа имат определени от ръководството служители при изпълнение на задълженията им. Търговска банка Д АД не предоставя лични данни на кандидати за работа на трети лица.

Срок за съхранение на личните данни
Срокът за съхранение на лични данни е 6 (шест) месеца, считано от датата на получаване в ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД на документите, изисквани съгласно обявата, освен при изрично желание личните данни на кандидата да се обработват само за участие в конкретен подбор. Личните данни се унищожават в срок до 3 (три) месеца след изтичане на срока за съхранение. Лични данни, предоставени само за конкретен подбор, се унищожават незабавно след приключването му.

Права на кандидатите за работа в ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
Кандидатите за работа имат право на достъп, коригиране, изтриване на подадените лични данни и/или на ограничаване на обработването при спазване на изискванията, посочени в чл. 15, 16, 17 и 18 от Общия регламент за защита на данните, както и на преносимост на данните, когато същите са предоставени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и се обработват по автоматизиран начин от ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД. Във връзка с упражняването на посочените по-горе права кандидатите за работа могат да отправят искания до ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД.
ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД информира кандидата за работа за предприетите действия в изпълнение на отправеното искане в срок до 2 (два) месеца от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още един месец. При непредприемане на действия по отправено искане ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД информира кандидата писмено. Исканията във връзка с упражняването на тези права могат да бъдат изпращани на електронен адрес: DPO@dbank.bg или в писмен вид на адреса за управление на ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД.
Кандидатите за работа имат право по всяко време да оттеглят съгласието си, като за целта изпратят уведомление на адрес DPO@dbank.bg, или използват друг начин, удостоверяващ оттеглянето на съгласието за обработване. Считано от датата на получаване на оттеглянето на съгласието, подадените от кандидата документи няма да бъдат обработвани от ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД. Личните данни, предоставени преди оттеглянето на съгласието, до изтичане на установения срок за съхранение се съхраняват в ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД, освен при изрично желание на кандидата за работа те да бъдат изтрити.
Кандидатите за работа имат право на жалба до Комисията за защита на личните данни, адрес: 1592 София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, във връзка с обработването на техните лични данни.

Изискване за предоставяне на лични данни
Предоставянето на лични данни е необходимо за участие в процедурите за подбор и за сключването на трудов договор с ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД. В случай че кандидатите за работа не предоставят лични данни, няма да могат да участват в процедурите по подбор и назначаване в ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД.

Координати на администратора
Координатите на администратора във връзка с обработването на лични данни са: ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД, гр. София, бул. Тотлебен 8. Длъжностно лице по защита на данните е Христо Илиев с електронен адрес: DPO@dbank.bg.
Проблем с обявата
Обява: Digital Services Expert
Организация: D COMMERCE BANK AD
Ключ:  
Препишете буквите/цифрите от синьото поле по-горе. Използвайте малки букви на латиница.