Известия за новите обяви от ЕНИГМА ГАРД ЕООД
17.06.2022

ТЕХНИЧЕСКИ ДИРЕКТОР, ЕНИГМА ГАРД ЕООД
  • location_onСофия
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време
  • paidЗаплата 3500 BGN (Бруто)
  • beach_accessОтпуск 20 дни

ТЕХНИЧЕСКИ ДИРЕКТОР

„ЕНИГМА ГАРД“ има свободна позиция за длъжността ТЕХНИЧЕСКИ ДИРЕКТОР.

I. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Длъжността Технически Директор, съгласно утвърденото щатно разписание, е включена в Дирекция Технически;
В рамките на дирекцията заемащия длъжността е пряко подчинен на Управителя;
При отсъствие от работа се замества от служител от Дирекция Техническа;
Предоставянето на отчет и оценяването на работата на заемащия длъжността се извършва от Управителя и/или друго оторизирано от Управителя лице;
При изпълнение на своите трудови функции и задължения Технически Директор осъществява връзки и взаимоотношения с всички служители във фирмата, както и с външни лица, в рамките на регламентираните си задължения;

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Завършено образование: висше техническо и/или икономическо образование;
Допълнителна професионална квалификация:
- добра компютърна грамотност, работа със специализиран софтуер; познаване на компютърните и другите информационни системи и апарати свързани с изпълнение на трудовите и/му задължения;
- познаване на основните положения на трудовото и гражданското право;
- познаване на реда и начина за извършване на оперативна работа в дирекцията и компанията;
Професионален опит: три години опит на подобна позиция;
Ниво на чуждоезикова подготовка: много добро владеене на английски език;
Други специфични изисквания. Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: Комбинативност, способност за работа под напрежение. Способност за работа самостоятелно и в екип. Да умее за зачита личното достойнство и правата на всеки ръководител, работник или служител в организацията.

III. ОСНОВНИ ТРУДОВИ ФУНКЦИИ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
A: Функции и задължения;
Формира политиката, планира, управлява и координира дейностите в „Дирекция Техническа“;
Контролира селекцията, обучението и работата на служителите в дирекцията;
Преглежда резултатите на служителите и ги отчита пред Управителя;
Осъществява контакти с ръководители на други вътрешни и териториални структури;
Подпомага и отговаря за изготвянето на план за протичането на съответните проекти и необходимия за това бюджет, координация и подходящо разпределение на човешките ресурси, управление на подизпълнителите, изпълняващи съответната инженерна дейност по проекта и обезпечаване на целите на проекта с оглед постигането им;
Наблюдава и контролира разходите по проектите съгласно предварително одобрения бюджет. Редовно изготвя и представя на Управителя отчет за състоянието на проектите - график, приходи, разходи, риск и др.
Участва в подготвянето на оферти и проекто-договори за потенциални клиенти и избор на подизпълнители за тях.
Подпомага и отговаря за изготвянето на детайлна организационна структура и матрица с отговорностите по проектите, възлага подходящи задачи и отговорности на отделните членове на екипа, установяване на управленска система и план за обучение по проекта, даване на оценка за представянето на отделните членове на екипа;
Участва в подбора на персонал в дирекцията. Ръководи и мотивира екипа. Одобрява програми за обучение на служителите;
Контролира осъществяването на дейностите и проектите в дирекцията. Оценява работата, дава обратна връзка на управителния екип и контролира придържането към набелязаните цели;
Спомага за поддържане и увеличаване лоялността на клиентите и контролира своевременното разрешаване на проблемите им;
При необходимост замества служители от дирекцията;
Усвоява своевременно новите технологии и продукти, които се въвеждат в дирекцията;
Проявява учтиво отношение и любезност към клиенти и колеги;
Подобрява личните си умения и да повишава професионалната си квалификация;
Изпълнява всяко задължение, законосъобразно изискано от ръководството, свързано с фирмените интереси, както и всички други задължения, произтичащи от КТ, Правилника за вътрешен трудов ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;
Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Б Основни отговорности присъщи за длъжността;
Отговаря за качеството на извършените от него дейности свързани с длъжностни задължения;
Отговаря за спазването на параметрите за конфиденциалност, зададени при предоставяне на информация, съгласно Правилника за вътрешния трудов ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;
Отговаря за обработването, съхранението и предоставянето на поверената му документация, съгласно правилата на работодателя и ЗЗЛД;
При изпълнение на задълженията си, носи персонална отговорност за настъпили вреди от несвоевременно или невярно предадена информация, както и за неразпространяване на информация от личен характер, станала му известна при изпълнение на задълженията му, когато разпространението би могло да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в организацията и/или съставлява служебна и/или търговска тайна;
Отговаря за безопасни условия на труд и противопожарна охрана, така че да бъде предотвратена всяка опасност за живота и здравето му.

В Права
Има право да предлага мерки за подобряване ефективността на работа в организацията;
Има право на работно място в работно помещение, отговарящо на санитарно-хигиените изисквания, както и оборудване и материали, осигуряващи нормални условия за изпълнение на служебните задължения;
Длъжността има и всички права по Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове по прилагането им, Правилника за вътрешния трудов ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;

IV. Система за работна заплата
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмената система за възнаграждение, съгласно правилата на НСОРЗ.


Ако позицията представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография и актуална снимка. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита. Съгласие за обработка на данни в процеса на подбора съгласно общия регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Ние поемаме ангажимента да ги опазваме, съхраняваме и използваме само във връзка с регистрирането на Вашата кандидатура за работа.
Препрати
17.06.2022

ТЕХНИЧЕСКИ ДИРЕКТОР, ЕНИГМА ГАРД ЕООД
  • location_onСофия
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време
  • paidЗаплата 3500 BGN (Бруто)
  • beach_accessОтпуск 20 дни
Известия за новите обяви от ЕНИГМА ГАРД ЕООД
ЕНИГМА ГАРД ЕООД
Охрана