Известия за новите обяви от ВП Бизнес Солюшънс ЕООД
12.05.2022, Ref.No:HS0522

Експерт Здравословни и безопасни условия на труд, ВП Бизнес Солюшънс ЕООД
  • location_onПловдив
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време

Експерт Здравословни и безопасни условия на труд

„ВП Бизнес Солюшънс“ ЕООД е компания, която предлага цялостно обслужване на бизнес-организации в областта на управлението и развитието на човешките ресурси.

За наш клиент ВП Брандс Интернешънъл АД търсим:

Експерт Здравословни и безопасни условия на труд

Консултира Работодателя относно правилното и законосъобразно протичане на дейността по организиране и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Работи активно за установяване и поддържане на система, която насърчава култура за безопасност и здраве в компанията. Организира поддържането и правилното оформяне на изискващата се от нормативните актове документация.

Основни задължения и отговорности:

• Участва в процесите на вътрешно одитиране и цялостна поддръжка на документацията в сектор ЗБУТ;
• Организира работата по установяването и оценката на професионалните рискове и разработване на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на работещите;
• Изготвя оценки и становища относно съответствието на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при въвеждането в експлоатация на обекти, производства, технологии, работно оборудване и работни места;
• Изготвя аварийни планове за действие при извънредни ситуации;
• Провежда проучвания на мнението на работниците и служителите относно условията на труд и предприеманите мерки за опазване на тяхното здраве;
• Анализира причините за трудови злополуки и разработва мероприятия за тяхното намаляване и предотвратяване;
• Подготвя анализи на състоянието на условията на труд;
• Организира снабдяването на работещите при специфичен характер и организация на с индивидуални защитни средства, облекла и контролира тяхната наличност, изправност и редовно използване;
• Въвежда съоръжения за колективна защита и осигурява подходящи средства за индивидуална защита в случаите, когато е налице риск, който не може да бъде предотвратен;
• При констатирани нарушения предписва мерки на съответните длъжностни лица за отстраняване на нарушенията, информира управителя на фирмата и предлага съответни мерки, включително и за налагане на санкции на виновните длъжностни лица.

Изисквания за заемане на длъжността:

• Отлични комуникационни и организационни умения;
• Инициативност, способност да взема решения, убедителност, издръжливост, емоционална стабилност;
• Умения за работа в екип;
• Висше образование - подходящо за заеманата длъжност;
• Минимум 3 години практически опит в управлението на ЗБУТ;
• Познаване на Трудовото законодателство и законодателството за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
• Свидетелство за управление на МПС.

Ние предлагаме:
Много добро възнаграждение и възможности за професионално развитие, социални придобивки, фирмени обучения.
Осигурен служебен транспорт при необходимост за посещение на производствените локации извън Пловдив.
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Работата на ВП Бизнес Солюшънс по подбор на персонал се основава на удостоверение № 2830/24.06.2019.
Данните на кандидатите са лични и ще бъдат защитени по смисъла на ЗЗЛД.
Във връзка с участието ми в Процедура по подбор, предоставям съгласието си „ВП Бизнес Солюшънс“ ЕООД (наричано по-долу „Дружеството“) да съхранява личните ми данни в предоставената от мен автобиография, както и се съгласявам, в случай, че Дружеството сметне за нужно, да бъдат поискани препоръки от предходен/настоящ работодател, да бъде извършена проверка в социални мрежи, както и да участвам в провеждане на тестове.
С настоящата декларация давам изричното си съгласие Дружеството да запази така събраните данни в корпоративната база данни за период от три години.*
Запознат/а съм с:
- целта и средствата на обработка на личните ми данни;
- доброволния характер на предоставянето на данните;
- правото на достъп и на коригиране на събраните данни;
- правото да искам събраните за мен данни да бъдат унищожени;
- правото да оттегля предоставеното от мен с настоящата декларация съгласие по всяко време чрез писмено уведомление до Дружеството.
С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г.*
Запознат съм с Политика за защита на личните данни на ВП Бизнес Солюшънс ЕООД
Препрати
12.05.2022, Ref.No:HS0522

Експерт Здравословни и безопасни условия на труд, ВП Бизнес Солюшънс ЕООД
  • location_onПловдив
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време
Известия за новите обяви от ВП Бизнес Солюшънс ЕООД
ВП Бизнес Солюшънс ЕООД
HR Агенция