Известия за новите обяви от Комунал Инженеринг ЕООД
10.01.2022

ЮРИСКОНСУЛТ, Комунал Инженеринг ЕООД
  • location_onСофия
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време
  • paidЗаплата 2500 BGN (Нето)

ЮРИСКОНСУЛТ

Строителна фирма търси да назначи ЮРИСКОНСУЛТ

I. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Длъжността юрисконсулт е пряко подчинена на Управителя на дружеството.
2. Предоставянето на отчет и оценяването на работата на заемащия длъжността се извършва от Управителя на дружеството.
3. При изпълнението на своите трудови функции и задължения осъществява връзки и взаимоотношения със съдебни инстанции, държавни и общински институции и трети лица, във връзка с дейността на Дружеството.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Завършено образование - вид и равнище:
Висше образование степен магистър специалност "Право". Успешно положен изпит за юридическа правоспособност.
2. Познания относно реда и начина на представителство

2.1. Пред 3-ти лица във връзка със сключване на договори, както и за извършване на други фактически и правни действия.

2.2. Пред държавни и обществени органи и организации и институции, съд и арбитраж.

3. Компютърна грамотност

4. Професионален опит: 5 /пет/ години стаж по специалността в друга подобна компания.

5. Добра чуждоезикова подготовка

6. Други специфични изисквания. Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: Комбинативност, способност за работа под напрежение, способност за работа самостоятелно и в екип. Да умее за зачита личното достойнство и правата на всеки ръководител, работник или служител в организацията. Добро познаване и прилагане на релевантното законодателство, обслужващо дейността на дружеството. Организационни и ръководни умения. Умения за самостоятелна работа и работа в екип. Аналитичност, способност за бърза ориентация в ситуацията и вземане на адекватни решения. Умения за решаване на конфликти; способност за координация и концентрация. Емоционална устойчивост, тактичност, комуникативност, самостоятелност, организираност, отговорност, инициативност, лоялност и честност. Умение за поемане на лична отговорност.

7. Допълнителна професионална квалификация:
Умения за работа с компютър - Microsoft Office пакет, Ciela и всички други необходими програми за изпълняваната длъжност.

8. Задължителен опит и специализация в областта на обществените поръчки. Добро познаване на ЗОП, подготовка на тръжни документации и всичко свързано с тях.

III. ОСНОВНИ ТРУДОВИ ФУНКЦИИ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ

1. Функции и задължения:

1.1. Осигурява правилното прилагане на законите, съобразно специфичната дейност и интересите на Дружеството;
1.2. Оказва правна помощ на клиенти на Дружеството, включително на ръководните органи на юридическите лица-клиенти при осъществяване на техните функции, като предоставя консултации, мнения, правни съвети, становища, възражения, справки по правни въпроси и други, съобразно конкретните потребности на клиентите на дружеството.
1.3. Непрекъснато следи за промените в законодателството и за съобразяване дейността на Дружеството с релевантните изменения.
1.4. Подготвя проекти на документации за възлагане на обществени поръчки, ЕЕДОП-и, документи, отразяващи работата на помощните органи на възложителите; договори; разработването на вътрешни актове за нуждите на клиентите, както и всякакви други документи, за които се предвижда определена от закона форма.
1.5. Изготвя становища по постъпили искания от клиенти на дружеството свързани с изпълнението на проекти или отделни дейности по проекти, съфинансирани от СКФ на ЕС; изготвя становища, възражения и жалби срещу актове на Управляващи органи по констатирани нередности и наложени финансови корекции по проекти, съфинансирани от СКФ с бенефициенти – клиенти на дружеството. Следи за европейски проекти по които дружеството е допустимо за кандидастване.
1.6. Отговоря за законосъобразното съставяне на всички документи от него като удостоверява с парафа си юридическата изрядност и законосъобразност на представените проекти на документи и писмени правни становища, мнения и консултации.
1.7. Подготвя необходими документи във връзка с представителството на клиентите пред съдебни и административни органи и институции, общински служби, действащи нотариуси, съдии-изпълнители и навсякъде, където е необходимо при защита интересите и правата на клиентите на Дружеството.
1.8. Организира създаването на архив (на електронен носител) за извършваната от него дейност и поддържането му в актуален, достоверен и пълен вид на служебният компютър предоставен му от дръжеството.
1.9. Организира предоставянето на информация, данни и копия от документи от наличния архив, съгласно политиката на Дружеството и нормативните изисквания.
1.10. Изпълнява всяко законосъобразно задължение, свързано с интересите на Дружеството, изисквано от ръководството. Защитава изцяло интересите на дружеството.
1.11. Изпълнява всички непротиворечащи на законодателството разпореждания на ръководството.
1.12. Познава и спазва правилата за вътрешния трудов ред, инструкциите за безопасна работа, процедурите за ефективно осъществяване на дейността и др.
1.13. Повишава професионалната си квалификация.

2. Отговорности:

2.1. Отговаря за достоверност и актуалност на даваната информация на клиентите, за качественото и своевременно изпълнение на поставените задачи.
2.2. Носи отговорност при настъпили вреди и понесени санкции в резултат от несъобразяване на специфичната дейност на Дружеството със законовите изисквания, когато те са резултат от негови виновни действия или пропуски, както и при разпространение на конфиденциална информация за фирмата.

3. Права:

3.1. Ползва и изисква служебна информация, касаеща изпълнението на преките си
служебни задължения.
3.2. Взема решения в кръга на предоставените му пълномощия.
3.3. Прави предложения пред ръководството за подобряване на дейността и за реализиране
на кадровата политика.
3.4. Има право на обучения, с оглед подобряване на своята квалификация.
3.5. Има право на работно място в работно помещение, отговарящо на санитарно-хигиените изисквания, както и оборудване и материали, осигуряващи нормални условия за изпълнение на служебните задължения, както и всички права по Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове по прилагането им, Правилника за вътрешен трудов ред и индивидуалния договор. Достъп до абонаменти и програми отнаящи се до пряката му работа.

IV. Дружеството предлага:

1. Постоянен трудов договор
2. Лаптоп, мобилен телефон
3. Обучениния за подобряване на квалификацията
4. Много добро възнаграждение
10.01.2022

ЮРИСКОНСУЛТ, Комунал Инженеринг ЕООД
  • location_onСофия
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време
  • paidЗаплата 2500 BGN (Нето)
Известия за новите обяви от Комунал Инженеринг ЕООД
Комунал Инженеринг ЕООД
Архитектура и строителство