EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
27.05.2021
★★★★★ Изпълнителен Директор (ИД), БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МУЗИКАЛНИТЕ ПРОДУЦЕНТИ Сдружение
Месторабота София; Постоянна работа; Пълно работно време
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

Изпълнителен Директор (ИД)

Българската Асоциация на Музикалните Продуценти (БАМП) e Сдружение с нестопанска цел, което обединява водещи български продуцентски компании в областта на звукозаписната индустрия. Учредена през 1996 година, БАМП е единствената по рода си правозащитна организация, която представлява и защитава правата и интересите на продуценти и разпространители на звукозаписи и музикални видео продукти на територията на Република България. През 1999 година Асоциацията е призната за Национална група на Международната Федерация на Звукозаписната Индустрия (IFPI).

Конкурс за позиция Изпълнителен Директор (ИД)

Основните задължения за обявената позиция са, както следва:
- ИД организира, ръководи, координира и контролира текущата дейност на БАМП, съобразно предвидените в Устава на сдружението цели и задачи, като изпълнява и осъществява на практика приетите решения от Управителния съвет (УС) и Общото Събрание (ОС) на БАМП, като се отчита за текущата си дейност пред УС на месечна база, а пред ОС – на годишна база.
- ИД усвоява годишния бюджет и другите финансови средства на БАМП, като представя на вниманието на УС месечни финансови отчети за приходите и разходите, съгласувани със счетоводителя на БАМП, и а пред ОС - Годишен отчет за изпълнението на приетия бюджет. В рамките на финансовите си отговорности ИД води първично счетоводство; открива, оперира с и закрива банкови сметки по решение на УС; осъществява разплащания по банков път и организира съответната финансово-счетоводна документация, вкл. подготовката на ГФО, преди да я представи за преглед и систематизиране на счетоводителя на БАМП.
- ИД представя БАМП пред трети лица, вкл. пред компетентните органи и партньорските организации у нас и в чужбина.
- ИД осъществява контакти със сродни организации и партньори у нас и в чужбина.
- ИД участва в преговори, работни срещи и дискусии у нас и в чужбина, вкл. онлайн, като изготвя съпътстваща информация и документация в тази връзка, вкл. договори в предмета на дейност на сдружението.
- ИД подготвя идейни проекти в различни сфери от дейността на сдружението, в изпълнение на целите и задачите по устав, организира тяхното реализиране и отчита постигнатите резултати пред съответните ръководни органи и партньорски организации.
- ИД организира и ръководи изпълнението на всички задачи и ангажименти произтичащи от статута на БАМП като Национална група към Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI), в т.ч. ангажиментите на БАМП като Национална агенция за регистрация на Международния стандартен код за идентификация на записи – ISRC.
- ИД упълномощава трети лица да представляват БАМП при необходимост, вкл. в случай на съдебни процедури или пред други компетентни лица и институции.
- ИД сключва, изменя и прекратява трудови договори със служители на сдружението, съгласно щатното разписание, одобрено от УС на БАМП, стимулира, налага дисциплинарни наказания и командирова служителите съобразно нормативната уредба.
- ИД утвърждава инструкции за вътрешния ред, воденето на документооборота, защитата на личните данни, счетоводната отчетност, кореспонденцията и др.под.

Изисквания за позицията:
- Висше образование – ако е в областите право или икономика, това би било предимство.
- Познания в сферата на авторското право и сродните му права и отношение към проблемите на творците и творческите индустрии, с акцент върху музикалния сектор и неговите проблеми в глобален и национален план.
- Висока политическа култура и добра информираност за развитието на политическия и икономически живот у нас и в Европа – разделение на властите, компетенции на различните власти, компетенции на европейските структури; информация за българските представители в институциите на ЕС, партньорски организации и институции.
- Финансова култура, познания за водене на първично счетоводство и финансова отчетност.
- Отлично владеене на български език – писмено и говоримо; висока степен на писмена грамотност и познания за административния стил и език на комуникация с институции и партньори в страната и чужбина.
- Отлично ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо. Ако английският Ви не е достатъчно добър, няма смисъл да кандидатствате.
- Отлична компютърна грамотност и умения за работа с MS Office – Word, Excel, Outlook, Adobe Photoshop.
- Административен захват, организираност и умения за справяне със задачи в кратки срокове.
- Комуникативност, самоинициативност и творческо мислене.
- Интереси и познания в областта на музикалната индустрия биха били предимство.

Необходими документи:
- CV и актуална снимка,
- Мотивационно писмо с акцент върху мотивацията за заемане на конкретната позиция,

Всички кандидатури ще бъдат разгледани в условията на Закона за защита на личните данни. Одобрените по документи ще бъдат поканени на интервю.


Кандидатствай по тази обява
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МУЗИКАЛНИТЕ ПРОДУЦЕНТИ Сдружение  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МУЗИКАЛНИТЕ ПРОДУЦЕНТИ Сдружение
Всички обяви на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МУЗИКАЛНИТЕ ПРОДУЦЕНТИ Сдружение