EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
16.04.2021, Ref.#: 003
Юрисконсулт, ОП СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ  Вижте визитка на компанията
Месторабота София; Постоянна работа; Пълно работно време; Заплата от 1350 до 1550 BGN (Бруто)
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

Юрисконсулт

Изисквания за длъжността:

Вид и равнище на образованието: висше, специалност "право", с образователно-квалификационна степен "магистър",
юридическа правоспособност.
Трудов опит: минимум 3 г. общ трудов стаж.
Специални умения:
- владеене на английски език ще се счита за предимство
- компютърна грамотност и умения (Word, Excel, Internet, или др.).

Основни трудови задължения за длъжността:

1. Подготвя анализи, становища, мнения, предлага решения по предоставени за съгласуване материали, отнасящи се до правни въпроси – ежедневно.
2. Дава консултации, съвети и справки по правни въпроси, свързани с дейността на ОП „Социален патронаж“.
3. Подготвя отговори на писма, жалби, сигнали.
4. Подготвя и съгласува проекти на договори, заповеди, доклади, решения, свързани с дейността на Предприятието.
5. Участва в разработването на вътрешните актове на предприятието, правила, инструкции, заповеди и др..
6. Участва в работата на комисии за сключването на договори и дава указания за правилното им изпълнение.
7. Участва в комисии за сключване на договори, свързани със стопанисването на дълготрайните активи и по придобиването, прехвърлянето, отчуждаването и отдаването им под наем.
8. По решение на Директора на Предприятието участва в комисии, съвещания, семинари и други.
9. Осъществява предварителен финансов контрол, съгласно “Правилата за финансово управление и контрол” на предприятието както следва;
9.1 Преди поемане на задължения следи за:
 съответствие на размера и характера на задължението с утвърдения годишен размер на годишния кредит по съответния бюджетен параграф;
 компетентността на лицето, което предстои да поеме задължението и правото да представлява организацията, да управлява и се разпорежда с имуществото и.
 количествата, сумите, верността на изчисленията;
 спазване на тръжните процедури и нормативните изисквания свързани със задължението /ЗОП, ЗОБ, правилници, закони, писма- указания на МФ и др./
9.2. Преди извършване на разходи следи за:
 съответствие на разхода с поетото задължение ;
 верността на първичните счетоводни документи, включително правилността на изчисление на количествата и сумите в тях;
10. Удостоверява извършения предварителен контрол преди поемане на задължения и извършване на разходи и подписва контролен лист за проверка, съгласно вътрешно-нормативната уредба, като:
 одобрението се изразява чрез поставяне на подпис и дата върху контролния лист;
 отказа се изразява с мотивирано писмено становище, до разпоредителя с бюджетни кредити;
11. При изпълнение на задълженията си изисква получаването на всички данни и документи необходими за произнасянето му и има право да откаже да се произнесе, когато не се представи исканата от него информация, документи на разпоредителя или същите са непълни и неточни и това не е било отстранено след направеното за целта искане.
12. При отказ да одобри поемането на задължение или извършването на разход, финансовия контрольор е длъжен да се запознае със становището на разпоредителя, ако същия се възползва от това си право.
13. Дава методически указания и препоръки във връзка с предварителния контрол, следи и контролира за изпълнение на нормативната уредба. При промени на същата предприема необходимите действия за прилагането им и дава указания за същите.
14. Упражнява необходимия контрол след одитния финансов контрол извършван от съответните контролни органи, следи за изпълнението на дадените предписания и препоръки от одитирания обект.
Към заплатата е възможно да се начислят плащания на тримесечен период.
Запознат съм с Политика за защита на лични данни на ОП СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ


Кандидатствай по тази обява
ОП СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за ОП СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ
Всички обяви на ОП СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ