EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
15.04.2021
СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ, КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Месторабота София, гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2 (виж карта); Постоянна работа; Пълно работно време; Заплата от 1000 до 1500 BGN (Бруто)
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ

1. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

- Осъществява контрол по прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни и издадени въз основа на тях подзаконови нормативни актове, както и релевантни актове на Европейското законодателство;
- Участва в разследвания под формата на одити и проверки, съгласно плана на КЗЛД, дирекцията и отдела;
- При разследванията и проверките дава необходимите консултации на определените длъжностни лица, относно правилното прилагане на законодателството, с цел съчетаване на контролната и превантивната дейност;
- Изготвя констативни актове, проекти на Решения за налагане на корективни мерки по чл. 58 от Регламента, а в случаите на констатирани нарушения съставя Актове за установяване на административни нарушения (АУАН);
- Изготвя наказателни постановления (НП) и/или на Резолюции за прекратяване на образувани административнонаказателни производства.
- Осъществява процесуално представителство пред районните и административни съдилища при обжалване на наказателни постановления (след упълномощаване) и решения на надзорния орган;
- Предоставя информация от дейността си за водене на регистрите в отдела, относно резултатите от извършените проверки, издадените Решения, АУАН и НП;
- Отговаря за точното водене на електронния регистър на Решения, АУАН и НП.
2.Минимални изисквания за заемане на длъжностите:
- степен на образование – магистър;
- професионално направление: право
- придобита юридическа правоспособност;
- професионален опит – 2 години;
- минимален ранг за заемане на длъжността - IV младши;
3. Специфични изисквания за заемане на длъжността:
- Отлично познаване на Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни, Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация, Административнопроцесуалния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания. Разпоредби, предвиждащи специфични изисквания: чл. 57 и чл. 58 от Рагламент (ЕС) 2016/679, чл. 10 ЗЗЛД, чл. 1, ал. 1 от ПДКЗЛД.
- Владеене на английски език – Ниво Б1: Разпоредби, предвиждащи специфични изисквания: чл. 57, пар. 1, б. „ж“, „з“, чл. 70 от Рагламент (ЕС) 2016/679, чл. 23 от Правилника задейността на Европейския комитет за защита на данни, чл. 13 и чл. 14 от Конвенция № 108 на Съвета на Европа от 28.01.1981 г. за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни.

4. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за длъжността при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Процедурата е обявена за две щатни бройки
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Всички обяви на КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ