EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
11.01.2021
Младши експерт в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН
Месторабота Враца; Постоянна работа; Пълно работно време; Заплата от 650 до 1000 BGN (Бруто)
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

Младши експерт в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”

ОБЯВЛЕНИЕЗа провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители
Басейнова дирекция „Дунавски район“, със седалище и адрес гр.Плевен, ул. “Чаталджа” № 60, на основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 5/08.01.2021 г. на Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ обявява конкурс за назначаване на държавни служители за длъжности и при условия:

младши експерт в отдел „Разрешителни”, дирекция “Планове и разрешителни” към Басейнова дирекция „Дунавски район“ с изнесено място на работа в гр. Враца.
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността :
• образование – висше;
• образователна степен – професионален бакалавър в професионална област на висшето образование „Технически науки“, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ (предпочитани специалности ВиК, ХТС, ХМС и Хидрогеология);
• професионален опит – не се изисква и/или ранг пети младши.
Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
• Задължителна компютърна грамотност: ползване на МS Word, MS Excel, MS PowerPoint; MS Access, програмни продукти за електронна поща, Internet;
• познаване националното и Европейското законодателство в областта на водите и околната среда;
• специални умения – умения за работа в екип, инициативност, оперативност, добри комуникативни умения.
Кратко описание на длъжността младши експерт в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни” към Басейнова дирекция „Дунавски район“ с изнесено място на работа в гр. Враца:
• Участва в провеждането на процедури по издаване на разрешителни за водовземане и/или ползване на водни обекти, съгласно Закона за водите и подзаконовите нормативни актове (в т.ч. Наредба № 1/ 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води; Наредбата за ползване на повърхностните води и Наредба № 2/ 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване) и в съответствие с целите и мерките за повърхностните и подземните водни тела в ПУРБ 2016-2021 г.;
• Участва в провеждането на процедури по продължаване срока на действие, изменение, прекратяване или отнемане на действащи разрешителни по Закона заводите;
• Изготвя доклади и отчети във връзка с осъществяване правомощията на ръководителя на администрацията;
• Води и поддържа регистри на разрешителните по Закона за водите;
• Участва в проверки във връзка с процедури по ЗВ;
• Други дейности, възложени от началника на отдела и/или Директора на „Планове и разрешителни“ и Директора на БД „Дунавски район“.
Други специфични изисквания за заемане на длъжностите, установени в нормативен акт:
• кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсната процедура ще се проведе на два етапа: решаване на тест и интервю.
Документи за участие в конкурсната процедура:
• заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
• декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
• декларация за съгласие за обработка на личните данни във връзка с участието в конкурса;
• подробна автобиография;
• копие от диплома за завършено висше образование;
• копие от документ за допълнителна квалификация, ако има такава;
• Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, (трудова/ служебна/ осигурителна книжка), които се изискват за длъжността „главен експерт“ или заповед за придобит ранг;
• Копие от документ, доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв.
Място за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на Басейнова дирекция “Дунавски район”, адрес: гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60, ет.1, стая 101-партер лично от кандитатите или от техни упълномощени представители от 10.00 до 17.30 часа всеки работен ден или може да се подават по електронен път , като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай длъжностната характеристика се изпраща на кандидата по електронен път.
Срок за подаване на документите: 14 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса. Краен срок за подаване на документи - 25.01.2021 г.(включително).
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват:
На информационните табла находящи се до стая 101 в гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60, ет.1, както и на интернет страницата на БД „Дунавски район”
Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
Размерът на основна заплата за конкурсните длъжности:
• младши експерт е от 650.00 лв. до 1600.00 лв.;
• главен експерт е 650.00 лв. до 1800.00 лв.
като при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл.67, ал.4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
• Обявата е публикувана на 11.01.2020 г. в:
• Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията;
• Интернет страницата на БДДР –Плевен ;
• Специализиран сайт за работа .
ДИРЕКТОР БД: / П /

ПЛАМЕН КРЪСТЕВ


Кандидатствай по тази обява
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН
Всички обяви на БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН