EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
18.11.2020
Младши експерт в дирекция “Контрол”, БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН
Месторабота Враца; Постоянна работа; Пълно работно време; Заплата от 610 до 980 BGN (Бруто)
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

Младши експерт в дирекция “Контрол”

ОБЯВЛЕНИЕ

За провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители

Басейнова дирекция „Дунавски район“, със седалище и адрес гр.Плевен, ул. “Чаталджа” № 60, на основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 122/18.11.2020 г. на Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ обявява конкурс за назначаване на държавни служители за длъжности и при условия:
младши експерт в дирекция “Контрол” към Басейнова дирекция „Дунавски район“ с изнесено място на работа в гр. Враца.
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността :
• образование – висше;
• образователна степен – професионален бакалавър по ...;
• професионална област – инженерна – хидрология, ВиК, ХТС, ХМС; химически науки или химични технологии, екология;
• професионален опит – не се изисква и/или ранг пети младши.
Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
• Задължителна компютърна грамотност: ползване на МS Word, MS Excel, MS PowerPoint; MS Access, програмни продукти за електронна поща, Internet;
• познаване националното и Европейското законодателство в областта на водите и околната среда;
• специални умения – умения за работа в екип, инициативност, оперативност, добри комуникативни умения.
Специфични изисквания за заемане на длъжността:
• кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
Кратко описание на длъжността „младши експерт“:
Осъществяване на контрол на състоянието на водните обекти и водовземните съоръжения; контрол на извършваните дейности в речните легла; контрол върху водовземните съоръжения и съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и за измерване на водните количества; контрол по изпълнението на задълженията на титулярите на разрешителни, в т.ч. и за заплащане на такси за разрешено водовземане и/или разрешено ползване на воден обект; контрол на сигнали и жалби относно нарушения на Закона за водите.
Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсната процедура ще се проведе на два етапа: решаване на тест и интервю.
Документи за участие в конкурсната процедура:
• заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
• декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
• декларация за съгласие за обработка на личните данни във връзка с участието в конкурса;
• копие от диплома за завършено висше образование;
• копие от документ за допълнителна квалификация, ако има такава;
• Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, (трудова/ служебна/ осигурителна книжка), които се изискват за длъжността „главен експерт“;
• Копие от документ, доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв.
Място за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на Басейнова дирекция “Дунавски район”, адрес: гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60, ет.1, стая 101-партер лично от кандитатите или от техни упълномощени представители от 10.00 до 17.30 часа всеки работен ден или може да се подават по електронен път , като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай длъжностната характеристика се изпраща на кандидата по електронен път.

Срок за подаване на документите: 14 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса. Краен срок за подаване на документи - 02.12.2020 г.(включително).
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват:
На информационните табла находящи се до стая 101 в гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60, ет.1, както и на интернет страницата на БД „Дунавски район”.
Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
При подаване на документите на кандидатите да се предоставя длъжностна характеристика за конкурсните длъжности.
Размерът на основна заплата определена за:
• длъжността главен експерт е от 1071.00 лв. до 1350.00 лв.;
• длъжността младши експерт е от 610.00 лв. до 980.00 лв.
Обявата е публикувана на 18.11.2020 г. в:
• Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията;
• Интернет страницата на БДДР –Плевен ;
• Специализиран сайт за работа (https://www.jobs.bg/).

ДИРЕКТОР БД: / П /

ПЛАМЕН КРЪСТЕВ


Кандидатствай по тази обява
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН
Всички обяви на БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН