EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
07.10.2020
Социален асистент, СДРУЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ-ГР.ЛОВЕЧ
Месторабота Ловеч, гр. Ловеч, кв. Здравец 50 (виж карта); Постоянна работа; Пълно работно време; Подходяща и за студенти; Подходяща и за кандидати с малък или без опит; Заплата от 650 до 780 BGN (Бруто)
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

Социален асистент

Работи се с деца и младежи с увреждания, настанени в Център за настаняване от семеен тип" в гр. Ловеч, кв. Здравец.
Работата е на смени, включително нощна смяна.
ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Отговаря за опазване на живота и здравето на децата и младежите, настанени в социалната услуга. Полага в непрекъснат процес грижи за отглеждане, възпитание и индивидуално развитие на децата и младежите, настанени в резидентната услуга.
2. Изпълнява функция на ментор- близък човек за детето/младежа, полагащ непосредствени грижи, източник на емоции и лична закрила, развиващ отношения, близки до семейните за настанените в резидентната услуга децата/младежите. Предоставя развиващи-образователни и занимателни дейности, формиране на общи знания, умения за самостоятелен живот, отношения, ценности и отговорности у децата, чрез даване на личен пример и модел за подражание.
ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ
1. Опазване живота и здравето на децата и младежите, настанени в ЦНСТДМУ
2. Задоволяване на ежедневните потребности на децата и младежите, придружаване, възпитание, организиране на ежедневието.
3. Участие в мултидисциплинарен екип по изготвяне на оценка на потребностите и индивидуален план за грижа по всеки конкретен случай.
4. Полага грижа за дома, за хигиената, за подготовка и организация на храната и храненията, като включва децата и младежите в грижата за дома и бита.
5. Изпълнява менторски функции, съобразно вътрешното разпределение за конкретните деца/младежи. Формиране на общи знания, умения, отношения, ценности и отговорности у децата и младежите в процеса на израстване.
МЕНТОРСКИ ФУНКЦИИ
1) Изпълнява функция на ментор- близък човек за детето/младежа, полагащ непосредствени грижи, източник на емоции и лична закрила, развиващ отношения, близки до семейните за настанените в резидентната услуга децата/младежите.
2) Защитава правата и интересите на разпределените му деца/младежи, включително пред екипа, представители на общността и институции.
3) Носи персонална отговорност за наблюдаване и своевременно докладване за изпълнението или неизпълнението на индивидуалния план за грижа за поверените деца/младежи.
4) Стимулира развитието на емоционалните взаимоотношения помежду себе си и децата/младежите, на които е ментор, чрез инвестиране в съвместно време с тях, лични грижи, проявяване на интерес към лични чувства и интереси, както и подкрепа за тяхната реализация.
5) Стимулира развитието на индивидуалните възможности и развитие, включително усвояване на умения за самостоятелен живот от децата/младежите чрез включване на дим в ежедневните грижи за дома и бита, чрез даване на личен пример и поощряване на участието им чрез похвала или конструктивна критика, при запазване достойнството на детето/младежа.
6) Подпомага личностното развитие на детето/младежа чрез провеждане на менторски разговори, свързани с мечтите, представите възможните начини за реализирането им в бъдещето на детето/младежа.
7) Играе ролята на значим възрастен, който е коректив на неприемливо поведение от страна на детето/младежа, като дава градивна критика и се обосновава, при реализиране на неприемливо поведение от страна на повереното дете/младеж.
8) Предоставя развиващи-образователни и занимателни дейности, формиране на общи знания, умения за самостоятелен живот, отношения, ценности и отговорности у децата, чрез даване на личен пример и модел за подражание.
9) Създава предпоставки за усвояване конкретни умения от децата и младежите - здравословни навици за хранене, умения за работа с електроуреди и др., съгласно вътрешните правила и писмени препоръки на тесни специалисти.
10) Отговаря за формиране на общоприети ценности в процеса на развитие на децата и младежите, чрез даване на личен пример
11) Приучава децата и младежите към поемане на отговорности чрез поставяне на конкретни задачи от бита, прилагайки индивидуален подход, при зачитане на техния характер и личност, чрез провеждане на менториски разговори и даване на личен пример.
12) Участва и направлява ежедневно процеса на придобиване на самостоятелност от децата и младежите, с цел създаване на предпоставки за успешното им интегриране и реинтегриране след напускане на ЦНСТДМУ.
13) Създава предпоставки за изграждане на среда, близка до семейната и формиране на отношения на доверие, трайни във времето, чрез развиване на отношения на екипност, съгласуваност, уважение и зачитане както на останалите служители, така и с децата/младежите.
14) Подпомага детето/младежа за преодоляване на затруднения, свързани с образователното развитие или образователния процес, чрез подкрепа за изпълнение на домашни задължения, възложени от училище/педагог.
15) Извършва всичките си дейности, обвързано с дейността на останалите членове на екипа и в логическа последователност с изпълнението на индивидуалния план за грижа на всяко дете и всеки младеж.


Кандидатствай по тази обява
СДРУЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ-ГР.ЛОВЕЧ  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за СДРУЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ-ГР.ЛОВЕЧ
Всички обяви на СДРУЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ-ГР.ЛОВЕЧ