EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
30.06.2020, Ref.#: 123
Готвач, ЛОЗНИЦА - 9 ООД
Месторабота Враца; Постоянна работа; Пълно работно време
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

Готвач

1.Описание на работата: извършва приемане и подготовка на хранителните продукти, суровини и полуфабрикати . Носи се материална отговорност.
2.Задължения:
Готвачът в кухня се задължава при приемане на хранителните продукти, суровини и полуфабрикати да извършва контрол на качеството им. Да не приема продукти със съмнение или видими отклонения във външния им вид, както и такива с видими признаци на развала или с изтекъл срок на годност.
Да следи за правилното съхранение на хранителните суровини, полуфабрикати и готова кулинарна продукция разделно и по начин недопускащ замърсяването им в обозначени по предназначение охлаждаеми и неохлаждаеми складове.
Първичната обработка на суровините и полуфабрикатите да се извършва в определените за тази цел помещения, кътове, инвентар, като се спазва строга последователност на процесите в посока суровина – готов продукт.
Да извършва и следи за дезинфекцията на влаганите яйца.
Да спазва санитарно хигиенните изисквания към технологията на приготвяне и предлагане на кулинарната продукция с цел предотвратяване на хранителни заболявания сред консуматорите.
Да поддържа високо ниво на лична хигиена и хигиена в поверените им производствени помещения и хладилни съоръжения.
Извършва задължителните профилактични медицински прегледи и изследвания преди постъпване на работа, периодично подновява същите и при липса на актуална към датата на проверката лична здравна книжка бива санкциониран и отстраняван от работа.
Информира за нередности управителя на фирмата;
Уведомява незабавно управителя в случай на отсъствие от работа поради заболяване;
Не напуска работното си място до пристигане на колегата от следваща смяна;
Не се явява на работа при заразно заболяване.
Да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарните, санитарно-хигиенните и други изисквания;
Да се явяват на периодични медицински прегледи;
Да поддържа чисто и в добър вид своето униформено облекло и да носи отличителен знак.
3.Допълнителни задължения: оказва съдействие на своите колеги в случай на необходимост; могат да бъдат възлагани други задължения от прекия му ръководител или от ръководството на предприятието, свързани с работата.
4.Отговорности:
за качеството на извършваната работа;
отговорност за рекламации от клиенти;
материална отговорност във връзка с опазването на посудата и приборите;
отчетническа отговорност във връзка с поверените му материални ценности;
отговорност за спазване на санитарно-хигиенните изисквания и правилата за противопожарна безопасност.
5.Подчиненост, връзки и взаимоотношения:
подчиненост(пряк ръководител) - управителя на фирмата;

Моля да кандидатстват само хора с опит!


Кандидатствай по тази обява
ЛОЗНИЦА - 9 ООД   Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за ЛОЗНИЦА - 9 ООД
Всички обяви на ЛОЗНИЦА - 9 ООД