EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
29.06.2020
Инспектор, ОБЩИНА ВРАЦА
Месторабота Враца; Постоянна работа; Пълно работно време; Заплата от 610 до 1120 BGN (Бруто)
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

Инспектор

Община Враца обявява процедура за подбор и назначаване на 2 (два) броя служители на длъжност „Инспектор“ в звено „Инспекторат“

1. Описание на длъжността:
1.1. Извършва контрол по изпълнение на общински наредби;
1.2. Осъществява координация между звената извършващи контролни функции на територията на Община Враца;
1.3. Извършва проверки по сигнали и жалби на граждани и следи за спазване на сроковете в определените нормативни актове;
1.4. Изпълнява и/или следи за изпълнението на указанията, дадени във връзка със съответната проверка;
1.5. Проверява сигнали за нарушения и изготвя доклад за резултатите;
1.6. Връчва заповеди, уведомления, писма и други документи на виновните лица.

Длъжностната характеристика е на разположение в стая № 16 в сградата на Община Враца.
Длъжността е предназначена за заемане по трудовo правоотношениe и работа на график при сумирано изчисляване на работното време в съответствие с приложимото законодателство.

2. Изисквания към кандидатите:
2.1. Да са дееспособни физически лица;
2.2. Да имат висше образование, с образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
2.3. Професионален опит не се изисква.

Индивидуалната основна заплата за длъжността е в размер от 610.00 лв. до 1 120.00 лв.

3. Необходими документи за кандидатстване:
3.1. Заявление от кандидата (свободен текст);
3.2. Автобиография – европейски формат;
3.3. Копие от диплома за завършено висше образование, с придобита минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
3.4. Копие от документ, удостоверяващ продължителност на стаж - трудова/служебна книжка (ако има такива);
3.5.Копия от други видове официални документи, удостоверяващи придобита допълнителна квалификация (ако има такива).
Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи, заверени от кандидатите с гриф „Вярно с оригинала” и подпис.

4. Начин на провеждане на подбора:
4.1.Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
4.2. Интервю.

5. Срок и място за подаване на документите:
Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва името на кандидата и длъжността, за която кандидатства, точен адрес и телефон за връзка. Документите се подават в сградата на Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6, „Център за административно обслужване” – гише „Общо деловодство”, в срок до 17:00 часа на 24.07.2020 г.

6. Допускане до участие:
6.1. До участие в подбора не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи, или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, определени в т. 2.
6.2. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и датата, часа и мястото на провеждане на интервюто, ще се обявят на официалния сайт на Община Враца в раздел „Кариери“.

7. Интервю:
7.1. Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в следните направления:
- познания върху нормативната база, касаеща длъжността;
- аналитична компетентност;
- работа в екип;
- комуникативна компетентност.
7.2. На интервюто всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори, съобразно критериите по т. 7.1, по 5-степенна скала и попълва Оценъчна карта.
7.3. Оценката на всеки кандидат от интервюто е средноаритметична от оценките на членовете на комисията.
7.4. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 4 (четири).
За информация: GSM 0882 44 21 21


ОБЩИНА ВРАЦА  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за ОБЩИНА ВРАЦА
Всички обяви на ОБЩИНА ВРАЦА