EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
23.06.2020, Ref.#: А-146-1/22.06.2020 г.
СТАРШИ ЕКСПЕРТ, БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
Месторабота Пловдив; Постоянна работа; Пълно работно време; Заплата 610 BGN (Бруто)
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

СТАРШИ ЕКСПЕРТ

Конкурс за 5 /пет/ незаети щатни бройки на длъжност „Старши експерт” в Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“ на Български институт по метрология, както следва:

1. Сектор "Механични измервания" /МИ/, РО „Пловдив“, ГД МИУ - 1 /една/ незаета щатна бройка;
2. Регионален отдел /РО/ „Бургас“, ГД МИУ - 1 /една/ незаета щатна бройка;
3. Регионален отдел /РО/ „Русе“, ГД МИУ - 1 /една/ незаета щатна бройка;
4. Сектор "Велико Търново", РО „Русе“, ГД МИУ - 1 /една/ незаета щатна бройка;
5. Регионален отдел /РО/ „Враца“, ГД МИУ - 1 /една/ незаета щатна бройка.

I. Изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

За Сектор МИ, РО „Пловдив“, ГД МИУ:
- Образователна степен – бакалавър;
- Професионален опит – 1 /една/ година в областта на техническите науки, природните науки, физика, математика и други приложими или придобит V младши ранг;
1.1. Допълнителни изисквания за длъжността:
- Компютърна грамотност – MS office;
- Ползване на чужд език – желателно английски;
- Свидетелство за управление на МПС, категория В.

ІI. Начин на провеждане на конкурса:
1. Решаване на тест;
2. Интервю.

III. Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл.);
2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен и за допълнителни квалификации; дипломи, издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г., посл. изм. и доп., бр. 28 от 05.04.2019 г.; Забележка: ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като в тези случаи копие на диплома не се прилага;
4. Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, документ в превод на български език, заверен по съответния ред, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина и др.).
IV. Място и срок за подаване на документите.
Документите следва да бъдат подадени в 14-дневен срок от публикуване на обявлението по един от следните начини:
1. Лично или чрез пълномощник, в сградата на института на адрес: гр София, бул. „Г.М.Димитров” №52Б, ет.2, стая 206 от 10,00 ч. до 12,00 ч. и от 14,00 ч. до 17,00 ч. ;
2. По електронен път като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл.17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Ден на публикуване на обявата: 23.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 07.07.2020 г. включително.

V. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват:
1. На информационното табло във фоайето на входа в сградата на БИМ на адрес: гр. София, бул. „Г.М.Димитров” №52Б до стая №102;
2. На интернет страницата на института
Тел. за контакти: 02/9702706; 02/9702771 - отдел ПАДЧР.

VI. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика: Основна цел на длъжността – Осъществяване на контрол (първоначална и последващи проверки) на средства за измерване и на електронни системи с фискална памет /ЕСФП/.

VII. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 610 лв. до 1700 лв., като при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл.67, ал.4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. (основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл могат да се изтеглят онлайн.
Кандидатствай по тази обява
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
Всички обяви на БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ