EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
22.05.2020
Младши експерт „повърхностни води“ в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН
Месторабота Враца; Постоянна работа; Пълно работно време; Заплата от 610 до 750 BGN (Бруто)
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

Младши експерт „повърхностни води“ в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”

ОБЯВЛЕНИЕ

За провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители
Басейнова дирекция „Дунавски район“, със седалище и адрес гр.Плевен, ул. “Чаталджа” № 60, на основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 46/20.05.2020 г. на Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ обявява конкурс за назначаване на държавни служители за длъжности и при условия:
младши експерт „повърхностни води“ в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни” към Басейнова дирекция „Дунавски район“ с изнесено място на работа в гр. Враца.
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността :
• образование – висше;
• образователна степен – професионален бакалавър в професионална област на висшето образование „Технически науки“, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ (предпочитани специалности ВиК, ХТС, ХМС);
• професионален опит – не се изисква и/или ранг пети младши.
Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
• Задължителна компютърна грамотност: ползване на МS Word, MS Excel, MS PowerPoint; MS Access, програмни продукти за електронна поща, Internet;
• познаване националното и Европейското законодателство в областта на водите и околната среда;
• специални умения – умения за работа в екип, инициативност, оперативност, добри комуникативни умения.
Кратко описание на длъжността младши експерт „повърхностни води“:
• Участва в провеждането на процедури по издаване на разрешителни за водовземане и/или ползване на повърхностни водни обекти, съгласно Закона за водите и подзаконовите нормативни актове (в т.ч. Наредбата за ползване на повърхностните води) и в съответствие с целите и мерките за повърхностните водни тела в ПУРБ 2016-2021 г.;
• Участва в провеждането на процедури по продължаване срока на действие, изменение, прекратяване или отнемане на действащи разрешителни по Закона заводите;
• Изготвя експертни анализи, доклади и отчети във връзка с осъществяване правомощията на ръководителя на администрацията;
• Води и поддържа регистри на разрешителните по Закона за водите;
• Участва в проверки във връзка с процедури по ЗВ;
• Други дейности, възложени от началника на отдела и/или Директора на „Планове и разрешителни“ и Директора на БД „Дунавски район“.
Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсната процедура ще се проведе на два етапа: решаване на тест и интервю.
Документи за участие в конкурсната процедура:
• заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
• декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
• копие от диплома за завършено висше образование;
• копие от документ за допълнителна квалификация, ако има такава;
• Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, (трудова/ служебна/ осигурителна книжка), които се изискват за длъжностите „старши експерт“ и „главен експерт“;
• Копие от документ, доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв.
Място за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на Басейнова дирекция “Дунавски район”, адрес: гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60, ет.1, стая 101-партер лично от кандитатите или от техни упълномощени представители от 10.00 до 17.30 часа всеки работен ден или може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай длъжностната характеристика се изпраща на кандидата по електронен път.
Срок за подаване на документите: 14 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса. Краен срок за подаване на документи - 04.06.2020 г.(включително).
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват:
На информационните табла находящи се до стая 101 в гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60, ет.1, както и на интернет страницата на БД „Дунавски район”.
Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
Размерът на основна заплата определена за:
• длъжността младши експерт е от 610.00 лв. до 1600.00 лв.;
• длъжността старши експерт е от 610.00 лв. до 1700.00 лв.;
• длъжността главен експерт е от 610.00 лв. до 1800.00 лв.;
Обявата е публикувана на 21.05.2020 г. в:
• Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията;
• Интернет страницата на БДДР –Плевен;
• Специализиран сайт за работа.


ДИРЕКТОР БД: / П /

инж. ПЕТЪР ДИМИТРОВ


Кандидатствай по тази обява
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН
Всички обяви на БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН