EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
21.05.2020
Младши експерт, ОБЩИНА ВРАЦА
Месторабота Враца; Постоянна работа; Пълно работно време; Заплата от 610 до 1105 BGN (Бруто)
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

Младши експерт

ОБЩИНА ВРАЦА ОБЯВЯВА подбор за длъжността „Младши експерт“ в отдел „Опазване на околната среда“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“.

1. Описание на длъжността – участва при провеждането на политиката на Община Враца в изпълнение на инвестиционната програма за екология и екологична инфраструктура.

2. Изисквания към кандидатите:
2.1. Да са дееспособни физически лица;
2.2. Да имат висше образование, минимална образователно-квалификационна степен- професионален бакалавър в сферата на екологията и/или опазване на околната среда.
2.3. Професионален опит не се изисква.

Индивидуалната основна заплата за длъжността е в размер от 610.00 лв. до 1 105.00 лв. (в зависимост от професионалния опит на спечелилия подбора кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението)

Длъжностната характеристика е на разположение в стая № 16 в сградата на Община Враца.

3. Необходими документи за кандидатстване:
3.1. Заявление от кандидата (свободен текст);
3.2. Автобиография – европейски формат;
3.3. Копие от диплома за завършено образование;
3.4. Копие от документ, удостоверяващ продължителност на стаж - трудова/служебна книжка (ако има такива);
3.5. Копия от други видове официални документи, удостоверяващи придобита допълнителна квалификация (ако има такива).
Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи, заверени от кандидатите с гриф „Вярно с оригинала” и подпис.

4. Начин на провеждане на подбора:
4.1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
4.2. Интервю.

5. Срок и място за подаване на документите:
Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва името на кандидата и длъжността, за която кандидатства, точен адрес и телефон за връзка. Документите се подават в сградата на Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6, „Център за административно обслужване” – гише „Общо деловодство”, в срок до 17:00 часа на 08.06.2020 г.

6. Допускане до участие:
До участие в подбора не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи, или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, обявени в т.2.
Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и датата, часа и мястото на провеждане на интервюто, ще се обявят на официалния сайт на Община Враца, в раздел „Кариери“.

7. Интервю:
7.1. Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в следните направления:
- познания върху нормативната база, касаеща длъжността;
- аналитична компетентност;
- работа в екип;
- комуникативна компетентност.
7.2. На интервюто всеки член на комисията преценява качествата на всеки от допуснатите кандидати въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва Оценъчна карта.
7.3. Оценката на всеки кандидат от интервюто е средноаритметична от оценките на членовете на комисията.
7.4. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 4 (четири).
За допълнителна информация – тел.: 0882 442121

ОБЩИНА ВРАЦА  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за ОБЩИНА ВРАЦА
Всички обяви на ОБЩИНА ВРАЦА