EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
19.09.2019
★★★★★ Юрисконсулт в Правен отдел, Център за човешки ресурси Фортуна МД ЕООД  Вижте визитка на компанията
Месторабота София; Постоянна работа; Пълно работно време; Езици: Английски
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

Юрисконсулт в Правен отдел

Нашият клиент - „Софарма” АД, е един от най-големите производители на лекарствени продукти в България и едно от най-големите публични дружества, листвани на Българската фондова борса. Дружеството има дъщерни дружества в страната и чужбина, както и търговски представителства в чужбина.

Поради разширяване на дейността им, правният отдел на дружеството търси отговорен служител, който да се присъедини към екипа на длъжност „юрисконсулт“. Позицията е подходяща за кандидати с опит, висока мотивация за развитие и желание за дългосрочен ангажимент.

Вашите задължения ще включват:
 правно обслужване на „Софарма“ АД и неговите дъщерни дружества, включително и публични дружества, в областта на гражданското, търговското, трудовото и административното право;
 цялостно организиране на извършваните сделки, в това число: предоставяне на готови решения на ръководството относно най-целесъобразния начин за извършване на съответната сделка; подготвяне на цялостната документация и организиране на документооборота; комуникация във връзка с успешното реализиране на сделката с разписване на необходимите документи;
 изготвяне и/или съгласуване на търговски/външнотърговски, трудови и други договори, заповеди, проекти на вътрешни актове за дружеството и друга документация;
 правна помощ и консултации по правни въпроси във връзка с дейността на фирмата;
 цялостна документална и логистична подготовка и провеждане на общи събрания на дружествата в групата и заседания на управителните орани, с успешно обявяване или вписване в ТРРЮЛНЦ на взетите решения;
 изготвяне на правна документация от различно естество: становища, договори, нотариални актове, пълномощни, протоколи, декларации и др.;
 представителство по граждански, изпълнителни и административни производства;
 следене за изменения в нормативната уредба и спазването на нормативните изисквания, свързани с дейността на дружествата, и имплементиране на законодателните промени в работата на отдела и на дружествата от групата;
 входиране и снабдяване с документи от разнообразни институции, включително: Агенция по вписванията, общини, местни данъци и такси, АГКК, ЦРОЗ, Централен депозитар, министерства, агенции и др.;
 комуникация и работа с нотариуси, банки, частни съдебни изпълнители, служители в структурата, в дружеството и дъщерните му дружества и др.

Изисквания към кандидата:
 висше юридическо образование и придобита юридическа правоспособност;
 отлично владеене на български език (включително умения за оформяне на текст и правилно структуриране на изложение, пунктуация и др.)
 добра компютърна грамотност, включително MS Office Word, Excel (няма да считаме за добра компютърна грамотност умения, изчерпващи се с набиране и запаметяване на текст и промяна на големината на шрифта);
 опит на подобна позиция
 владеене на английски език на добро ниво;
 готовност за командировки в страната;
 умение и готовност за работа в екип, инициативност, самодисциплина, умение за планиране и приоритизиране на задачите, комуникативност, прецизност, отговорно отношение към работата, лоялност;
 предишен опит в обслужването на публично дружество и/или в сферата на производството или търговията на лекарствени продукти ще се счита за предимство.

Предложението на компанията:
 възможност за професионално развитие в голяма корпоративна структура;
 възможност за натрупване на опит в различни правни сфери, работейки по разнообразни казуси и обслужвайки широк спектър от дружества от групата;
 възможност да работите по високопрофилни задачи, като например: процедури по разрешаване на концентрация пред КЗК; процедури пред КФН във връзка с обслужването на публичните дружества от групата; придобивания на търговски дружества; вливания; увеличаване и намаляване на капитал; сделки с недвижими имоти с голям материален интерес; провеждане на реални общи събрания на дружества с голяма акционерна структура; осъществяване на процедури по ЗППЦК свързани с разрешаването на сделките на дружествата от групата;
 работа в позитивен екип;
 атрактивно възнаграждение с перспектива за увеличение в зависимост от показаните резултати, социален пакет.

Условия за кандидатстване:
Ако Вие сте енергична, трудолюбива и отговорна личност, имате желание за усъвършенстване и работа по разнообразни казуси от различни области на правото, с акцент върху търговското и особено корпоративното, облигационното, вещното и административното право, изпратете Вашето CV с приложена снимка, кратко мотивационно писмо и отговорете на нашия въпросник (предпочитаме да получим възможно най-конкретни отговори).

С цел взаимно спестяване на време ще се радваме, ако не получаваме бланкови документи за кандидатстване. С предимство ще се считат кандидатите, които ни изпратят документи без технически, пунктуационни или правописни грешки. Очакваме с нас да се свържат кандидати, които са готови да се отнесат с необходимите респект и отговорност дори и към най-простите наглед задачи и които имат съзнанието, че копирането, подреждането на папки и други технически дейности са неразделна част от работата на добрия юрист. От наша страна можете да очаквате приятелско, коректно отношение и съдействие в изграждането Ви като професионалист. Можете да разчитате, че усилията и напредъка Ви ще бъдат оценени и възнаградени.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

„Софарма“ АД обработва личните Ви данни само във връзка и с цел подбор и набиране на персонал, законосъобразно, добросъвестно и в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на лични данни).

Лиценз № 2116/15.09.2016 за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, издаден от Агенция по заетостта.Кандидатствай по тази обява
Център за човешки ресурси Фортуна МД ЕООД  Известие за нови обяви
(Агенция за Подбор на Персонал c изцяло безплатнa услугa към кандидатите.)
Повече за Център за човешки ресурси Фортуна МД ЕООД
Всички обяви на Център за човешки ресурси Фортуна МД ЕООД