EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
05.09.2019
Експерт, обществени поръчки, НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ
Месторабота София; Постоянна работа; Пълно работно време
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

Експерт, обществени поръчки

Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) търси да назначи „Експерт обществени поръчки“ на пълен работен ден, постоянен трудов договор (с шестмесечен изпитателен срок) в група „Договори и обществени поръчки“, сектор „Административни дейности“, отдел „Административно-стопански“, с място на работа в гр. София

Описание на длъжността:

Подпомага цялостния процес по подготовка, провеждане и възлагане на обществените поръчки с възложител Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) с цел законосъобразното прилагане разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки (ВПУЦОП) и утвърдения План-график на обществените поръчки за съответната година, с оглед недопускане разделяне на обществените поръчки и правилното администриране на процесите по провеждане и възлагане на обществените поръчки, като за целта извършва следното:
• Изготвя документите, в административната част по прилагането на съответния вид процедура по ЗОП (решения, обявления за поръчка, както и разработва и окомплектова цялостната документация за участие в процедурите/събиране на оферти с обяви/покани до определени лица) и отговаря за публикуването им в законоустановените срокове на приложимите за целта места.
• Следи графиците за планираните обществени поръчки и подпомага процеса по организиране на пазарни проучвания/консултации.
• Изпраща изискуемите проекти на документи от документацията за участие за осъществяване на предварителен контрол в приложимите случаи.
• Участва в заседания на комисии за провеждане на процедури/събиране на оферти с обяви/покани до определени лица.
• Изготвя протоколи и доклади отразяващи работата на комисиите.
• Изготвя решения за класиране или прекратяване на процедурите и уведомителни писма.
• Събира, поддържа и отговоря за архива на проведените процедури/събиране на оферти с обяви/покани до определени лица.
• Изготвя и предоставя на Агенцията по обществени поръчки, всякаква регламентирана или изискана от Агенцията информация.
• Изпълнява и други задачи, свързани с длъжността.

Изисквания за заемане на длъжността:
• Област на висшето образование от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления „Социални, стопански и правни науки“, професионални направления „Право“, „Икономика“, „Администрация и управление“ и др. сходни на тях.
• Компютърни умения MS Office, Internet
• Познаване на нормативни актове, свързани с изпълняваната работа
• Опит на подобна (сходна) позиция - минимум 3 (три) години
Предимство:
• Способност за бързо адаптиране и умения за работа в динамична среда
• Умения за работа в екип и поемане на отговорност

Какво предлагаме:

• Възнаграждение в зависимост от опита и показаните резултати
• Възможности за персонално и професионално развитие
• Бонуси в зависимост от постиженията в работата

Подборът ще се извърши на два етапа:
1. Първи етап – по документи
- Заявление по образец до Генералния директор на НИМХ за участие в подбора, съдържащо декларация, че кандидатът е съгласен с условията на неговото провеждане;
- Декларация, че кандидатът е български гражданин, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заеме длъжността, за която кандидатства;
- Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни.
- Пълна автобиография в Europass формат, подписана собственоръчно от кандидата.
- Копия на следните документи, подписани собственоръчно от кандидата за вярност с оригинала:
• диплома за придобита образователно-квалификационна степен;
• документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит – трудова книжка, осигурителна книжка, образец УП 3
• при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация, шофьорска книжка и др.)

При подаване на документите се използват образците и формулярите, налични на електронния портал на НИМХ както и в деловодството на НИМХ.

2. Втори етап - одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Място и срок за подаване на документи:

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на Генералния директор на НИМХ или чрез jobs.bg

Срок за подаване на документи: 16.09.2019 г. вкл.Кандидатствай по тази обява
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ
Всички обяви на НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ