EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
07.06.2019
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК, СДРУЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ-ГР.ЛОВЕЧ
Месторабота Ловеч, ул. Стефан Караджа 16 (виж карта); Постоянна работа; Пълно работно време; Подходяща и за студенти; Подходяща и за кандидати с малък или без опит; Заплата от 600 до 800 BGN (Бруто)
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: Бакалавър
Професионална област: „Социални дейности”, „Социална педагогика”
Професионален опит: не се изисква
Допълнителна квалификация: компютърна грамотност

УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ
- Компетентност свързана с познаване и прилагане на нормативната уредба, имаща отношение към предоставянето на социални услуги, закрила на детето и работа с уязвими групи.
- Познаване на системата за грижи в общността и умения за работа с клиенти
- Комуникативност, умения за работа в екип
- Способност да преговаря и да разрешава конфликти;
- Умения за активно слушане, проявяване на емпатия;
- Стремеж към професионално усъвършенстване и развитие;

ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА
Отговаря за координацията и организацията на специалистите в процеса на оценка на потребностите, индивидуалното планиране и изпълнение на плана за грижи на потребителите на социалната услуга на територията на Община Ловеч.

ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ
1. Превенция на изоставянето на деца и лица с увреждания.
2. Превенция на насилието и асоциално поведение на деца и лица с увреждания.
3. Превенция на отпадане от образователна система на деца с увреждания.
4. Реинтеграция на деца, отглеждани в специализирана институция.
5. Участва в мултидисциплинарен екип за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и индивидуален план за подкрепа на лица, подали заявления за ползване на СУ.
6. Оказва методологична подкрепа при организиране процеса на индивидуално планиране на деца и младежи с увреждания, настанени в социалните услуги от резидентен тип на територията на община Ловеч.
7. Подкрепа на деца и възрастни с уреждания в процеса на социална интеграция и реинтеграция, насочена към социална самостоятелност и участие в живота на обществото в максимално възможната степен.
8. Координиране на действията на институциите, ЦНСТ, ДДЛРГ, училища в процеса на работа с крайните потребители чрез мултидисциплинарно и мултиинституционално сътрудничество.
9. Организира и осъществява групова социална работа с клиенти
10. Подготвя и провежда обучения за усвояване на умения за самостоятелен живот от деца и възрастни.
11. Консултативна дейност.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Превенция на изоставянето на деца
2. Индивидуална работа с членовете на семейството.
3. Организира и осъществява групова социална работа в групи за самопомощ, или с помощта на външни специалисти с близки и роднини на деца, застрашени от изоставяне.
4. Извършва работата си зачитайки достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения
5. Превенция на социалното изключване на на деца и възрастни с увреждания
• Участва и организира мобилна социална работа.
• Информира семейството за начина, по който се работи с детето, работи комплексно при необходимост и с членовете на семейството.
• Уведомява незабавно „Отдела за закрила на детето” в случаите на неполагане на грижи за деца, противообществени прояви и насилие спрямо деца.
• Насочва на лица в риск към съответните специалисти, при необходимост ги придружава.
6. Превенция на отпадане от образователна система на деца.
7. Организира и осъществява групова социална работа с клиенти
• Подготвя обучения за усвояване на умения за самостоятелен живот от деца и възрастни в риск от общността и институциите.
• Организира групови тренинги и обучения за придобиване на различни социални умения от лица в риск
• Координира между специалистите работата с потребителите в група в центъра за трудова заетост
• Работи с потребители на центъра за трудова заетост към ЦСРИ по предварително изработена програма за всеки потребител
8. Участва в мултидисциплинарен екип за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и индивидуален план за подкрепа на лица, подали заявления за ползване на СУ.
• Извършва посещения на място в дома на потребителя, прави посещение и среща с личен лекар, близки, роднини, представители на образователни институции и др. заинтересовани страни при извършване на оценка на потребностите от подкрепа и индивидуален план за подкрепа на лица, подали заявления за ползване на СУ.
9. Консултативна дейност
• Организира и участва в разработването на индивидуални планове за грижи.
• Осъществява социална работа по отделен случай като участва в предоставянето на социални услуги, както следва:
• Информира и ориентира клиентите относно техните права и задължения
• Осъществява социално консултиране – индивидуално и групово
• Осъществява фамилно, трудово и социално посредничиство – съдействие пред различни институции, с цел разрешаване на конкретни праблеми на клиента – настаняване, издаване на документи за самоличност, подаване на документи, получаване на социални помощи, семейна медиация.
• Придружаване на клиента до различни институции, свързани със защита на неговите права, ориентиране и повашаване на социалните му умения.
10. Подкрепа на деца с увреждания, възрастни и техните семейства в процеса на социална интеграция
8. Координиране действията на институциите и екипа в ЦСРИ в процеса на работа с крайните потребители чрез мултидисциплинарно и мултиинституционално сътрудничество.
11. Обучение и подкрепа.
• Създава у потребителите предпоставки за формиране на нагласи за желание за усвояване на умения за самостоятелен живот
• Разработва обучителни програми.
• Участва в обучителни процеси и оказва съдействие при необходимост.
12. Други
• Запазва поверителност на всяка информация, предоставена във връзка с работата му.
• Документира дейността си и води отчетност, съгласно изискванията на нормативната и вътрешната уредба.
Кандидатствай по тази обява
СДРУЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ-ГР.ЛОВЕЧ  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за СДРУЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ-ГР.ЛОВЕЧ
Всички обяви на СДРУЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ-ГР.ЛОВЕЧ