EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
13.03.2019, Ref.#: QS
★★★★★ Специалист ПТО, ПАЙП СИСТЕМ АД  Вижте визитка на компанията
Месторабота София; Постоянна работа; Пълно работно време; Подходяща и за кандидати с малък или без опит
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата
Специалист ПТО
Пайп Систем е утвърдена на българския строителен пазар компания, която предлага богата гама от услуги, свързани с реализацията на различни по вид строителни проекти - административни сгради, търговски комплекси, хотели, жилищни сгради, индустриални и други. Компанията има над 13-годишна история на пазара.

За нашия екип Строителство, търсим ентусиазиран и амбициозен

СПЕЦИАЛИСТ ПТО

• Подробно проучва и познава ПСД и работните чертежи на възложения му обект, договорната документация (договор и приложения към него, финансов план, линеен план-график и др.).
• Познава количествени сметки (работните калкулации) на база ПСД и офертните калкулации, работни анализни цени и „Бюджета на обекта”.
• Изследва договорната документация и се запознава с проекта относно особености на изпълнението и отчитането на строително-монтажните работи (СМР).
• Съвместно с „Технически ръководител“, „Ръководител проекти - строителство” или „Директор Строителство” определя отговорните лица, периодичността и обхвата на предоставяне на актуална информация за нуждите на отчитането (актове и протоколи по време на строителството, съгласно ЗУТ и наредбите към него, отчитане работата на подизпълнители и работещи в Дружеството и др.).
• Участва в разговорите с представители на Инвеститора/Възложителя относно определяне начина за отчитане и актуване на строителството / познава начина за отчитане и актуване на строителството (изисквания относно вид на разплащателни документи – по образец на Инвеститора или Изпълнителя, периодичност на отчитане и актуване, необходими документи, придружаващи разплащателните и др).
• Подготвя и защитава при необходимост със съответния „Технически ръководител договорните разплащателни документи пред Инвеститора/Възложителя;
• Подготвя, изисквайки при необходимост съдействието на съответния „Технически ръководител на необходимите документи, изисквани от Инвеститора/Възложителя във връзка с изпълнението на СМР на обекта (актове и протоколи съгласно ЗУТ и наредрите към него, ПИПСМР, дневници, протоколи за изпитания, справки, декларации за съответствие, протоколи за изпитвания и сертификати за качество за доставени материали и др.).
• Следи за:
o предаване на изготвените документи на Инвеститора/Възложителя съгласно вътрешнофирмените правила и процедури (изисква подписване на приемо-предавателен протокол);
o стриктното спазване на договорните срокове относно преглед от Инвеститора/Възложителя разплащателните документи;
o проследява сроковете за извършване на плащанията, както и постъпването им;
при неизвършени/непостъпили плащания сигнализира на „Ръководител проекти - строителство ” и „Директор „Строителство”.
• Следи проектно-сметната документация и измененията в нея. Разпознава допълнителни видове СМР и съобщава за тях на съответния „Инженер, проектант”, и „Ръководител проекти - строителство ”, за да се инициира изготвяне на оферта и подписване на анекс с Инвеститора/Възложителя към договора за изпълнение на строително-монтажни работи. Следи за статута (изготвена, изпратена, одорбена) на оферта и подписване на анекс.
• Преди изготвянето на окончателните разплащателни документи провежда заключителен преглед на изпълнените СМР с „Ръководител проекти - строителство ” или „Технически ръководител и Директор „Строителство”.
• Следи за евентуален пропуск при отчитането на изпълнените СМР и предаването на необходимите документи съобразно изискванията на Инвеститора/Възложителя.
• Съвместно с „Технически ръководител проверява замерванията на изпълнените количества СМР.
• При необходимост контролира замерването на изпълнените СМР на място, като максимално използва възможностите, предоставени от ПИП СМР за точно замерване и отчитане на изпълнените СМР.
• Контролира преките разходи за труд, материали и механизация по проекти и подпроекти и ги сравнява със заложените в “Бюджета на обекта”;
• Контролира за това текущото и актуално отчитане да съответства най-малко на реализираните на обекта разходи.
• Контролира и участва в анализа на обекта при неговото приключване: сравнение м/у действителните преки разходи за труд, материали, механизация и заложените в бюджета на обекта.
• Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.


ИЗИСКВАНИЯ

• Висше инженерно образование;
• Отлични компютърни умения;
• Шофьорска книжка – категория „В”;
• Познаването и ползването на ERP – софтуер е предимство;
• Умение за работа в екип;
• Комуникативен, амбициозен, отговорен.


Ако това предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете автобиография на български език. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Всички лични данни, документи и кандидатури се разглеждат при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД и GDPR.
Съгласен съм "Пайп Систем" АД да обработват данните ми за срок от 5 години и да мога да получавам от "Пайп Систем" АД информация, свързана с нови интересни позиции, съобразно моя опит и предишна квалификация.
Съгласен съм   Не съм съгласен


Кандидатствай по тази обява
ПАЙП СИСТЕМ АД  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за ПАЙП СИСТЕМ АД
Всички обяви на ПАЙП СИСТЕМ АД