EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
05.12.2018
Счетоводител, ОБЩИНА ВРАЦА
Месторабота Враца; Временна/сезонна работа; Пълно работно време; Заплата от 510 до 1000 BGN (Бруто)
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата
Счетоводител
ОБЩИНА ВРАЦА ОБЯВЯВА процедура за подбор за длъжността „Счетоводител” в звено за изпълнение на проект „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца“

1. Описание на длъжността – осъществява всички финансово-счетоводни операции по проекта, като води точна и редовна документация и счетоводна отчетност; следи за спазването на финансовата дисциплина; изготвя оборотни ведомости и ведомости за заплати на служителите в звеното.

Длъжностната характеристика е на разположение в стая № 16 в сградата на Община Враца.

2. Изисквания към кандидатите:
2.1. Да са дееспособни физически лица;
2.2. Да са български граждани;
2.3. Да имат висше икономическо образование, с образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
2.4. Да имат най-малко 2 (две) години професионален опит, в областта на счетоводството.
Индивидуалната основна заплата за длъжността е в размер от 510.00 лв. до 1000.00 лв.

3. Необходими документи за кандидатстване:
3.1. Заявление от кандидата (свободен текст);
3.2. Автобиография – европейски формат;
3.3. Копие от диплома за завършено висше образование, с придобита минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
3.4. Копие от трудова/служебна книжка;
3.5. Копия от други видове официални документи, удостоверяващи придобита допълнителна квалификация.

4. Начин на провеждане на подбора:
4.1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
4.2. Интервю.

5. Срок и място за подаване на документите:
Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в сградата на Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6, в „Център за административно обслужване” гише „Общо деловодство”, в срок до 17:00 часа на 19.12.2018 г.

6. Допускане до участие:
6.1. До участие в подбора не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи, или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, определени в т. 2 от настоящата заповед.
6.2. Допуснатите кандидати ще се уведомят писмено, за датата, часа и мястото на провеждане на интервюто, а на недопуснатите кандидати писмено ще се съобщят съображенията за отказа, чрез публикуване на съобщения на официалния сайт на Община Враца.

7. Интервю:
7.1. Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в следните направления:
- познания върху нормативната база, касаеща длъжността;
- аналитична компетентност;
- работа в екип;
- комуникативна компетентност.
7.2. На интервюто всеки член на комисията преценява качествата на всеки от допуснатите кандидати въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва Оценъчна карта.
7.3. Оценката на всеки кандидат от интервюто е средноаритметична от оценките на членовете на комисията.
7.4. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 4 (четири).

Мястото, където ще се обявяват списъците или другите съобщения във връзка с провеждането на подбора е официалния сайт на Община Враца.

Телефон за контакти: П. Кицова 0884 769 198
ОБЩИНА ВРАЦА  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за ОБЩИНА ВРАЦА
Всички обяви на ОБЩИНА ВРАЦА