EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
13.11.2017
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”, РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Месторабота Велико Търново; Постоянна работа; Пълно работно време
Добави в Моите Обяви   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”
1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
- степен на образование: магистър по медицина, области на висшето образование – „Здравеопазване и спорт“, професионално направление „Медицина“;
- професионален опит: 2 години;
- минимален ранг: IV младши;
- компютърна грамотност – Word, Excel.
2. При равни други условия за предимство ще се счита:
- призната клинична специалност;
- владеене/ползване на английски език (документ).
3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
4. Документи за участие в конкурса:
- заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
- копия от документите, удостоверяващи завършено висше образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
- копия от документите, удостоверяващи продължителността професионалния опит;
- автобиография.
5. Документите за участие се представят в срок до 17:00 часа на 23.11.2017 г., в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №102, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията.
7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Организационно-методична помощ на лечебните заведения от областта по осигуряване на достъпна качествена медицинска помощ в съответствие с действащата нормативна база в системата на здравеопазването. Контрол във връзка с прилагането на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и подзаконовите му нормативни актове. Организация и контрол на дейността на медицинската експертиза и Регионалната картотека на медицинската експертиза.
8. Размер на основната месечна заплата – от 460.00 лв. до 1200.00 лв.
(Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

Краен срок за подаване на документи – до 23.11.2017 г. включително.
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Всички обяви на РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  Контакти | Цени | Въпроси и отговори - потребители | Въпроси и отговори - фирми | Условия | Лични данни | Cookies 
©2002-2017 Jobs.bg. Всички права запазени. Jobs.bg е регистрирана търговска марка.
The Network JOBS.BG - Business Superbrand 2015-2016, Superbrand 2012-2013, Superbrand 2009-2010, Business Superbrand 2007-2008