Контакти на държавни институции и организации

Търговски регистър
В Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията може да направите проверка за актуалното състояние на всяко юридическо лице, като въведете неговия ЕИК, който може да бъде намерен в профила на компанията в Jobs.bg
 
Трудови, данъчни и осигурителни права, здравословни и безопасни условия на труд
В случай че във връзка с Ваши кандидатури възникнат въпроси свързани с Вашите трудови, данъчни и осигурителни права, здравословни и безопасни условия на труд, може да се обърнете към следните институции:
 
Лични данни
Oтносно законосъобразността на обработване на Вашите лични данни, може да подадете оплакване или сигнал до:
 
Престъпления и киберпрестъпления
В случай на подозрение за престъпление или киберпрестъление може да се обърнете към следните държавни органи:
 
Трафик на хора
Трафикът на хора е нарушение на човешките права. При съмнение, че Вие или Ваш близък сте или потенциално бихте могли да бъдете обект на подобно нарушение, Ви съветваме да се обърнете към компетентните органи: