UniCredit Consumer Financing EAD

Alerts for the new job ads published by UniCredit Consumer Financing EAD
UniCredit Consumer Financing EAD
УниКредит Кънсюмър Файненсинг EАД е компания от семейството на УниКредит Груп, която е лидер в областта на потребителското кредитиране в България. Репутацията ни се гради върху доверие, отговорност и качество на работата.

Why choose UniCredit Consumer Financing EAD

circle
Защото не спираме да насърчаваме любопитството и личната мотивация за развитие и повишаване на квалификацията на колегите.
circle
Защото сме социално отговорна компания и партньор на редица проекти в областта на образованието, културата, иновациите, и социалното предприемачество.
circle
Защото сме посветени на дигиталната трансформация и сме амбицирани да реализираме на практика удобни и лесни решения за клиентите ни.

Values of UniCredit Consumer Financing EAD

circle
Почтеност – действаме в най-добрите интереси на нашите клиенти. Ние сме честни, почтени и прозрачни. Ние вършим правилните неща – дори когато никой не ни контролира.
circle
Отговорност – ние изпълняваме нашите обещания и поемаме отговорност за нашите действия и ангажименти. Ангажирани сме да вземаме решения и да се учим от неуспехите. Ние говорим – изразяваме собственото си мнение, идеи, или ако забележим нещо погрешно.
circle
Грижа – ние се грижим за нашите клиенти, общности и един за друг. Ние с радост си помагаме и работим за успеха на нашите хора. Отнасяме се един към друг с уважение и ценим нашите различия.

Work environment

УниКредит е работодател, който предоставя равни възможности. Заедно създаваме работно място, което п... read more
watch_later Flexible work time
weekend Work from home option

Interviewing and hiring process

voice_chat Remote interview option

Benefits

 • check_box Допълнително здравно осигуряване
 • check_box Застраховка живот
 • check_box Стол за хранене в офиса
 • check_box Ваучери за храна
 • check_box Фитнес зала в офиса
 • check_box Програми за обучение и развитие
 • check_box Преференциални условия при ползване на банковите продукти
 • check_box Карта за спорт
 • check_box Бонуси
 • location_on София, Пловдие, Варна, Бургас, Плевен, Русе, Шумен, Силистра, Сливен, Ямбол, Враца, Видин, Монтана и др.
 • calendar_today Founded 2006

About the Company

Career at the company

Contacts

UniCredit Consumer Financing EAD
EIK: 175070632
phone 02 923 21 26

София
location_on гр. София, ул. Гюешево 14
map view on map

Privacy policy
Privacy policy of UniCredit Consumer Financing EAD

Информация за лични данни на кандидати за работа/кандидати за изпълнители на услуга/, съгласно Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета
/Общ регламент за защита на данните/


1. Данни за администраторите на лични данни
В съответствие с изискванията на Регламент ЕС 2016/679, в сила от 25.05.2018г. Ви предоставяме информация относно обработваните лични данни на кандидатите за работа/кандидатите за изпълнители на услуги. “УниКредит Булбанк” АД, ‘УниКредит Лизинг” ЕАД, “УниКредит Застрахователен Брокер” ЕООД, “УниКредит Кънсюмър Файненсинг” ЕАД, “УниКредит Факторинг” ЕАД, “УниКредит Флийт Мениджмънт” ЕООД, “УКТАМ България” ЕООД и “БОИЛ-БТ” ЕООД /всеки от тях поотделно наричан Администратор, а всички заедно наричани по-долу за краткост Администратори/ са администратори на лични данни, които обработват Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.
“Уникредит Булбанк” АД с ЕИК 831919536 е кредитна институция-Банка, която притежава Лиценз за извършване на банкова дейност, издаден от БНБ със Заповед № РД22-2249/16.11.2009г със седалище и адрес на управление гр. София 1000, р-н Възраждане, пл. Света Неделя № 7.
“УниКредит Лизинг” ЕАД с ЕИК 121887948 е със седалище и адрес на управление район гр. София 1303, р-н Възраждане, ул. Гюешево № 14.
“УниКредит Застрахователен Брокер” ЕООД с ЕИК 131342355 е със седалище и адрес на управление гр. София 1303, район р-н Възраждане, ул. Гюешево № 14.
“УниКредит Кънсюмър Файненсинг” ЕАД с ЕИК 175070632 е със седалище и адрес на управление гр. София 1303, район р-н Възраждане, ул. Гюешево № 14.
“УниКредит Факторинг” ЕАД с ЕИК 175121006 е със седалище и адрес на управление гр. София 1303, р-н Възраждане, ул. Гюешево № 14.
“УниКредит Флийт Мениджмънт” ЕООД с ЕИК 121897718 е със седалище и адрес на управление гр. София 1303, район р-н Възраждане, ул. Гюешево № 14, ет.1.
“УКТАМ България” ЕООД с ЕИК 201859928 е със седалище и адрес на управление гр. София 1303, район р-н Възраждане, ул. Гюешево № 14.
“БОИЛ-БТ” ЕООД с ЕИК 122051742 е със седалище и адрес на управление гр. Своге 2260
Страцин № 4, ет. 3, ап. 4.
2. Длъжностно лице по защита на личните данни
Координатите за връзка с длъжностното лице за защита на личните данни, г-н Антон Тодоров, са:
DPO@UniCreditGroup.BG; пл. Света Неделя №7, 1000 София, България.
3. Цели и основания за обработваните лични данни
Като Ваш бъдещ работодател или Възложител на съответна услуга/и, при когото желаете да кандидатствате, да подадете документи и да участвате в подбор на кандидати, за заемане на длъжност по трудово правоотношение или за извършване на услуга/и, Администраторите обработват информация, представляваща Ваши лични данни, за следните цели:
 В процесите по кандидатстване за заемане на длъжност по трудово правоотношение/ подбор на персонала или възлагане на извършване на съответна услуга/и:
• предварителни действия за сключване на трудовия договор или на договора за възлагане на услуга/и;
• за удостоверяване на придобито образование, професионална квалификация, езикова компетентност, умения и опит;
• при обработване на лични данни, извършвано в изпълнение на трудови, граждански, данъчни и счетоводни задължения, съгласно действащото в страната трудово, данъчно, счетоводно и финансово законодателство;
• при обработване на лични данни, извършвано в изпълнение на групови политики и изисквания на Администраторите и УниКредит Груп;
• при оценка на нивото на професионалната Ви компетентност, знания и умения;
• при управление на съдебни или данъчни разследвания, както и при разрешаване на правни спорове;

 За проучване на Вашата удовлетвореност в процесите по кандидатстване за свободна позиция и подбор на персонал. Посочените от Вас контакти – телефон и/или имейл адрес могат да бъдат обработвани от Администраторите за целите на получаване на обратна връзка от кандидата и оценка на процесите по кандидатстване и подбор.

 Управление на дейности, свързани с борба с измамите. Администраторите обработват лични данни, при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

 Охрана на зони и помещения и контрол на достъпа. Обработва се информация, представляваща лични данни чрез системи за видеонаблюдение; при провеждане на дейности на банкови и обслужващи гишета и офиси, както и при управление и контрол на потоците на входовете и изходите от зоните, защитени от електронни системи за контрол.

 Опазване сигурността на данни, информация, приложения, системи и мрежи.

4. Основания за обработване на личните данни
 Администраторите обработват Вашите лични данни, съгласно чл. 6, пар. 1 б. “а“ от Регламент ЕС 2016/679, в случаите когато е необходимо изричното Ви, свободно изразено, конкретно и информирано съгласие за обработване на личните Ви данни. В случай, че желаете да участвате и в последващи конкурси за заемане на длъжност, процеси за подбор на персонал или за изпълнители на услуги, възлагани от някой от Администраторите, предоставените от Вас данни и кандидатура ще бъдат обработвани само с изричното Ви съгласие. В случай, че решите да не предоставите съгласието си за участие в бъдещи конкурси и процеси по подбор на служители/изпълнители на услуги, или ако оттеглите съгласието си занапред, Администраторите няма да обработват предоставените от Вас лични данни за тези цели.

 Администраторите обработват Вашите лични данни, съгласно чл. 6, пар. 1 б. “б“ от Регламент ЕС 2016/679, когато обработването е необходимо за предприемане на стъпки по искане на лицето-бъдещ служител или изпълнител на услуга/и, за сключване на договор. В случаите, когато се предприемат стъпки за сключването на договор с някой от Администраторите и/или сключите договор с някой от Администраторите, е необходимо да предоставите информация, представляваща лични данни, за да може съответният Администратор да извърши всички действия, необходими за извършване на предварителните уведомления и проверки, съгласно действащото в страната трудово, гражданско, осигурително и данъчно законодателство. Непредоставянето на личните Ви данни ще доведе до невъзможност за Администратора да осигури услугите, за които сте изявили желание предприемайки стъпки преди сключване на договор.


 На основание чл. 6, пар. 1 б. “в“ от Регламент ЕС 2016/679, Администраторите обработват лични данни, за да спазват законовите задълженията, предвидени за всеки от тях в качеството им на Ваш бъдещ работодател/страна по трудов договор или Възложител по договора за възлагане на услуга/и. Администраторът изпълнява задълженията, предвидени в Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове към него, Закона за задълженията и договорите, Кодекса за социално осигуряване и съответните подзаконови нормативни актове, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, както и действащото в страната приложимо законодателство относно извършваната трудова или друга дейност.

 На основание чл. 6, пар. 1 б. “в“ от Регламент ЕС 2016/679, Администраторите обработват лични данни, за да спазват законовите задължения, предвидени за всеки от тях в Закона за кредитните институции, Закона за потребителския кредит, Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, Закона за платежните услуги и платежните системи, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона срещу финансирането на тероризма, Закона за задълженията и договорите, Гражданския процесуален кодекс, съответната приложима законова и подзаконова нормативна уредба, регламентираща дейността на съответния Администратор, както и действащото в страната финансово, данъчно и счетоводно законодателство.


 Вашите лични данни се обработват при спазване на чл. 6, пар.1, б.“ е“ от Регламент ЕС 2016/679, за целите на легитимния интерес на „УниКредит Булбанк“ АД, в случаите, когато се извършват дейностите:

• по прехвърляне на данни на свързани с банката лица, на дружествата от УниКредит Груп, за целите на спазване и изпълнение на групови политики, репортинг, за одитни дейности, за оценка на кредитния риск;
• за проучване на Вашата удовлетвореност в процесите по кандидатстване;
• по борба с измамите;
• по охрана и контрол на достъпа, включително чрез използването на снимки и служебни пропуски на служителите;
• по аудио и видеонаблюдение, аудио и видео записване за целите на охрана, контрол на достъпа, борба с измамите, документиране на проведена комуникация;
• когато се предоставят данни на трети страни: при изпълнение на законови или договорни задължения на администратора, или на друго валидно правно основание.
• за целите на директния маркетинг и за подобряване на клиентското обслужване при популяризиране на предлагането на продукти и услуги на „УниКредит Булбанк“ АД и дружествата от УниКредит Груп.
Когато обработването на личните Ви данни за конкретна цел се основава на легитимните интереси на „УниКредит Булбанк“ АД, Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването за конкретната цел.

5. Категории получатели на лични данни

В съответствие с изискванията на Регламент ЕС 2016/679 съответният Администратор има право да разкрива лични данни, които обработва, на следните категории получатели:

 Публични органи, институции, учреждения, одитори, в случаите когато съответният Администратор има законово задължение да предоставя данните. Лични данни могат да бъдат предоставени и с цел получаването на предварителна информация, необходима за сключването на трудовия договор или договора за възлагане на съответната услуга договор и/или за неговото изпълнение.

 На трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Администратора, или на друго валидно правно основание.

 На подизпълнители на Администраторите, които са обработващи лични данни. Обработващите лични данни извършват обработването съгласно сключен със съответния Администратор договор/друг правен акт и под прякото ръководство на Администратора. Всеки от Администраторите използва само обработващи на лични данни, които предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент ЕС 2016/679.

 На свързани със съответния Администратор лица, включително на дружества от УниКредит Груп, при обработване на личните данни за целите на легитимните интереси на Администраторите, в случаите на изпълнение на групови политики.

 За извършване на справки и получаване на информация от държавни органи, институции, учреждения и регистри, в случаите когато е нормативно предвидено получаването на предварителната информация, справки и уведомления, необходими за сключването и изпълнението на договора за възлагане извършването на съответната услуга/и или дейност.

6. Предаване на личните данни на трета държава или международна организация

В случай, че възникне необходимост от предаване на обработвани от съответния Администратор лични данни на трети държави или международни организации, ще се спазват разпоредбите на Регламент ЕС 2016/679, включително при евентуално последващо предаване на личните данни от третата държава или международна организация на друга трета държава или организация.

7. Срок за съхранение на личните данни

Всички Администратори обработват Вашите лични данни за сроковете, установени в действащото в страната трудово и/или друго приложимо законодателство. След изтичане на законово/регулаторно установените срокове, Администраторите ще изтрият Вашите лични данни. Лични данни, за които липсва изрично законово/надзорно задължение за съхранение, ще бъдат изтривани след постигане на целите, за които личните данни са събрани и се обработват.

В допълнение на предоставената информация, Администраторите Ви предоставят и следната информация относно правата, които имате като субекти на лични данни и които може да упражните при спазване на условията, посочени в Регламент ЕС 2016/679:

 Право да искате от съответния Администратор/Администраторите достъп до обработваните лични данни, свързани с Вас, съгласно чл. 15 от Регламент ЕС 2016/679;

 Право да искате коригиране на обработваните лични данни, свързани с Вас, съгласно чл. 16 от Регламент ЕС 2016/679;

 Право да искате изтриване на личните Ви данни /“Правото да бъдеш забравен“/, съгласно чл. 17 от Регламент ЕС 2016/679, в случаите, когато:
o няма законово или договорно основание за обработването им,
o когато личните данни не са необходими повече за целите, за които са били събрани или обработвани,
o при оттегляне на изричното съгласие, в случаите, когато лични данни се обработват само на основание изрично даденото съгласие на субект,
o в други случаи, предвидени в Регламент ЕС 2016/679.

 Право да искате ограничаване на обработването, съгласно чл. 18 от Регламент ЕС 2016/679;


 Право на възражение срещу обработването на лични данни, съгласно чл. 21 от Регламент ЕС 2016/679, в случаите, когато обработването е основано на легитимните интереси на Администратора или когато се обработват данни за целите на директния маркетинг, включващо профилиране;

 Право на преносимост на личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на Администратора, при условията на чл. 20 от Регламент ЕС 2016/679;


 Право да оттеглите свободно изразеното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработване на личните Ви данни. При оттегляне на съгласието Ви информираме, че не се засяга законосъобразността на обработването на данните преди съгласието да бъде оттеглено.

 Правото на жалба до Комисията за защита на личните данни. В случай, че сте клиент на „УниКредит Булбанк“ АД може да получите пълната информация относно обработваните лични данни, съгласно Регламент ЕС 2016/679 на следния интернет адрес:
www.unicreditbulbank.bg, секция Защита на личните данни.