ТЕД БЕД ЕАД

Privacy policy
Privacy policy of ТЕД БЕД ЕАД

Уведомление за Поверителност на ТЕД-БЕД ЕАД за Кандидати за работа
Като юридическо лице, което наема служители по трудово правоотношение, след провеждане на избор измежду подадени кандидатури, "ТЕД-БЕД" ЕАД, („ние“, „нас“, „наши“, „Дружеството“) сме администратор на Ваши лични данни, които обработваме във връзка с участието Ви в нашите процедури по избор и назначаване на нови служители. Като отговорна и коректна компания обработваме Вашите лични данни при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД. С настоящото Уведомление Ви информираме как, на какво основание и с каква цел събираме, използваме и въобще обработваме личните данни на кандидатите за работа при нас.
Препоръчваме Ви да отделите нужното време, за да се запознаете с това Уведомление за поверителност, както и периодично да го преглеждате, защото ние можем да го променим в даден момент.
1. Какви лични данни събираме?
Ние събираме лична информация за Вас, която ни предоставяте, кандидатствайки за заемане на работно място в нашето Дружество като например:
а. Ваши биографични данни - като три имена, дата на раждане; предишна трудова дейност; автобиографии; образование и квалификации и/или наличие на други знания и умения, необходими за извършване на съответната работа; трудови характеристики, референции и препоръки; наличие на определен по продължителност стаж или на определен вид правоспособност, ако тя се изисква за заемане на съответната длъжност;
б. Информация за контакт – телефон, имейл; в редки случай адрес, ако липса друг начин за контакт;
в. Вашата идентификация – снимка, само ако сте предоставили такава;

2. На какви основания събираме Ваши лични данни?
Ние събираме и обработваме Вашите лични данни на основание преддоговорно отношение, а именно изразеното желание чрез кандидатстване за обявена от нас позиция за работа, Вие предприемате стъпки по евентуално всъпване в договорни отношения с нас (ако бъдете одобрени и назначени на работа по трудов или граждански договор). Ние обработваме личните данни на кандидати за работа и на основание наш легитимен интерес да извършваме и защитаваме нашия бизнес интерес при подбора на кандидати за работа, за да изберем най-подходящия от тях, който ще се справя най-добре с възложената му работа и постига достатъчно добри резултати. Предоставянето на лични данни от Вас в отговор на обява за работа, публикувана на нашия уебсайт или в електронен портал за кандидати за работа, е задължително и обработването на тези лични данни от Дружеството не зависи от Вашето предварително съгласие. Независимо от това, ние гарантираме, че личната Ви информация ще бъде обработвана честно и безпристрастно с оглед интересите Ви и основните Ви права и свободи.
3. За какви цели използваме Ваши лични данни?
Събраната информация за Вас използваме за подбиране на кандидати за работа и сключване на трудови и граждански договори с нас.

4. Предаване на лични данни в България
Събраните лични данни от кандидати за работа не се споделят с трети лица извън нашата структура, освен с трети лица, предоставящи ни услуги по договор, като например доставчици на IT поддръжка на хардуер, имейл хостинг или на уебсайта на Дружеството.

5. Предаване на лични данни извън България
Ние не предаваме Вашите лични данни на други лица в друга държава членка или трета държава или на международни организации.

6. Колко време съхраняваме Вашите данни?
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани до 6 месеца след приключване на процеса по избор и назначаване на подходящ кандидат на съответното работно място. За избраните кандидати, предоставените при кандидатстване лични данни ще се съхраняват и обработват от Дружеството през целия срок на продължителност на трудовите отношения между страните. За неизбраните кандидати предоставените лични данни се унищожават до 6 месеца след приключване на процедурата по избор на кандидат. В случай че предварително сте ни дали изричното си съгласие, можем да запазим Вашите данни за срок до 3 (три) години и да Ви потърсим при последващи процедури за избор и назначаване на нови служители.

7. Как защитаваме личните Ви данни?
Ние използваме множество процедури и технологии, за да защитим личните данни, които ни предоставяте от непозволен достъп, използване, разкриване, промяна или унищожаване в съответствие с приложимото законодателство. Ние изискваме от нашите доставчици и партньори, които имат достъп до Вашите лични данни, да използват подходящи технически и организационни мерки, с които да осигурят защитата и поверителността на личните ви данни.

8. Какви са вашите права?
Във връзка с Вашите лични данни, имате следните права (някои от тях може да зависят от допълнителни условия, определени в законодателството):

• Право на достъп до личните данни, свързани с вас – можете да поискате по-подробна информация за това как използваме данните Ви и копие от информацията за Вас, която съхраняваме
• Правото да поискате коригиране на неточните личните данни, свързани с Вас
• Право да поискате ограничаване на обработването на личните данни, свързани с Вас
• Право да възразите срещу обработването на личните ви данни
• Правото да поискате изтриване на личните данни свързани с Вас („правото да бъдеш забравен“) – в случаите, когато няма законно основание да продължим да ги съхраняваме
• Правото да получите личните данни, които сте ни предоставили и които ви засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор („право на преносимост“)
• Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган или до съда, в случай че са нарушени правата ви или сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните ви данни (надзорният орган по защита на личните данни в България е Комисията за защита на личните данни, с адрес гр. София, п. код 1592, бул. „Цветан Лазаров“ № 2).
Когато сте ни предоставили съгласие за съхранение на Вашите данни с цел да участвате в подбор при следващи наши обяви за работа, Вие имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време като ни пишете на посочените по-долу адреси или имейл, без това да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието Ви преди то да бъде оттеглено.

9. Контакти за връзка
Администратор на лични данни е: "ТЕД-БЕД" ЕАД, ЕИК 200908653, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул."6-ти септември" 222А, тел.: 032 271 700, office@ted.bg
"ТЕД БЕД" ЕАД има Длъжностно лице за защита на данните (ДЛЗД), с което бихте могли да се свържете, ако имате някакви въпроси, засягащи настоящия документ или ако искате да упражните някои от Вашите права в тази връзка юрез следните възможности за контакт:
ДЛЗД – Бранд Билдинг Къмпани ЕООД
E-mail: dpo@brandbc.bg , Пловдив, 4000, ул.“Мара Гидик 1, ет. 2, офис 5, Телефон: 032/ 633 454

Последно актуализирана на 25.05.2018г.