Геймлофт България ЕООД

Interviews and articles

Privacy policy
Privacy policy of Геймлофт България ЕООД

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА
ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА
КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА В „ГЕЙМЛОФТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД


I. Данни за Администратора: „ГЕЙМЛОФТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК: 131343076,
Адрес: България; гр.София, р-н „Оборище“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 2, ет. 3,
Телефон: 359 2 489 00 55.
II. Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:
E-mail: dpo.sof@gameloft.com
III. Личните данни, които събираме и обработваме от Вас са:
1.Имена; 2.Гражданство; 3.EГН/Дата на раждане; 4.Адрес; 5.Образование; 6.Професионална квалификация; 7.Трудов стаж /опит/; 8.Физическа идентификация –снимка и видеонаблюдение; 9. IP – адрес; 10. E-mail; 11. Телефонен номер.
IV. Специални категории данни за Вас не обработваме.
V. Източник на данните: субектите на данни.
VI. Декларираме, че личните данни, които събираме от Вас, ще бъдат използвани единствено с ЦЕЛ: Извършване подбор с оглед сключване на трудов договор.
VII. Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:
1. Вашето съгласие.
VIII. Съгласие - Значение: Със съгласието за обработване на лични данни, Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели. Вие можете да оттеглите своето съгласие по всяко време.
IX. Предоставяне на лични данни в ЕС: Вашите лични данни ще бъдат предоставени на следните организации и лица в рамките на Европейския съюз:
1. „Геймлофт СЕ“ АД – Франция; Офис на „Геймлофт СЕ” в Румъния;
2. Доставчици на услуги за „Геймлофт България“ ЕООД:
а/ „ЦУМ” АД – осигуряване на достъп и охрана на сградата;
б/ Адвокатско дружество – консултации относно трудови правоотношения;
X. Предоставяне на лични данни извън ЕС: Геймлофт ООД Украйна
XI. Период на съхраняване на данните
„ГЕЙМЛОФТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ще съхранява Вашите лични данни за срок до 6 месеца.
XII. Като субект на личните данни, Вие имате следните права:
- Да поискате копие от Вашите лични данни и достъп до личните си данни;
- Да поискате личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим.
- Да поискате да коригираме неточните Ви лични данни, както и данните, които вече не са актуални;
- Да поискате от личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглили своето съгласие; когато сте възразили срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
- Да поискате от администратора да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.
- Да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
- Да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
- Да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
- Да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване на данни, включващо профилиране;
- При нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, ще Ви бъде предоставена нова декларация и ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.
- Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган в Р. България: Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg), чрез Администратора или чрез Длъжностно лице по защита на данните на посочените по-горе данни за контакт.
Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани? - Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да получите от отдел „Човешки ресурси“ на дружеството. Искането за достъп можете да отправите до „ГЕЙМЛОФТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД на посочените по-горе данни за контакт по пощата, на място в офиса или до Длъжностното лице по защита на данните.
За да удостоверите вашата самоличност е необходимо да посочите: 1. Три имена; 2. Адрес за кореспонденция; 3. Електронна поща; 4. телефон.С уважение:
„ГЕЙМЛОФТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД