D COMMERCE BANK AD

Alerts for the new job ads published by D COMMERCE BANK AD

Work environment

beach_access 20 - 25 days paid leave

Interviewing and hiring process

voice_chat Remote interview option

Benefits

  • menu_book допълнително обучение за надграждане на уменията
  • home мотивираща работна атмосфера в модерна офис среда
  • mood работа в сплотен и изграден на принципа на доверието екип
  • beach_access допълнителни дни отпуск за лоялни служители
  • favorite допълнително здравно и животозастраховане
  • directions_bike спонсорирана карта Multisport
  • euro преференциални условия за банкови услуги и продукти
D COMMERCE BANK AD
Banks and credit
  • people_alt 410 employees *
  • location_on София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Велико Търново, Русе, Шумен, Разград, Търговище, Силистра, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Асеновград, Свиленград, Кърджали, Благоевград, Видин, Враца
  • calendar_today Founded 1999 *
* Number of employees and founding year are based on information from the Trade Register and NSSI. Last updated 12.2023

About the Company

filter_1

Contacts

D COMMERCE BANK AD
EIK: 121884560
phone 070040400

София
location_on София 1606,
бул. Генерал Тотлебен 8

map view on map
phone 070040400

Privacy policy
Privacy policy of D COMMERCE BANK AD

Информация по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общия регламент за защита на данните)

Данни относно администратора на лични данни
ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД е администратор на лични данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.

Цел на обработването и правно основание
Личните данни на кандидатите за работа се обработват за целите на процесите за провеждане на подбор на кандидати за работа в ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД на основание чл. 6, т. 1, б. „а“ от Общия регламент за защита на данните. Личните данни се обработват с цел изпълнение на изискванията на Кодекса на труда.

Обработване на лични данни в процеса по подбор
В процеса по подбор се обработват документи, като: автобиография, диплома за завършено образование, сертификати, други удостоверителни документи, които съдържат лични данни относно идентичността, образованието и трудовия опит на кандидата за работа.

Лица, обработващи лични данни в ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
Достъп до личните данни на кандидати за работа имат определени от ръководството служители при изпълнение на задълженията им. Търговска банка Д АД не предоставя лични данни на кандидати за работа на трети лица.

Срок за съхранение на личните данни
Срокът за съхранение на лични данни е 6 (шест) месеца, считано от датата на получаване в ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД на документите, изисквани съгласно обявата, освен при изрично желание личните данни на кандидата да се обработват само за участие в конкретен подбор. Личните данни се унищожават в срок до 3 (три) месеца след изтичане на срока за съхранение. Лични данни, предоставени само за конкретен подбор, се унищожават незабавно след приключването му.

Права на кандидатите за работа в ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
Кандидатите за работа имат право на достъп, коригиране, изтриване на подадените лични данни и/или на ограничаване на обработването при спазване на изискванията, посочени в чл. 15, 16, 17 и 18 от Общия регламент за защита на данните, както и на преносимост на данните, когато същите са предоставени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и се обработват по автоматизиран начин от ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД. Във връзка с упражняването на посочените по-горе права кандидатите за работа могат да отправят искания до ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД.
ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД информира кандидата за работа за предприетите действия в изпълнение на отправеното искане в срок до 2 (два) месеца от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още един месец. При непредприемане на действия по отправено искане ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД информира кандидата писмено. Исканията във връзка с упражняването на тези права могат да бъдат изпращани на електронен адрес: DPO@dbank.bg или в писмен вид на адреса за управление на ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД.
Кандидатите за работа имат право по всяко време да оттеглят съгласието си, като за целта изпратят уведомление на адрес DPO@dbank.bg, или използват друг начин, удостоверяващ оттеглянето на съгласието за обработване. Считано от датата на получаване на оттеглянето на съгласието, подадените от кандидата документи няма да бъдат обработвани от ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД. Личните данни, предоставени преди оттеглянето на съгласието, до изтичане на установения срок за съхранение се съхраняват в ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД, освен при изрично желание на кандидата за работа те да бъдат изтрити.
Кандидатите за работа имат право на жалба до Комисията за защита на личните данни, адрес: 1592 София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, във връзка с обработването на техните лични данни.

Изискване за предоставяне на лични данни
Предоставянето на лични данни е необходимо за участие в процедурите за подбор и за сключването на трудов договор с ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД. В случай че кандидатите за работа не предоставят лични данни, няма да могат да участват в процедурите по подбор и назначаване в ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД.

Координати на администратора
Координатите на администратора във връзка с обработването на лични данни са: ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД, гр. София, бул. Тотлебен 8. Длъжностно лице по защита на данните е Христо Илиев с електронен адрес: DPO@dbank.bg.