Coca-Cola Hellenic Bottling Company

Alerts for the new job ads published by Coca-Cola Hellenic Bottling Company
Coca-Cola Hellenic Bottling Company
Manufacturing, Trade, Services

Why choose Coca-Cola Hellenic Bottling Company

circle
Secure Employer
circle
TOP Employer 2024
circle
Care for people

Work environment

restaurant_menu Food vauchers 200 BGN.
favorite Additional Health Insurance
mood Bonus for Child birth, Marriage, Retirement
sports_soccer Sport Card possibility
favorite Gifts for Christmas and Easter
star Participation in various company initiatives and events

Interviewing and hiring process

voice_chat Remote interview option
  • calendar_today Founded 1992 *
  • people_alt 1012 employees *
* Number of employees and founding year are based on information from the Trade Register and NSSI. Last updated 12.2023

About the Company

Career at the company

Video

Contacts

Coca-Cola Hellenic Bottling Company
EIK: 131032463
phone +359 2 92 14 600

Бистрица
location_on гр. София, ул. Рачо Петков Казанджията, № 8
map view on map

Privacy policy
Privacy policy of Coca-Cola Hellenic Bottling Company

Формуляр за кандидатстване за работа – Известие
Известие за защита на данните
В процеса по кандидатстване, за да се присъедините към Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД (ККХБК), ще поискаме да ни предоставите определени Ваши лични данни. Настоящата политика определя начините, по които ще обработваме тези данни и ще съблюдаваме различните законови изисквания, които са приложими по отношение на Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД, с оглед на това да гарантираме боравене с личните Ви данни по подходящ начин.

Кои сме ние?
Личните Ви данни се обработват от ККХБК България, за което кандидатствате, като съответното дружество ще бъде администратор на тези лични данни. Можем да предаваме данните Ви на други дружества, които са част от групата на ККХБК за целите на подбора Ви и при евентуално наемане на работа, като част от трудовото Ви правоотношение. В случаите, в които това е разумно обосновано, можем да разкрием тези данни на трети лица, във връзка с правоприлагане или разследване от регулаторен орган, както и с цел извършване на проверки преди наемането на работа (до степента, позволена от закона).

Какви лични данни можем да събираме за Вас и защо?

Като част от процеса по набиране на персонал можем да събираме:
• Вашите данни за контакт, автобиография или резюме, данни от формуляра за кандидатстване, бележки от проведено интервю, социално-осигурителен или друг идентификационен номер, както и документация относно виза, паспорт или разрешителното Ви за работа, сертификати, дипломи, свидетелства за професионална квалификация, валидно свидетелство за управление на МПС;
• Данни относно здравословното Ви състояние (чрез трудовата медицина за условията на труд, които се обхващат от декларация за работоспособност);
• Информация за съдимост и финансова почтеност, както и други независими проверки , за да оценим годността Ви да заемате дадената длъжност;
Можем също така да Ви поканим да попълните определени тестове или да вземете участие в определени дейности по оценяване, като ще запазим резултатите от тях.

Не извършваме никакви проучвания на кандидатите, освен проверките, свързани с установяване на правоспособността на кандидата да заема длъжността. Избираме одобрените кандидати, като използваме немеханизиран процес на подбор, при който взимаме предвид съответния опит и умения за длъжността.

В случай че бъдете наети на работа в ККХБК, ще съберем и други Ваши лични данни. Моля, за подробности, да се запознаете с нашето Известие за защита на данните на служителите. Ще имаме нужда от:

• Вашите данни за контакт и банковите Ви данни, за да извършваме плащания към Вас и да кореспондираме с Вас;
• Данни във връзка с придобивки, които можем да администрираме от Ваше име ;
• Бележки относно проведени срещи или възникнали проблеми, по които сте страна или, за които сте причина, като част от трудовото Ви правоотношение (включително срещи за налагане на дисциплинарни наказания);
• Документи относно обученията Ви;
• ограничени данни относно здравословното Ви състояние, получени от годишни прегледи за определяне на здравословното състояние и годността ви да осъществявате определена работа, произволно тестването за алкохол и наркотици или доклади от инциденти, с цел изпълнение на задълженията ни в областта на здравето и безопасността;
• биометрични данни (като например пръстови отпечатъци) и ваши снимки, направени от камери за видеонаблюдение (CCTV) с цел контрол на достъпа до и от обектите и с цел предотвратяване на проблеми в областта на здравословните и безопасни условия на труд и престъпления.
На какво правно основание използваме личните Ви данни?
Обработваме личните Ви данни, за да оценим кандидатурата Ви преди да сключим трудов договор с Вас, както и съгласно законодателството, приложимо по отношение на ККХБК (например във връзка с равните възможности за наемане на персонал). В случай че не можете да ни предоставите изискваната информация, не можем да оценим годността Ви да заемате позицията, за която кандидатствате или да комуникираме с Вас.

В случай че изискваме от Вас допълнителни лични данни, ще Ви информираме дали това е свързано с изпълнението на договора Ви или вследствие на законово задължение. В случай че не ни предоставите тези данни ще Ви уведомим какви ще бъдат последствията, както и относно рисковете, свързани с използването на личните Ви данни от наша страна.

Кога изпращаме личните Ви данни в чужбина?
Принципно пазим данните Ви в държавата, в която кандидатствате за определена длъжност. Понякога, обаче, е необходимо да предоставим данните относно кандидатурата Ви на други дружества от групата на ККХБК, които се намират извън Европейското икономическо пространство, с оглед на подбора Ви. В такива случаи, ще гарантираме осигуряването на необходимото ниво на защита на личните данни (и използването на одобрените от Европейския съюз „Примерни клаузи“, където е уместно, за да предоставим тези гаранции). Моля, свържете се със служителя, отговарящ за защитата на личните данни, в случай че искате да видите копие от гаранциите, които прилагаме във връзка с износа на личните Ви данни.
За какъв период от време съхраняваме личните Ви данни?
Съхраняваме записите на данните Ви за период, не по-дълъг от необходимия за целта, за която сме ги получили и за други допустими свързани цели. Ще Ви попитаме дали бихте желали да съхраняваме данните Ви за целите на по-нататъшни възможности за работа, в случай че кандидатурата Ви е неуспешна.
Какви са правата Ви по отношение на личните данни, които събираме?
В случай че местоположението Ви е в ЕС или в случай че обработваме личните Ви данни в ЕС, имате определени права във връзка с данните, които събираме за Вас:
• Достъп на субектите на данни: Имате право да Ви бъде предоставен достъп до всички Ваши данни, съхранявани от ККХБК, в рамките на 1 месец от искането Ви.
(a) Коригиране: Можете да поискате от нас да коригираме неверните лични данни.
(b) Заличаване: Можете да поискате да заличим личните Ви данни при определени обстоятелства, съгласно член 17 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗЛД/GDPR), като ние ще предприемем надлежни мерки по уведомяване на другите администратори, които обработват личните Ви данни, че сте поискали заличаване на всички линкове към тях, техни копия или възпроизвеждания.
(c) Оттегляне на съгласие: Можете да оттеглите всички дадени съгласия за обработване, с цел да предотвратите по-нататъшно обработване, в случай че не съществуват други основания, въз основа на които ККХБК може да обработва личните Ви данни.
(d) Ограничение: Можете да поискате определени лични данни да бъдат маркирани като ограничени до уреждане на жалбите, както и да бъде ограничено обработването при определени други обстоятелства.
(e) Преносимост: Можете да поискате да изпратим личните Ви данни, които съхраняваме, на трето лице, по електронен път.
(f) Подаване на жалба: Можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която е регулаторният орган, който отговаря за защитата на данни, във връзка с обработването, извършено от нас.

Лице за контакт, към което да отправяте въпросите си
ККХБК има назначен служител, отговарящ за защитата на личните данни, с когото трябва да се свържете, в случай че имате въпроси относно тълкуването на настоящото известие. Данните за контакт са посочени по-долу:
• Служител, отговарящ за защитата на данните: Nassos Stylianos
• Местоположение: Coca Cola HBC Services MEPE, ул. Фрагоклисиаси 9, Маруси 151 25, Гърция
• Email: DataProtectionOffice@cchellenic.com

Data Protection Notice
In applying to join the Coca-Cola HBC Bulgaria team, you will be providing us with certain personal data about yourself. This policy sets out how we will process this data and comply with the various laws to which Coca-Cola HBC Bulgaria (“CCHBC”) is subject to ensure that we deal with your personal data in an appropriate manner.

Who are we?
Your personal data is processed by CCHBC Bulgaria you apply to, and this company will be the data controller of that personal data. We may pass your data between other CCHBC group companies for the purpose of your recruitment selection and if you are taken on, as part of your employment. Where reasonably necessary or required to do so, we may disclose these details to third parties in relation to law enforcement or regulatory investigation and also for the purpose of conducting any pre-employment checks (to the extent legally permitted).

What personal data may we collect about you and why?
As part of your recruitment process we may collect:
• your contact details, CV or résumé, application form details, interview notes, national insurance or other identification number, and your visa, passport or permission to work documentation, certifications, diplomas, professional qualifications, valid driving license;
• health details (via our occupational health assessor, limited to a declaration of fitness to work);
• information about criminal records or financial probity checks or other independent searches to assess your suitability for the position;
We may also invite you to complete tests or participate in assessment activities and we will keep their results.
We do not conduct any vetting of applicants aside from ascertaining an applicant’s legal ability to work. We short list applicants using a manual selection process, considering appropriate experience and skills for the job.
If you are taken on to work at CCHBC we will collect other personal data. Please see our Employee Data Protection Notice for details of this. We will need:
• your contact and bank details to pay you and correspond with you;
• details relevant to any benefits that we may administer on your behalf (eg. pension) for that purpose;
• notes of meetings and issues raised with, or by, you as part of your employment (including disciplinary meetings);
• your training records;
• limited health details through health screening, random drugs and alcohol testing or accident reports to comply with our health & safety obligations;
• biometric details (such as finger prints) and your images on CCTV for the purpose of monitoring access to and from sites and the prevention of health & safety issues and crime.
What legal basis do we have for using your personal data?
We process your personal data in order to assess your application prior to entering into an employment contract with us and pursuant to laws to which CCHBC is subject (e.g. in relation to equal opportunities). If you are unable to provide us with the information requested, we are unable to assess your appropriateness for the job applied for or to communicate with you.
If we require further personal data from you we will let you know whether this is in order to fulfil your contract or as a consequence of a statutory obligation and we will let you know what the consequences would be if you failed to provide this to us and any risks associated with the use of the Personal Data by us.
When do we send your personal data abroad?
We hold your personal data principally in the country in which you apply for a role. However, it is sometimes necessary for us to provide details about your application to our other CCHBC group companies situated outside the European Economic Area for the purposes of your selection. When we do so, we will ensure that such transfers ensure that an appropriate level of protection is given to the personal data (and we use EU approved “Model Clauses” where appropriate in order to ensure this). Please contact the Data Protection Officer if you would like to see a copy of the safeguards we apply in relation to the export of your personal data.
How long do we keep your personal data for?
We keep records of your data for no longer than is necessary for the purpose for which we obtained them and any other permitted linked purposes. We will ask you if you want us to keep your details on file for the purposes of further job opportunities if your application is not successful.
What are your rights in relation to the personal data we collect?
If you are based in the EU, or we process your personal data in the EU, you have certain rights in relation to the data we collect about you:
• Subject Access: You have a right to be provided with access to any data held about you by CCHBC generally within 1 month of your request.
(a) Rectification: You can ask us to have inaccurate personal data amended.
(b) Erasure: You can ask us to erase personal data in certain circumstances pursuant to Art. 17 GDPR and we will take reasonable steps to inform other controllers that are processing the personal data that you have requested the erasure of any links to, copies or replication of it.
(c) Withdrawal of consent: You can withdraw any consents to processing that you have given us and prevent further processing if there is no other ground under which CCHBC can process your personal data.
(d) Restriction: You can require certain personal data to be marked as restricted whilst complaints are resolved and also restrict processing in certain other circumstances.
(e) Portability: You can ask us to transmit the personal data that we hold about you to a third party electronically.
(f) Raise a complaint: You can raise a complaint about our processing with the data protection regulator - the Commission for protection of personal data.

Your contact for any queries
CCHBC has a designated Data Protection Officer who should be contacted if you have any queries regarding the interpretation of this notice. The contact details are set out below:
• Data Protection Officer: Nassos Stylianos
• Location: Coca Cola HBC Services MEPE, 9, Fragoklissias Street, Maroussi 151 25, Greece
• Email: DataProtectionOffice@cchellenic.com