Naxex Technological Development Ltd.

Alerts for the new job ads published by Naxex Technological Development Ltd.
Naxex Technological Development Ltd.
Разработка на софтуер

Benefits

 • menu_book Безплатни обучения/курсове
 • school Билети за конференции и семинари
 • sports_esports Зала за игри в офиса
 • groups Партита и тиймбилдинги
 • mood Допълнително здравно осигуряване
 • directions_bike Карта за спорт
 • directions_bike Уроци по танци в офиса
 • mood Масажи в офиса
 • local_pizza Закуска и плодове в офиса
 • menu_book Библиотека

In Bulgaria

 • calendar_today Since 2014
 • people_alt 140 employees
 • location_on София

Worldwide

 • calendar_today Founded 2010
 • people_alt 1500 employees
 • location_on Австралия, Мексико, Малта, Испания, Чехия, Латвия, Кипър, Израел и др.

About the Company

filter_9_plus

Career at the company

Contacts

Naxex Technological Development Ltd.
EIK: 203290525

София
location_on гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. "Никола Тесла" 3, бизнес сграда BSR1 Sofia, ет. 7
map view on map

Privacy policy
Privacy policy of Naxex Technological Development Ltd.

Политика за защита на личните данни на кандидати за работа

Ние, "Наксекс Технолоджикъл Дивелъпмънт" ЕООД, наричано по-долу „Наксекс“, „ние“ или „нас“, уважаваме неприкосновеността на личните Ви данни и Вашата загриженост относно поверителността им. Поради това приехме настоящата политика („Политика/та“), която описва как и защо обработваме личните Ви данни, предоставени при кандидатстване за работа в Наксекс, как ги защитаваме и съхраняваме, както и какви са правата Ви във връзка с Вашите лични данни. Ние уважаваме неприкосновеността на личните Ви данни и се задължаваме да не използваме предоставените от Вас данни за цели, различни от целите на подбора на персонал в Наксекс, нито за срок, по-дълъг от този, за който сте се съгласили.
Обработването на личните Ви данни ще се осъществява винаги в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/ 679 или Общ регламент за защита на личните данни („Регламента“) и всеки приложим закон за защита на личните данни.
Настоящата Политика се прилага за лицата, които кандидатстват за работа при нас.

1. Информация за Администратора
Администратор на личните данни, предоставени от Вас при кандидатстване за работа, е "Наксекс Технолоджикъл Дивелъпмънт" ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК: 203290525, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1574, р-н Слатина, ул. „Никола Тесла“ № 3, бл. офис сграда „BSR София 1“, имейл за контакт: office@naxex-tech.com.

2. Какви Ваши лични данни събираме?
2.1 Лични данни, събрани чрез сайта на Наксекс (http://www.naxex-tech.com/careers), които кандидатите за работа предоставят
За да участвате в процеса на подбор за определена позиция или за да бъде взета предвид кандидатурата Ви при бъдещи позиции за работа, Вие доброволно и в определен от Вас обем споделяте Ваши лични данни с Наксекс, като качвате aвтобиография (CV), портфолио или друг избран от Вас документ. Въпреки това, определен минимум от лични данни трябва да ни бъде предоставен, за да можем ние да оценим кандидатурата Ви. Такива данни са:
• лични данни, позволяващи идентифицирането и връзката с кандидата за работа: имена, град и държава на пребиваване, електронен адрес и телефонен номер;
• лични данни, позволяващи проверката на съответствието и качествата на кандидата с критерии, посочени в обявите за свободни позиции: данни за получено образование и други квалификации; професионален опит, включително данни за предишни работодатели, вид и продължителност на заеманата позиция, основни задължения и отговорности; данни за езикови знания и квалификации.
Също така, вие може да прецените и да ни споделите и друга информация, която според Вас е важна и относима в процеса на подбор, например:
• данни за други умения, компетенции и квалификации;
• препоръки от Ваши предишни работодатели, преподаватели, научни ръководители и др.;
• данни за други Ваши интереси, хобита, активности.
В определени случаи кандидатите за работа споделят с нас определени категории лични данни, които са „чувствителни“ по смисъла на приложимото законодателство, като например: данни, свързани с расов или етнически произход, с политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; информация, която се отнася до здравето и сексуалния живот на кандидата. В други хипотези кандидатите решават да споделят данни от документ за самоличност (номер, срок на валидност) или единен граждански номер. Доколкото тези данни не се отнасят до предмета на подбора и не са необходими на Наксекс, препоръчваме да ни ги включвате в автобиографиите и другите документи, които споделяте, кандидатствайки за определена или бъдещи позиции при нас. В случай че въпреки препоръките ни, сте ни предоставили такива лични данни, ние считаме, че това е станало доброволно, по Ваша инициатива и с Ваше съгласие и ще ги съхраняваме и обработваме с дължимата грижа и при спазване на всички изисквания на действащото законодателство.
2.2. Други лични данни, събрани чрез сайта на Наксекс (http://www.naxex-tech.com)
В допълнение ние може да събираме и обработваме информация за Вашето устройство, Вашия IP адрес, операционна система и тип браузър - за целите на системна администрация, и подобряване работата на сайта ни. За подробности относно събраната по този начин информация, моля, вижте правилата ни за "бисквитките" („Политика за бисквитките”).

3. Как използваме Вашите лични данни?
Ние зачитаме желанието на кандидатите за работа, споделили своя автобиография, портфолио или друг документ, съдържащ лични данни, да използваме предоставената ни информация точно по предназначението, за което е предоставена. В тази връзка ние събираме, използваме и обработваме информацията, описана по-горе за целите, предвидени в настоящата Политика, които могат да бъдат:
• за обработване и оценяване на кандидатурата Ви в процеса на вземане на решение за наемане на определен кандидат (за текуща и/или бъдещи свободни позиции при Наксекс или при друго дружество от корпоративната група, в зависимост от желанието на кандидата);
• за да общуваме с Вас и да Ви информираме за настоящи и бъдещи кариерни възможности при Наксекс (освен ако не сте пожелали да получавате такава кореспонденция);
• за да ръководим и подобряваме процесите по подбор в Наксекс;
• за изпълнението на наши законови задължения, в това число изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни;
• за съставяне на първоначално трудово досие, в случай че между Вас и Наксекс е възникнало трудово правоотношение.

4. Споделяне на лични данни с трети страни
Вашите лични данни се обработват от нашите служители за изпълнение на посочените по-горе цели. Освен това можем да разкрием Ваши лични данни, доколкото считаме, че такова разкриване или предаване е необходимо за удовлетворяване на тези цели, на следните получатели:
• подизпълнители и доставчици на услуги, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и за извършване на различни услуги и техническа поддръжка;
• компетентни органи, институции и лица, които има правомощията да изискат предоставянето на лични данни и на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;
• за целите на подбора, както и във връзка с предоставяне на междуфирмени услуги и съдействие в рамките на групата - на дружества от корпоративната ни група и наши партньори, включително такива, упражняващи дейността си в Израел, която държава е с адекватно ниво на защита съгласно решение на Европейската комисия;
• бъдещ продавач или купувач, в случай че дружеството, като администратор на лични данни, е обект на продажба, или че то купува или е в процес на продажба или покупка на своя бизнес или активи или част от тях.

5. Колко дълго пазим Вашите лични данни?
Ние съхраняваме Вашите лични данни при спазване на принципа ограничаване на срока за съхранение на лични данни до строг минимум. При всяко кандидатстване, Вие имате възможност да посочите целите и оттам да определите сроковете, в които съхраняваме Вашите лични данни, както следва:
• Личните данни, които ни предоставяте при кандидатстване за определена свободна позиция, съхраняваме в срока на подбора (до приемане на предложението за работа от кандидата, на когото сме предложили позицията) или за срок от 24 месеца от кандидатстването с цел участие в подбор за бъдещи свободни позиции, които по преценка на Наксекс са подходящи с оглед Вашето образование, професионална квалификация и опит, ако изрично сте дали съгласие за това;
• Личните данни, които ни предоставяте при споделяне на Ваша автобиография, портфолио или друг документ, без да канидатствате за конкретна свободна позиция, съхраняваме за срок от 1 месец от изпращането или за срок от 24 месеца от изпращането с цел участие в подбор за бъдещи свободни позиции, които по преценка на Наксекс са подходящи с оглед Вашето образование, професионална квалификация и опит, ако изрично сте дали съгласие за това;

6. Вие имате следните права във връзка с обработването на Вашите лични данни:

• Право на достъп и информация относно Вашите лични данни – Вие имате право да поискате от нас каква информация (ако има такава) обработваме за Вас и ако е така, да ви предоставим съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник и копие от личните данни, които са в процес на обработване;
• Право на коригиране на всяка фактическа неточност или непълнота относно Вашите лични данни - В случай че обработваме непълни или сгрешени данни, Вие имате право да поискате от да ги коригираме без ненужно забавяне;
• Право да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни – Във всеки един момент Вие имате правото да оттеглите даденото съгласие да обработваме личните Ви данни, като имате предвид, че това би могло да възпрепятства настъпването на определени желани от Вас последици като разглеждането на кандидатурата Ви например. Моля да имате предвид, че оттеглянето на съгласието Ви не засяга законосъобразността на обработката на личните ви данни преди неговото оттегляне.
• Право на изтриване – Може да поискате да изтрием или премахнем Вашите лични данни в случаите, когато те вече не са необходими за целите, за които са били събрани или се обработват. Моля имайте предвид, че това искане ще бъде удовлетворено, при условие че нямаме правно основание и/или задължение да съхраняваме тези данни.
• Право да поискате ограничаване на обработването – При определените по-долу обстоятелства: (i) оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; (ii) обработването на данните е без правно основание, но Вие не искате тяхното изтриване, а вместо това искане ограничаване на обработването им; (iii) имате нужда от личните данни за установяване, упражняване или защита на правни претенции, а личните данни вече не са ни необходими за определената цел на обработване; или (iv) подали сте възражение срещу обработването на лични данни, в очакване на проверка дали основанията ни за обработване са законни;
• Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни - При наличие на законово основание за това, като можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни и/или получаването на съобщения от нас;
• Право на преносимост на данни – Може да поискате от да предоставим личните данни, които сте ни предоставили, в организиран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
• Право на жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) – Ако считате, че нарушаваме правата Ви или приложимата нормативна уредба, молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на лични данни, като данните за контакт с КЗЛД са посочени по-долу.
Ние не обработваме лични данни за автоматизирано вземане на решения и профилиране.

7. Как гарантираме сигурността на личните ви данни?
Ние гарантираме пълна конфиденциалност на личните данни. Личната информация на никой от кандидатите няма да бъде публикувана където и да било, освен ако той изрично не е помолил за това. Като администратор на личните Ви данни ние сме имплементирали технически и организационни мерки, които гарантират сигурността на обработваните от нас лични данни. Въпреки че работим усилено, за да защитим Вашите лични данни, не можем да гарантираме, че нашите предпазни мерки ще предотвратят всеки неоторизиран опит за достъп, използване или разкриване на лични данни. Въпреки това, поддържаме планове за реакция при инциденти, в случай на физически или технически инцидент, за да се справим с това своевременно и да ограничим негативните последици от това.
Сайтът ни може да съдържа връзки към наши профили в социални мрежи или към други уебсайтове. Ако последвате връзка към някой от тези уебсайтове, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики за поверителност и ние не носим никаква отговорност за тях.
8. Как да се свържете с нас, ако имате въпроси във връзка с личните Ви данни?
Ако имате каквито и да е въпроси във връзка с настоящата Политика Ви молим да се свържете с нас на посочените по-долу контакти:
Email: security@naxex-tech.com
Phone: +359 2 492 8304
Ако не сте удовлетворени от начина, по който сме отговорили на Вашата жалба във връзка със защитата на лични данни, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. Можете да се свържете с надзорния орган по следния начин:
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Телефон: 02/91-53-518
Или на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

9. Вашите задължения във връзка с предоставяната информация
Така както ние поемаме редица задължения и предприемаме широк набор от технически и организационни мерки, за да гарантираме поверителността на личните Ви данни, така и Вие носите задължението да ни предоставяте само и единствено точна, вярна и неподвеждаща информация, с чието споделяне не нарушавате правата на която и да е трета страна.

10. Промени в Политиката
Тази Политика е последно обновена на 22.05.2018. Ние можем да я променяме, за да кореспондира с промени в законодателството или нашите политики за поверителност. Ние ще публикуваме всички промени на тази страница и Ви насърчаваме да я следите редовно настоящата Политика, за да сте информирани. Ако извършим промени, които съществено променят правата Ви относно защитата на лични данни, Ви предоставим допълнително известие.