ИТР СЪРВИСИЗ ЕООД

Alerts for the new job ads published by ИТР СЪРВИСИЗ ЕООД
ИТР СЪРВИСИЗ ЕООД
Information technologies

Contacts

ИТР СЪРВИСИЗ ЕООД
EIK: 202891245

София
location_on Адрес на регистрация: гр. София 1303, ул. "Люлин планина" 9
Адрес на офис и дейност: гр. София 1588, ул. Околовръстен път №459

map view on map

Privacy policy
Privacy policy of ИТР СЪРВИСИЗ ЕООД

ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЯ
ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КАНДИДАТИ,
УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР В ИТР СЪРВИСИЗ ЕООД

ИТР СЪРВИСИЗ ЕООД (ИТР), ЕИК 202891245, седалище и адрес на управление: гр. София 1303, ул. Люлин планина № 9,(+359 2) 965 03 50; е-mail: dpo@itrservices.eu; office@itrservices.eu; лице за контакт: Изабел Стефанова, е администратор на личните Ви данни, които ще ни предоставите, за да участвате в процедурата по подбор за длъжността, обявена от ИТР за свободна.
ИТР обработва Вашите данни на основание чл. 6, параграф 1, буква б), второ предложение от GDPR, а именно - за предприемането на стъпки по Ваше искане преди сключването на трудов договор с ИТР, за целите на разглеждане на Вашата кандидатура в рамките на процедура по подбор за заемане на длъжност, обявената от ИТР за свободна и в срок от 6 (шест) месеца след приключване на процедурата по подбор.
След приключване на процедурата по подбор и в случай, че с Вас не бъде сключен трудов договор, личните Ви данни ще се обработват от ИТР на основание чл. 6, параграф 1, буква е) от GDPR, а именно за защита на легитимните интереси на ИТР при евентуални производства по реда на Закона за защита от дискриминация, като това обработване ще продължи за срок от 3 (три) години след приключване на процедурата по подбор.
Личните Ви данни ще бъдат предоставяни на трети лица, когато по закон съществува такова задължение.
Вашите права във връзка с обработването на данните Ви са:
1. Да изисквате достъп до, коригиране или изтриване на личните данни, събрани за Вас;
2. Да изисквате ограничаване на обработването на личните данни;
3. Да направите възражение до ИТР срещу обработването на личните Ви данни;
4. Да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, във връзка с личните данни, предоставени от Вас на ИТР.
Предоставянето на данни от Ваша страна се изисква за участие в процедурата по подбор за заемане на свободната длъжност, поради което сте задължен да ги предоставите на ИТР. Ако изберете да не предоставите данните си, няма да е невъзможно да участвате в процедурата по подбор.
ИТР не използва система за автоматизирано вземане на решения, включваща профилиране при обработването на личните Ви данни.