COBUILDER INTERNATIONAL EOOD

Alerts for the new job ads published by COBUILDER INTERNATIONAL EOOD

Technologies

JavaScript JavaScript C# C# HTML/CSS HTML/CSS SQL SQL Python Python Shell Bash TypeScript TypeScript React React Angular Angular ASP.NET ASP.NET ASP.NET Core Node.js Node.js .NET .NET Xamarin Xamarin MS SQL MS SQL MongoDB MongoDB Redis Redis ElasticSearch ElasticSearch

Why choose COBUILDER INTERNATIONAL EOOD

circle
Join us in achieving our mission for a better built environment, with less waste and lower carbon footprint.
circle
You will be part of the engineering team in Bulgaria which creates the software products from beginning to end
circle
Because Cobuilder is the place where you will have the freedom to test your ideas.

Values of COBUILDER INTERNATIONAL EOOD

circle
Systematic
circle
Connecting
circle
Forward-thinking

Work environment

beach_access 23 - 26 days paid leave
watch_later Flexible work time
weekend Work from home option
airport_shuttle Fully remote work

Interviewing and hiring process

voice_chat Remote interview option
emoji_people Remote onboarding option

Benefits

  • schedule Flexible working hours
  • home Remote work
  • mood Talent development
  • school Trainings
  • menu_book Workshops
  • favorite Additional health insurance
  • directions_bike Multisport or vouchers
  • spa Employee assistance program
  • euro Referral bonuses
  • local_pizza Office snacks and refreshments
COBUILDER INTERNATIONAL EOOD
Information technologies

About the Company

filter_6

Career at the company

Contacts

COBUILDER INTERNATIONAL EOOD
EIK: 202720529

София
location_on bul. "Tsar Boris III" 1, 1612 Hipodruma, Sofia
map view on map

Privacy policy
Privacy policy of COBUILDER INTERNATIONAL EOOD


1. Какви лични данни събираме?

„КОБИЛДЪР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД е администратор на личните данни, които Вие (субектът на данните) ни предоставяте или които събираме от други източници.

В процеса на подбор, ние можем да обработваме следните категории лични данни:

• три имена, дата на раждане, адрес, телефон, електронен адрес, снимка, семейно положение;
• образование, професионална квалификация, данни относно предходния Ви опит и професионалната Ви биография, референции от предходни работодатели;
• други данни, които сте посочили в CV – то си или в други документи, които сте предоставили при кандидатстване за работа в „КОБИЛДЪР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД.

Посочените лични данни са ни необходими, за да оценим Вашата кандидатура за работа и при постигане на двустранно съгласие, да сключим трудов договор с Вас. Ако не ни предоставите личните си данни, които да оценим спрямо поставените за позицията критерии, няма да можем да разгледаме и оценим Вашата кандидатура. В тази връзка, предоставяйки ни Вашата кандидатура, Вие ни предавате личните си данни доброволно.

2. Защо са ни необходими личните Ви данни?

Вашите лични данни ще бъдат обработени за следните цели:

a. процедура за подбор на персонал, в която Вие сте участвали, с цел:

• набиране на персонал с подходяща квалификация, знания, умения и опит;
• оценяване на съответствието спрямо поставените за конкретната длъжност изисквания;
• предварителни действия във връзка с процедурата за сключване на трудов договор

b. поддържане на база данни с кандидати във връзка с организиране на последващи подбори за определени длъжности, с цел идентифициране на кандидати от предходни кампании с подходящи профили и квалификация;

3. На какво основание обработваме личните ви данни?

Ние обработваме личните Ви данни на основание на легитимния интерес на администратора („КОБИЛДЪР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД).

4. Какво правим със събраните лични данни?

Вашите лични данни се обработват в рамките на „КОБИЛДЪР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД – компания, която функционира в границите на България. Хостингът и съхранението на Вашите данни се извършват от компания обработваща личните данни ДЖОБС.БГ ЕООД, която се намира в България.

Дружеството обработва личните Ви данни с автоматични (изцяло или частично) и с неавтоматични средства, както следва:

• Автоматичен начин на обработване – чрез електронни средства за записване и съхраняване на информация;
• Неавтоматичен начин на обработване – чрез поддържане на хартиен носител.

Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни са надлежно защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Дружеството не предоставя Ваши лични данни на трети страни.


5. Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?

Ще съхраняваме личните Ви данни с цел извършване на справки във връзка с настоящата и последващи кампании за подбор за срок от 2 години. След изтичане на този период, личните Ви данни ще бъдат унищожени.

6. Какви са Вашите права?
• Право на достъп и на предоставяне на копие от личните Ви данни
• Право на коригиране на Вашите лични данни, които са неточни или непълни
• Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)
• Право на ограничаване на обработването
• Право на преносимост
• Можете да изтриете/оттеглите Вашата кандидатура по всяко време
• Можете да възразите срещу поддържането на база данни с одобрени кандидати от предходни кампании, с цел организиране на последващи подбори, по всяко време, като се свържете с нас.

Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас. Вашата заявка/жалба ще бъде разгледана в рамките на 30 дни от получаването й ще получите отговор. При необходимост, този срок може да бъде удължен с още два месеца, в зависимост от сложността и броя на исканията, за което ще Ви информираме своевременно.

Ако смятате, че Вашите лични данни не са били обработени законосъобразно, можете да се свържете с Комисията за защита на личните данни и да подадете жалба (https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6).