MDG LTD

Alerts for the new job ads published by MDG LTD

Benefits

  • check_box Допълнително здравно осигуряване
  • check_box Мултиспорт карта
MDG LTD
Montway Bulgaria is the part of Montway Auto Transport - one of the leaders in the US Auto Transport industry ranked among the top 550 fastest-growing companies in the USA by Inc. Magazine (2015).

In Bulgaria

  • calendar_today From 2013
  • people_alt 120 employees
  • location_on София, Монтана

Worldwide

  • calendar_today Founded 2007
  • location_on USA, Macedonia

About the Company

filter_8

Career at the company

Contacts

MDG LTD
EIK: 202338579

София
location_on София, бул. България 49, етаж 2
map view on map

Privacy policy
Privacy policy of MDG LTD

Политика за защита на личните данни на кандидати за работа
Уведомление за защита на личните данни на кандидати за работа

Ние, "ЕМ ДИ ДЖИ" ЕООД, нарично по-долу „Дружеството“, „ние“ или „нас“, уважаваме неприкосновеността на личните Ви данни и Вашата загриженост относно поверителността им. Поради това утвърдихме настоящото уведомление („Уведомление/тo“), което описва как и защо обработваме личните Ви данни, предоставени при кандидатстване за работа в Дружеството, как ги защитаваме и съхраняваме, както и какви са правата Ви във връзка с Вашите лични данни. Ние уважаваме неприкосновеността на личните Ви данни и се задължаваме да не използваме предоставените от Вас данни за цели, различни от целите на подбора на персонал при Дружеството, нито за срок, по-дълъг от този, за който сте се съгласили.
Обработването на личните Ви данни ще се осъществява винаги в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/ 679 или Общ регламент за защита на личните данни („Регламента“) и всеки приложим закон за защита на личните данни.
Настоящото Уведомление се прилага за лицата, които кандидатстват за работа при нас.

1. Информация за Администратора
Администратор на личните данни, предоставени от Вас при кандидатстване за работа, е "ЕМ ДИ ДЖИ" ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК: 202338579, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Гоце Делчев, бул. "България" № 49, ет. 2, имейл за контакт: hr@mdg.bg

2. Какви Ваши лични данни събираме?
За да участвате в процеса на подбор за определена позиция или за да бъде взета предвид кандидатурата Ви при бъдещи позиции за работа, Вие доброволно и в определен от Вас обем споделяте Ваши лични данни с Дружеството, като качвате aвтобиография (CV), мотивационно писмо или друг избран от Вас документ. Въпреки това, определен минимум от лични данни трябва да ни бъде предоставен, за да можем ние да оценим кандидатурата Ви. Такива данни са:
• лични данни, позволяващи идентифицирането и връзката с кандидата за работа: имена, град и държава на пребиваване, електронен адрес и телефонен номер, CV;
• лични данни, които посочвате в приложеното CV, позволяващи проверката на съответствието и качествата Ви с критерии, посочени в обявите за свободни позиции: данни за придобито образование и други квалификации; професионален опит, включително данни за предишни работодатели, вид и продължителност на заеманата позиция, основни задължения и отговорности; данни за езикови знания и квалификации.

Също така, Вие може да прецените и да ни споделите и друга информация, която според Вас е важна и относима в процеса на подбор, например:
• данни за други умения, компетенции и квалификации;
• препоръки от Ваши предишни работодатели, преподаватели, научни ръководители и др.;
• данни за други Ваши интереси, хобита, активности;

В определени случаи кандидатите за работа споделят с нас определени категории лични данни, които са „чувствителни“ по смисъла на приложимото законодателство, като например: данни, свързани с расов или етнически произход, с политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; информация, която се отнася до здравето и сексуалния живот на кандидата. В други хипотези кандидатите решават да споделят данни от документ за самоличност (номер, срок на валидност) или единен граждански номер. Доколкото тези данни не се отнасят до предмета на подбора и не са необходими на Дружеството, препоръчваме да нe ги включвате в автобиографиите и другите документи, които споделяте, кандидатствайки за определена или бъдещи позиции при нас. В случай че въпреки препоръките ни, сте ни предоставили такива лични данни, ние считаме, че това е станало доброволно, по Ваша инициатива и с Ваше съгласие и ще ги съхраняваме и обработваме с дължимата грижа и при спазване на всички изисквания на действащото законодателство.
Дружеството може да получава информация за кандидати за работа от други източници, доколкото това е разрешено от приложимото право, например когато Вие установите контакт с нас или от трети страни като агенции за подбор на персонал и уебсайтове в Интернет. Например Вие може да изберете да ни предоставите достъп до определени лични данни, съхранявани от трети страни, като социални мрежи като LinkedIn. Предоставяйки на Дружеството достъп до тази информация, Вие се съгласявате, че Дружеството може да събира, съхранява и използва тази информация в съответствие с настоящото известие.

3. Как използваме Вашите лични данни?
Ние зачитаме желанието на кандидатите за работа, споделили своя автобиография, мотивационно писмо или друг документ, съдържащ лични данни, да използваме предоставената ни информация точно по предназначението, за което е предоставена. В тази връзка ние събираме, използваме и обработваме информацията, описана по-горе за целите, предвидени в настоящото Уведомление, които могат да бъдат:
• за обработване и оценяване на кандидатурата Ви в процеса на вземане на решение за наемане на определен кандидат;
• за да общуваме с Вас и да Ви информираме за настоящи и бъдещи кариерни възможности в Дружеството (ако сте пожелали да получавате такава кореспонденция);
• за да ръководим и подобряваме процесите по подбор в Дружеството;
• за изпълнението на наши законови задължения, в това число изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни;
• за съставяне на първоначално трудово досие, в случай че между Вас и Дружеството е възникнало трудово правоотношение.


4. Споделяне на лични данни с трети страни
Вашите лични данни се обработват от нашите служители за изпълнение на посочените по-горе цели. Освен това можем да разкрием Ваши лични данни, доколкото считаме, че такова разкриване или предаване е необходимо за удовлетворяване на тези цели, на следните получатели:
• подизпълнители и доставчици на услуги, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и за извършване на различни услуги и техническа поддръжка; счетоводители; одитори; консултанти или доставчици/възложители на други услуги, необходими за нашия бизнес.
• компетентни органи, институции и лица, които има правомощията да изискат предоставянето на лични данни и на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;
• бъдещ продавач или купувач, в случай че дружеството, като администратор на лични данни, е обект на продажба, или че то купува или е в процес на продажба или покупка на своя бизнес или активи или част от тях.
Ако в някои от случаите, описани по-горе, споделянето на данните се осъществява извън ЕИП, Дружеството ще го извършва само след като се увери, че по отношение на личните данни се прилага същото ниво на защита, каквото би било осигурено в рамките на ЕИП, по-специално чрез прилагане на стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия или одобрени от съответния надзорен орган договорни клаузи или чрез сертифициране и прилагане принципите на EU-U.S. Privacy shield.

5. Колко дълго пазим Вашите лични данни?
Ние съхраняваме Вашите лични данни при спазване на принципа на ограничаване на срока за съхранение на лични данни до строг минимум. Поради тази причина, личните данни, които ни предоставяте при кандидатстване за определена свободна позиция, съхраняваме в срока на подбора (до приемане на предложението за работа от кандидата, на когото сме предложили позицията). В случай че сключим трудов договор с кандидата за работа, личните данни, които същият ни е предоставил в процеса на подбора, ще продължат да се съхраняват за целите на трудовото правоотношение. В случай че кандидатът не бъде обобрен за свободна позиция при нас, документите по кандидатстването ще бъдат автоматично изтрити в срок до два месеца от уведомлението, че кандидатстването е било неуспешно. Ако кандидатите за работа изрично са изразили своето съгласие, ние може да съхраняваме личните им данни и за по-дълъг период от време с цел участие в подбор за бъдещи свободни позиции, които по преценка на Дружеството са подходящи с оглед тяхното образование, професионална квалификация и опит, който период обаче не може да надвишава 3 (три) години от кандидатстването.

6. Вие имате следните права във връзка с обработването на Вашите лични данни:

• Право на достъп и информация относно Вашите лични данни – Вие имате право да поискате от нас каква информация (ако има такава) обработваме за Вас и ако е така, да ви предоставим съобщение в разбираема форма;
• Право на коригиране на всяка фактическа неточност или непълнота относно Вашите лични данни - в случай че обработваме непълни или сгрешени данни, Вие имате право да поискате от да ги коригираме без ненужно забавяне;
• Право да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни – във всеки един момент Вие имате правото да оттеглите даденото съгласие да обработваме личните Ви данни, като имате предвид, че това би могло да възпрепятства настъпването на определени желани от Вас последици като разглеждането на кандидатурата Ви например. Моля да имате предвид, че оттеглянето на съгласието Ви не засяга законосъобразността на обработката на личните ви данни преди неговото оттегляне;
• Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“) – при определени обстоятелства като например когато обработването на данните Ви се извършва без правно основание или когато сте оттеглили съгласието си за обработването им (в случай че обработването се извършва въз основа на дадено съгласие), Вие имате право да поискате да изтрием или премахнем Вашите лични данни;
• Право да поискате ограничаване на обработването – при определени обстоятелства като например когато оспорвате верността на данните или когато оспорвате обработването на данните като извършвано без правно основание, Вие имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни, докато спорът бъде разрешен;
• Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни - при наличие на законово основание за това, като можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни и/или получаването на съобщения от нас;
• Право на преносимост на данни – в случай че данните Ви са обработвани с автоматични средства, на основание Вашето съгласие или за изпълнение на договорни отношения, може да поискате от да предоставим личните данни, които сте ни предоставили, в организиран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
• Право на жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) – ако считате, че нарушаваме правата Ви или приложимата нормативна уредба, молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на лични данни, като данните за контакт с КЗЛД са посочени по-долу.
Ние не обработваме лични данни за автоматизирано вземане на решения и профилиране.

7. Как гарантираме сигурността на личните ви данни?
Ние гарантираме пълна конфиденциалност на личните данни. Личната информация на никой от кандидатите няма да бъде публикувана където и да било, освен ако той изрично не е помолил за това. Като администратор на личните Ви данни ние сме имплементирали технически и организационни мерки, които гарантират сигурността на обработваните от нас лични данни. Въпреки че работим усилено, за да защитим Вашите лични данни, не можем да гарантираме, че нашите предпазни мерки ще предотвратят всеки неоторизиран опит за достъп, използване или разкриване на лични данни. Въпреки това, поддържаме планове за реакция при инциденти, в случай на физически или технически инцидент, за да се справим с това своевременно и да ограничим негативните последици от това.
Сайтът ни може да съдържа връзки към наши профили в социални мрежи или към други уебсайтове. Ако последвате връзка към някой от тези уебсайтове, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики за поверителност и ние не носим никаква отговорност за тях.

8. Как да се свържете с нас, ако имате въпроси във връзка с личните Ви данни?
Ако имате каквито и да е въпроси във връзка с настоящото Уведомление, Ви молим да се свържете с нас на посочените по-долу контакти:

Радостина Андонова
hr@mdg.bg
(359) 878-473-875

Ако не сте удовлетворени от начина, по който сме отговорили на Вашата жалба във връзка със защитата на лични данни, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. Можете да се свържете с надзорния орган по следния начин:
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Телефон: 02/91-53-518
Или на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

9. Вашите задължения във връзка с предоставяната информация
Така както ние поемаме редица задължения и предприемаме широк набор от технически и организационни мерки, за да гарантираме поверителността на личните Ви данни, така и Вие носите задължението да ни предоставяте само и единствено точна, вярна и неподвеждаща информация, с чието споделяне не нарушавате правата на която и да е трета страна.

10. Промени в Уведомлението
Това Уведомление е последно обновено на 01.06.2018 г. Ние можем да го променяме, за да кореспондира с промени в законодателството или нашите политики за поверителност. Ние ще публикуваме всички промени на тази страница и Ви насърчаваме да следите редовно настоящото Уведомление, за да сте информирани. Във всеки случай, ние няма да използваме личните Ви данни по различен от описаните по-горе начини, без Вашето предварително съгласие.

Job Applicants Privacy Notice

MDG EOOD, hereinafter referred to as the "Company", "we", "us" and "our", are committed to protecting your privacy and your concern about it.
This Job Applicants Privacy Notice (the “Notice”), describes the privacy practices that applies to our collection, use, protection and storage of personal information submitted from applicants for employment with the Company, as well as what are your rights with regard to your personal information. We appreciate your interest in the Company and take care to process and use your information responsibly – we undertake not to use the data you provide for purposes other than the Company's recruitment goals or for a term longer than you have agreed to.
The processing of your personal information will be performed in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 or General Data Protection Regulation (the “Regulation”) and all the applicable data protection legislation.
This Notice applies to the Job Applicants with the Company.

1. Name and Address of the Controller
The Controller of personal data, provided with the submission of your CV, is MDG EOOD, registered with the commercial Register and Register of NPLE with UIC: 202338579, having its seat and business address at Gotse Delchev residential area, 49 Bulgaria Blvd., 2nd floor, Sofia, Bulgaria. Email: hr@mdg.bg.


2. Categories of Personal Data collected
In order to participate in the recruitment process for specific job position or to be considered your application for any future position, we ask you to provide the personal information about yourself which you provide on voluntary basis and to the extent determined by you, by submitting your CV, cover letter or other document upon your discretion. However, certain personal information may be necessary to complete an evaluation of your application and if it is not provided, our ability to consider you as a candidate may be limited. Examples of that type of personal information:
• personal data to identify and connect with the job applicant: name, city and country of residence, email address and telephone number, CV;
• personal data you specify in the enclosed CV that allow the evaluation of your skills and qualities with the criteria, listed in the vacancy notices: educational and employment background, including information for previous employers, type and period of previous employment; main responsibilities; job qualifications; language skills and qualifications.
You may also decide to share other information that you may consider important and relevant to the evaluation process, namely:
• information about other skills, competences and qualifications;
• references from your previous employers, teachers, tutors and others:
• information about hobbies, interests, activities;
In some cases job applicants may decide to share categories of personal data, which are “sensitive” under the meaning of applicable legislation, for example: personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religion or philosophical beliefs, trade union or organization membership, organizations with religious, philosophical, political or trade union purposes; information regarding health and sex life of the job applicant. In other cases job applicants may decide to share their identity document information (like number, expiry date) or personal identification number. As far as these data are not relevant to the evaluation process and are not necessary to the Company, we recommend that you do not include them in your CVs and other documents you share, applying for a particular or future position with us. In case that despite our recommendations, you have provided us with such personal data, we believe that this has been done voluntarily, on your own initiative and with your consent, and we will store and process these data with due care and in compliance with all the requirements of the applicable legislation.
The Company may obtain information about job applicants from other sources, to the extent permitted by the applicable law, such as through your contact with us or from third parties such as employment agencies and other websites on the Internet. For example, you may choose to provide us with access to certain personal data stored by third parties such as social media sites like LinkedIn. By authorizing the Company to have access to this information, you agree that Company may collect, store and use this information in accordance with this Notice.


3. How we use your personal data?
We respect the wishes of job applicants who shared their resume, cover letter, or other document containing personal data, to use the information for the purposes it was provided for. In this regard, we collect, use and process the information described above for the purposes set forth in this Notice, which may be:
• to process and evaluate your application when making hiring decisions;
• to communicate with job applicants and provide information of current and future career opportunities with the Company (if you opted-in for such correspondence);
• to manage and improve the hiring processes with the Company;
• for the fulfillment of our legal obligations, including the fulfillment of statutory obligations to preserve or provide information upon the receipt of an appropriate order by competent state or judicial authorities. For this purpose, it may be necessary to process part or all of the above categories of data;
• to establish a basic employment record, in case you are hired.


4. To whom personal data is shared or disclosed
Your personal data are processed by our employees for the purposes described above. In addition, we may disclose your personal data to the extent that we consider such disclosure to be necessary for the fulfillment of these purposes to the following recipients:
• with third parties and suppliers who provide services to us such as development and maintenance of IT systems, software and hardware, used when processing of personal data, legal services audit, consultancy or other services providers/contractors necessary for our business activities;
• to competent authorities, establishments and persons who are authorised to require the provision of personal data and to whom we are obliged to provide personal data under the applicable legislation;
• to potential seller or buyer in case when the Company, personal data controller, is involved in a merger & acquisition processes.
If in any of the cases described above, the sharing of personal data is performed outside the EEA, the Company will perform it only after ensuring that the applicable level of protection of personal data corresponds to the level of protection ensured within the EEA, in particular through the implementation of standard contractual clauses, approved by the European Commission or contractual clauses previously approved by the relevant supervisory authority or through application of the principals and certification under the EU-U.S. Privacy shield.

5. Personal Data Retention Periods
We retain your personal data in accordance with the applicable law and with respect to the “storage limitation” principle. For the purposes of the recruitment procedures we store job applicants’ personal data during the whole process of selection. If we conclude an employment contract with the applicant, the submitted data will be stored for the purpose of processing the employment relationship in compliance with legal requirements. If no employment contract is concluded with the job applicant, the application documents will be automatically erased within two months after notification for rejection of the application. If the job applicants give us their consent to keep their application details and consider them for future job opportunities with the Company, we will store such data for 3 (three) years as of the date of receipt of job application.


6. You have the following rights in line with the processing of your personal data:

• Right to access your personal data: you have the right to obtain confirmation from us as to whether or not personal data concerning you are being processed, and, where that is the case, access to the personal data and information.

• Right to rectification of personal data: if you find that personal data that we process about you is inaccurate, you have the right to have us correct such personal data without undue delay;

• Right to withdraw your consent for processing of personal data - you have the right to withdraw or decline your consent at any time. In deciding whether to provide your consent, you should note that, for example, we may not be able to proceed with your application, if you do not provide your consent. Please note that this does not affect the lawfulness of the processing based on consent before its withdrawal.
• Right to erasure of personal data (right to be forgotten): under certain circumstances, such as if your personal data has been unlawfully processed or you have withdrawn your consent (if the processing of your personal data is based on consent), you have the right to request and obtain erasure of your personal data from us.

• Right to restriction of processing: under certain circumstances, such as if you question the accuracy of your personal data or you have objected to our legitimate purpose to process your personal data, you have the right to request that we restrict the processing of your personal data until a solution has been found.

• Right to object to processing: under certain circumstances, such as if you question our legitimate interest to process your personal data, you have the right to object, on grounds relating to your particular situation, to such processing.

• Right to data portability: if your personal data is processed by automated means based on your consent or for the fulfilment of our contractual relationship, you have the right to request that we provide you with personal data on a machine-readable format for transmission to another data controller.

• Right to lodge a complaint with the Commission for Personal Data Protection: If you believe that we are violating your rights or the applicable legal framework, please contact us to clarify the matter. Certainly, you have the right to lodge a complaint with the Commission for Personal Data Protection which contact details are set out below.
We do not employ automated decision-making nor profiling when processing your personal data.

7. Security of Processing
We guarantee the complete confidentiality of personal data. The personal information of any of the job applicants will not be published anywhere unless he explicitly has asked for it. As a Controller of personal data, the Company has implemented technical and organizational measures to ensure personal data processed remains secure. However, absolute security cannot be guaranteed, but we maintain security and incident response plans in the event of a physical or technical incident to handle this in a timely manner and limit any negative effect of such incident.

Our website may provide links to our profiles in social networks or to third-party websites. If you follow those links, please be advised that these websites have their own privacy policies and Company does not control their privacy practices

8. How to contact us?
If you have any questions or concerns regarding this Privacy Notice, you may write to us at:

Radostina Andonova
hr@mdg.bg
(359) 878-473-875

If you are not satisfied with the way we responded to your complaint, you have the right to lodge a complaint with the Commission for Personal Data Protection. You can contact the supervisory authority at:
Email: kzld@cpdp.bg
Tel.: 02/91-53-518
Or address: 2 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd., Sofia 1592

9. Your responsibilities
As we undertake numerous obligations and implement wide range of technical and organizational measures to ensure the confidentiality of your personal data, you are also required to provide us only with information which is honest, truthful, accurate and not misleading in any way and the sharing of which is not infringing on any rights of any third party.

10. Changes to this Notice
The notice was last updated on 01.06.2018. We may change this Notice by updating this page to reflect changes in the law or our privacy practices. We will publish all the chances on this page and we encourage you to review this Notice frequently to be informed of how Company is protecting your information. However, we will not use your personal data in any new ways without your prior consent.