Дженуин Аутопартс ЕООД

Alerts for the new job ads published by Дженуин Аутопартс ЕООД

Technologies

Home Office Days

Benefits

 • euro In line with highest paying companies on market / punctual salary payment / 100% of corresponding insurance paid / equal gender pay / excellent financial standing
 • trending_up Remuneration package reflecting performance / Quarter and Annual Bonus
 • mood Friendly work environment in a team of highly skilled and motivated people - No dress code guidelines
 • public Excellent office location + Brand new, spacious offices and warehouse
 • schedule Flexible work hours / Daytime office work hours, working strictly from Monday to Friday, no work taken home
 • location_on Public transport accessible / In office position, with no travelling requirements
 • school Training courses and seminars / Study Holidays accepted
 • laptop_mac Cutting edge internal software program + Premium equipment both in office and warehouse + state of the art VNA racking and forklift
 • groups Cool Team building activities + Christmas Party + Free WiFi
 • restaurant_menu Free daily lunch catering service + firm meal break times
Дженуин Аутопартс ЕООД
Genuine Autoparts Ltd® is an algorithmic B2B, import and export wholesale trader of IAM, Original Equipment Manufacturer (OEM) and Original Equipment Supplier (OES) car, truck, bus, van, plug-in electric, SUV, forklift, industrial parts and tires.
 • people_alt 25 employees
 • people_alt 4 IT specialists
 • location_on Sofia
 • calendar_today Founded 2010

About the Company

filter_8

Career at the company

Video

Contacts

Дженуин Аутопартс ЕООД
EIK: 201219134
phone +359 2421 7290

Равно поле
location_on 2129 Ravno Pole, Elin Pelin, Sofia District
map view on map

Privacy policy
Privacy policy of Дженуин Аутопартс ЕООД

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА РАБОТА
В „ДЖЕНУИН АУТОПАРТС” ЕООД

„ДЖЕНУИН АУТОПАРТС” ЕООД е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201219134, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 425, „Логистика Юнивърсъл”, сграда № 1, склад 106-107, представлявано от Крисостом Матъо Диаситис - Управител. ДРУЖЕСТВОТО е администратор на лични данни, което само определя целите и средствата за обработване на личните данни. За въпроси и запитвания относно обработката на лични данни при извършване на подбор на персонал може да се свържете с нас на следния email адрес: genuineautopartsbg@gmail.com.

Настоящата политика се прилага по отношение на личните данни, които ДРУЖЕСТВОТО събира и обработва във връзка с извършването на действия по подбор на персонал, като обхваща процеса до постъпване на работа и регламентира воденето, поддържането и защитата на регистъра на личните данни на кандидатите за работа, поддържани от „ДЖЕНУИН АУТОПАРТС” ЕООД.

В Регистър „Кандидати за работа” се обработват лични данни, свързани с лицата, които кандидатстват за заемането на длъжност в ДРУЖЕСТВОТО. В това си качество на „ДЖЕНУИН АУТОПАРТС” ЕООД е необходимо да обработва описаните по-долу категории лични данни:

• Данни за физическа идентичност имена; имейл; месторождение; адрес; телефон за връзка; Личните данните са необходими за идентификация на лицето.
• Данни за социална идентичност

Националност на физическото лице. Тези лични данни се събират с цел да се провери законовото право на лицето да работи;

Образованието на физическото лице. Данните са необходими с оглед свързани с управлението на човешките ресурси цели, както и преценка за квалификацията на кандидата за работа с оглед заемането на длъжността за която се кандидатства; Трудова дейност - професионална биография. Данните са от значение при избора на подходящо за съответната длъжност лице.
Основания за обработване

Личните данни се предоставят на Администратора на лични данни от съответните лица, за които те се отнасят, от публични източници (публични профили в социални мрежи, Интернeт търсачки), от компетентни държавни или общински органи, в съответствие със законодателството и др.

Основанието за обработване е управляване на процедурата по набиране на персонал, оценка и потвърждение способността за заемане на съответната длъжност от кандидата.
Лица, на които данните могат да бъдат разкривани

Личните данни, обработвани от „ДЖЕНУИН АУТОПАРТС” ЕООД, са защитени от разкриване на трети лица. Те могат да бъдат предоставени на физическите лица, за които се отнасят данните; на трети лица, по силата на договор; на лица, обработващи личните данни; на компетентни държавни и/или общински органи, когато това се изисква с оглед изпълнение на нормативно задължение
Разкриване на такава информация трябва да бъде изрично разрешено от Управителят на дружеството, като се предприемат подходящи мерки, които да осигурят спазването на законодателството в областта на личните данни, както и спазване на задължението за конфиденциалност (което се налага, чрез изискване от третата страна да подпише споразумение за поверителност) и обезопасяване предаването на всякакъв обмен на данни.

Носители на данни

Управителят на дружеството и оторизираните от него служители- лица с достъп до лични данни, може да съхраняват категориите личните данни на кандидатите, на хартиени и/или технически и/или електронни носители при спазване на приложимото законодателство и необходимите мерки за защита.

Срок на съхранение

Личните данни на кандидатите за работа се съхраняват за периода необходим за изпълнение на правните и бизнес нужди на „ДЖЕНУИН АУТОПАРТС” ЕООД. Данните, обработвани от „ДЖЕНУИН АУТОПАРТС” ЕООД, ще бъдат унищожени след изтичане на периода на пазене, в съответствие с изискванията, изложени в тази политика и в закона.

В случай, че кандидата не бъде одобрен за заемането на съответната длъжност, ДРУЖЕСТВОТО може да запази неговите лични данни в досие, в случай че в бъдеще се появяват възможности за работа, за които би бил подходящ кандидат. Преди да се пристъпи към съхраняване на получените лични данни с такава цел, ще бъде поискано неговото писмено съгласие, което може да се оттегли по всяко време.

В случай, че кандидатите са дали своето съгласие за това, предоставените лични данни се съхраняват за максимален срок от 2 години. Ако не е налице дадено съгласие за това, предоставените лични данни, се унищожават непосредствено след приключване на подбора за позицията, за която са кандидатствали.

Лице по защита на личните данни

Управителят на ДРУЖЕСТВОТО или упълномощено от него лице, което отговаря за контрола върху достъпа и използването на личните данни. За защита на личните данни се осигурява фактическа, персонална и технологична защита.


Права на субектите на данните:
• право да получат копие от тях;
• право да се иска коригиране в случай на неточност или не актуалност;
• да иска изтриване на тези данни;
• право на преносимост на личните данни, когато това е технически осъществимо;
• право на възражение срещу тяхната обработка;
• право на жалби или сигнали , подавани до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД),

в случай че според тях ДРУЖЕСТВОТО нарушава законодателството за защита на личните данни.

По смисъла на настоящата ПОЛИТИКА:

• „Администратор на лични данни”/ ДРУЖЕСТВОТО е „ДЖЕНУИН АУТОПАРТС” ЕООД, ЕИК 201219134;
• „Субект на данните” е кандидата за работа;
• „Лице по защита на личните данни” е физическо лице, притежаващо необходимата компетентност, управител на дружеството или друго, което е упълномощено или назначено от него със съответен писмен акт, в който са уредени правата и задълженията му във връзка с осигуряване на необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни при тяхното обработване.
• „Лични данни” са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други). Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. „ДЖЕНУИН АУТОПАРТС” ЕООД не обработва такава информация за Вас.
• „Обработване на лични данни” е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.
• „Регистър на лични данни” е всяка структурирана съвкупност от лични данни, достъпна по определени критерии, централизирана, децентрализирана или разпределена на функционален или географски принцип.

Настоящата политика влиза в сила към 25.05.2018г. и подлежи на периодично актуализиране. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта на „ДЖЕНУИН АУТОПАРТС” ЕООД ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни на кандидатите за работа.