ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДСК-РОДИНА АД

Alerts for the new job ads published by ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДСК-РОДИНА АД
ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДСК-РОДИНА АД
Other

About the Company

Contacts

ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДСК-РОДИНА АД
EIK: 121507164
phone 02 / 9427017

София
location_on 1303 София
бул. " Александър Стамболийски" №101, МОЛ София, София Тауър, ет.4

map view on map

Privacy policy
Privacy policy of ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДСК-РОДИНА АД

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА
ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА/ КАНДИДАТИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ
НА УСЛУГА В ПОК „ДСК-РОДИНА“ АД

1. Пенсионноосигурителна Компания „ДСК-Родина“ АД (ПОК „ДСК-Родина“ АД) е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 121507164, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, бул. „ Александър Стамболийски” № 101, МОЛ София, София Тауър, ет.4.; тел: 0700 10 375 /8/; факс: (+359 2) 942 70 18; e-mail: info@dskrodina.bg;
Интернет страница www.dskrodina.bg

Координати за връзка с длъжностно лице по защита на личните данни: e-mail: DPO@dskrodina.bg

2. Личните данни на физическите лица – кандидати за работа/ кандидати за изпълнители на услуга в ПОК „ДСК-Родина“ АД, се обработват за целите на:
а) евентуалното сключване и изпълнение на трудов/граждански договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи и обуславящи сключването на договор;
б) изпълнение на законови права и задължения на ПОК „ДСК-Родина“ АД във връзка със сключването и изпълнението на договора по б. „а“, в това число, във връзка с обработването на категориите лични данни - изпълнението на задължения и упражняването на специални права на ПОК „ДСК-Родина“ АД по силата на трудовото, гражданското и осигурителното законодателство, както и във връзка с осъществяването на превантивната и трудова медицина и оценка на трудоспособността на лицата;
в) реализиране на права и интереси на ПОК „ДСК-Родина“ АД, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица;
г) изпълнение на законово задължение, което се прилага спрямо ПОК „ДСК-Родина“ АД.

3.1. ПОК „ДСК-Родина“ АД обработва следните лични данни и категории лични данни:
а) име, идентификационен номер, дата и място на раждане, гражданство, документ за самоличност;
б) демографски характеристики, например: пол, възраст, местоживеене;
в) данни за контакт, например: постоянен и настоящ адрес, стационарен/мобилен телефон, електронна поща;
г) данъчна и осигурителна информация;
д) данни за образование, например: учебно заведение, факултет, професионално направление, специалност, редовна/задочна форма на обучение;
е) данни за гражданско състояние: свързани лица, семейно положение;
ж) данни от свидетелство за съдимост;
з) данни за физическата идентичност – лицеви изображения;
и) данни за предходен професионален опит, например: трудов стаж, месторабота, длъжност/професия, включително в общински и държавни институции (като областен управител, кмет, член на общински съвет, народен представител);
к) данни за акционерни и дялови участия в дружества, участия в управителни и контролни органи на дружества, включително в ЮЛНЦ и др.;
л) данни за наличие на делови интерес по смисъла на Закона за кредитните институции;
м) други данни, изискуеми съгласно приложимото законодателство - Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, и др.;
н) данни за икономическо състояние, например: ползвани продукти и услуги на ПОК „ДСК-Родина“ АД, кредитна задлъжнялост, наличие на публични или други задължения.

3.2. ПОК „ДСК-Родина“ АД обработва и следните специални категории лични данни:
а) данни за здравословно състояние – физическо и психическо;
б) данни за членство в синдикални организации и политически партии;

4. Обработването на личните данни се извършва на основание:
а) при кандидатстване за работа/за изпълнител на услуга по обява и за действия, предхождащи и обуславящи сключването на договор и предприети по искане на физическото лице; или
б) реализиране на права и интереси на ПОК „ДСК-Родина“ АД, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица, или
в) изпълнение на законови задължения на ПОК „ДСК-Родина“ АД.

5. Личните данни, събирани и обработвани от ПОК „ДСК-Родина“ АД, могат да бъдат предоставяни на следните категории получатели на лични данни:
а) служби по трудова медицина;
б) агенции за проучване на потребителското мнение – само за физическите лица, пряко ангажирани с обслужване на клиенти;
в) контрагенти на ПОК „ДСК-Родина“ АД, на които данните се предоставят, за да бъдат използвани за контакт между ПОК „ДСК-Родина“ АД и контрагента във връзка със сключването и изпълнението на договор, вкл. и в периода на преддоговорните отношения;
г) лица, на които ПОК „ДСК-Родина“ АД е възложила организирането и провеждането на обучения, инструктажи, семинари и др.;
д) лица, организиращи и провеждащи обучения, инструктажи, семинари и др., в които физическите лица участват;
е) лица, на които са възложени действия по изработване, печатане, комплектоване, доставка на писмена кореспонденция с ПОК „ДСК-Родина“ АД;
ж) лица, с които ПОК „ДСК-Родина“ АД е сключила договор за допълнително здравно осигуряване;
з) лица, чиито продукти и услуги ПОК „ДСК-Родина“ АД предлага чрез физическите лица по силата на сключен договор;
и) лица, на които във връзка с обработването за посочените в т. 2 цели, ПОК „ДСК-Родина“ АД е възложила обработването на личните данни по организационни причини, различни от посочените по-горе, например: разработване и поддръжка на системи на ПОК „ДСК-Родина“ АД; съхранение на данните; контрол на достъпа до помещенията на ПОК „ДСК-Родина“ АД и др.;
к) дружества от корпоративната група, към която ПОК „ДСК-Родина“ АД принадлежи (ОТП Група);
л) органи, институции и лица, на които ПОК „ДСК-Родина“ АД предоставя лични данни във връзка с упражняването на трудовите и осигурителните права на физическите лица, включително по силата на законова разпоредба, в т.ч.: Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, лечебни и здравни заведения, застрахователни дружества, пенсионно-осигурителни дружества и др.;
м) други органи, институции и лица, на които ПОК „ДСК-Родина“ АД е длъжна да предостави лични данни по силата на законова разпоредба.

6. В зависимост от случая, личните данни на физическите лица, могат да бъдат предоставени на ПОК „ДСК-Родина“ АД от самите лица или чрез следните групи трети лица:
а) лица, извършващи посредническа дейност за набиране на персонал.

7. Предоставянето на Лични данни е доброволно. В случай че данните не бъдат предоставени трудов договор няма да бъде сключен. При вече сключен трудов договор с ПОК „ДСК-Родина“ АД предоставянето на лични данни може да представлява договорно или законово изискване. В тези случаи непредоставянето на данните може да доведе до прекратяване на сключения договор.

8.1. Физическите лица имат право на достъп, право да поискат коригиране, изтриване или ограничаване обработването на отнасящите се до тях и обработвани от ПОК „ДСК-Родина“ АД лични данни.

8.2. Физическите лица имат право да получат данните от ПОК „ДСК-Родина“ АД във вида и по начина, определени в закона и да ги прехвърлят на друг администратор. Физическите лица имат право да поискат от ПОК „ДСК-Родина“ АД пряко да прехвърли данните им на друг администратор, когато това е технически осъществимо.

8.3. Правата, свързани с обработването на предоставените от кандидата лични данни могат да бъдат упражнени чрез отправяне на искане до Длъжностното лице по защита на личните данни на посочените в т.1 адрес за кореспонденция, телефон за контакт и електронна поща.

9. Физическите лица могат да упражнят правото си на жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни.

Комисия за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
Телефон: 02/91-53-518
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

10. ПОК „ДСК-Родина“ АД съхранява събраните лични данни в следните срокове:
а) когато данните се обработват във връзка с получени документи за кандидатстване за обявена позиция – 2 (два) месеца от подаване на документите, ако кандидатурата не бъде одобрена;
б) когато данните се обработват на основание сключен договор, личните трудови досиета на физическите лица се съхраняват за срок 5 години след прекратяване на договора;
в) данни, съдържащи се във ведомости за заплати – 50 години, от началото на календарната година, следваща годината, за която ведомостите се отнасят;
г) данни от досиета по трудови съдебни спорове - 5 години след влизане в сила на постановено съдебно решение;
д) данни от протоколи от проверки, измервания, книги за инструктаж и други документи, свързани със здравословните и безопасни условия на труд - 5 години от датата на съставяне на документа.
е) когато данните се обработват за реализиране на права и интереси на ПОК „ДСК-Родина“ АД, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица – до погасяване на правото и/или отпадане на интереса.

След изтичане на посочените срокове, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.