Opportunities

#JoinUs and enjoy: a competitive salary; flexible working hours; excellent social benefits - additional health insurance, food vouchers, sports cards, discounts in various shops and restaurants, transport allowance; friendly multicultural environment; career development opportunities; rewards and recognition programs; and teambuilding activities.

We offer many career opportunities in the fields of Technology, Entertainment, Enterprise, Travel, Tourism, and Gaming with projects for leading companies such as Spotify, Hilton and McAfee.

Learning & development

Since we aim for constant growth and development of our people, we organize regular workshops, lectures, and trainings on a wide variety of topics. These include improvement of language level, presentation skills, emotional intelligence and even graffiti art. Additionally, our team members have the opportunity to connect with successful and inspiring people from different walks of life. Our German and Tech Step Academies provide free training in German language or technical engineering to anyone who is motivated to learn. And because we value proactivity, ambition, and integrity, the successful completion of these trainings is rewarded with bonuses, career opportunities, and a place within our big Sutherland family.

Early career

We consider it our global mission to advance youth through education and technology by implementing numerous trainings, programs, internships, and scholarships. Investing in young talented people is a priority for Sutherland.

Corporate Social Responsibility

At Sutherland, we strive to make a positive impact on our workplace, environment and the communities in which we operate. That is why we inspire our staff to take part in many initiatives related to raising funds for the people in need, cleaning the parks and planting trees and many more.

We are looking forward to receiving your applications! 

Кариерни възможности

Присъединете се към нас, ако желаете: конкурентно заплащане; гъвкаво работно време;отлични социални придобивки - допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, спортни карти, отстъпки в различни магазини и ресторанти, покриване на транспортни разходи; приятелска мултикултурна среда;възможност за кариерно израстване и тийм билдинг активности.

Предлагаме позиции в многообразни сфери като технологии, забавление, туризъм, застраховане и гейминг във водещи компании като Spotify, Hilton и McAfee.

Обучения и развитие

Тъй като се стремим към постоянно подобрение и развитие, организираме регулярни лекции, уоркшопи и тренинги на различни теми. Част от тях включват повишаване на нивото на езика, презентационни умения, емоционална интелигенстност и дори изкуство. Освен това, екипът ни има възможността да се среща с успели и вдъхновяващи хора от различни сфери. Други активности, целящи развитие са нашите Немска Академия и Техническа Академия. Те предоставят безплатно обучение по немски език или техническо инженерство на всеки, който има мотивация да учи. Тъй като ценим проактивността, амбицията и честността у хората, успешното завършване на тези обучения е възнаградено с бонуси, кариерни възможности и място в голямото семейство на Съдърланд.

Ранна кариера

Инвестирането в млади таланти е приоритет за Съдърланд, затова се стараем да бъдем възможно най-активни във взаимоотношенията си с българските училища и университети като им предоставяме множество възможности за стажове, трейнинги и стипендии.

Корпоративна социална отговорност

В Съдърланд полагаме усилия да градим положително въздействие върху нашето работно място, околната среда и в общностите, в които оперираме. Затова вдъхновяваме нашите служители да се включват в множество инициативи свързани с набиране на средства за нуждаещите се, почистване на паркове и съдене на дръвчета и много други.

Очакваме ви!