Pulsio Print specializes in the production of high quality and luxurious printed products for the Western European markets - novels, children books, art books, comics, catalogues, brochures. Leader in France, Belgium and Switzerland with 11% market share and  with new prospective markets like the UK, Germany and USA.


As a bulgarian growth company, Pulsio attracted investments from Black Peak fund and the European Investment to help the acquisition of a modern printing facility (9 000m, 130 people, new printing equipment) and the development of an award winning online web to print software.


The Corporate culture is oriented towards the customer and their needs and is based on self-reliance, responsibility, initiative, speed and agility. The company likes to experiment with new products and to overcome difficulties. It is suitable for people who trust themselves, are not afraid of the unknown, who like new challenges and know that they can cope in stressful situations even when unprepared, thanks to their personal skills and the colleagues, who will always support them when needed.


With the company's development and penetration of new
markets, the company is constantly looking for suitable candidates for key positions in sales, marketing, account management and project management.Pulsio Print е специализирана в производството на качествени и луксозни печатни продукти за западноевропейските пазари - романи, детски книги, книги за изкуство, комикси, каталози, брошури.


Лидер във Франция, Белгия и Швейцария с 11% пазарен дял и с нови перспективни пазари като Великобритания, Германия и САЩ.


Като бързоразвиваща се българска компания, Pulsio привлече инвестиции от инвестиционните фондове Black Peak и  European Investment Fund, за да подпомогне придобиването на ново и модерно печатно оборудване назначаване на 130 човека в производството и развитието на онлайн софтуер за печат (награда за иновация 2019 на Френско-Българската Търговска Камара).


Корпоративната култура е ориентирана към клиента и към техните нужди и се основава на увереност в себе си, отговорност, инициативност, бързина и гъвкавост. Обичаме да експериментираме с нови продукти и да преодоляваме трудностите. Pulsio е подходяща за хора, които не се страхуват от непознатото, които обичат новите предизвикателства и знаят, че могат да се справят в стресови ситуации, благодарение на личните си умения и с помощта на колегите, които винаги ще ги подкрепят, когато е необходимо.


С развитието на компанията и навлизането на нови пазари, компанията търси подходящи кандидати за ключови позиции в продажбите, маркетинга, работа с клиенти и управление на проекти.