Фондация „Прознание“ е българска неправителствена организация, основана през 2015 г.Основна цел на екипа е реализирането на социални дейности и проекти, насочени къмподобряване качеството на българското образование и осигуряване на равен достъп за деца имладежи в неравностойно положение. От създаван...