Застрахователен брокер с утвърдени позиции на пазара. Регистриран през 2009 г., вписан в регистъра на КФН, с лиценз за застрахователно посредничество №198-ЗБ/30.11.2009 г. и администратор на лични данни 287992 издаден от КЗЛД.
В компанията работи екип от млади професионалисти, застрахователни експерти и риск мениджъри.