Частно средно училище “Свети Георги” е образователна институция, която осигурява творческа и подкрепяща среда за обучение и възпитание на деца от 6 до 19 години.  Училището изгражда личности с богата обща култура, осъзнали и възприели общочовешките ценности, ориентирани в динамично променящия се съв...