Мисията на Фондация “SOS-семейства в риск” е насочена към подобряване качеството на живот и повишаване на гражданската чувствителност, отговорност и ангажираност към деца, семейства и групи в риск или потенциален риск от негативни социални явления.
Цели на организацията са да съдейства на обществото и държавата в осигуряването на равни възможности на гражданите за пълноценно участие във всички сфери на обществения живот; да подкрепя процесите на борба и превенция на явления, нарушаващи правата на човека и/или оказващи негативно въздействие на физиологичното и/или психично здраве и социално функциониране на личността; да създава условия за обучение и прилагане на професионална консултативна дейност в съответствие с установените международни стандарти.
Целевите групи, с които работи Фондация “SOS – семейства в риск” включват:
- Жени и деца, жертви или в риск от насилие, експлоатация и дискриминационни практики
- Деца и млади хора от специализирани институции за деца;
- Жени и мъже, предлагащи комерсиални сексуални услуги;
- Професионалисти от помагащите професии;
- Широката общественост