1. Лидерски обещания - ценностите, с които всеки един лидер от компанията да се ангажира, а именно: ОТГОВОРНОСТ, УВАЖЕНИЕ, ОБЩУВАНЕ, ПОСОКА, СЪТРУДНИЧЕСТВО, ОБМЯНА НА ЗНАНИЯ И ОПИТ.

2. Липса на силно изразена йерархична структура. Ръководните кадри в компанията са лесно достъпни и отворени за комуникация.

3. Поведенчески кодекс с ценности и етични правила за цялата организация. Той цели защита правата и интересите на всеки един служител.

4. Вътрешно допитване за удовлетвореността на служителите. След всяко проучване публикуваме и комуникираме актуална информация, какви мерки за подобрение сме предприели.

5.  "Служител на месеца", колега, който е постигнал високи резултати и на когото изразяваме своята благодарност, не само чрез бонус, но и чрез публично признание.

6. Радваме се и на нисък брой трудови злополуки - 0,22%, както и 0% професионални заболявания до момента.

7. Предлагаме програма "Бонус препоръчан служител" - за последните 2 години има 76% успеваемост (колеги останали над една година).

8. Организираме и финансираме коледни пратита за всички служители в страната..

9. Всяка година футболният отбор на BILLA се включва в турнир на международно ниво.

10. Осгуряваме "Пакет при раждане на дете" за всички наши служители, които стават родители.

11.Имаме разработен каталог с обучения, в който наши колеги, специалисти, водят обучения на локално ниво.

12. Имаме над 60% успеваемост на ежегодната ни Стажантска програма (стажанти, задържани на постоянна позиция)

13. Програма "International Management Trainee" е стажантска програма, кoято предлага международен обмен и развитие. 

14. Специално изградена платформа за електронни обучения

15. BILLA поема разходите по подновяване на личните здравни книжки на служителите си.

16. Социален фонд - това е вътрешна инициатива на компанията, в която всеки служител сам избира дали да се включи. Със събраните средства подмопагаме наши колеги и смействата им със здравословни проблеми.

17. Менторски стандарт - имаме въведена менторска прогама в помощ на всеки един нов служител, независимо на каква позиция е. 

18. Имаме изградени три Обучителни центъра в страната - това са симулационни среди, през които всеки нов служител преминава въвеждащо обучение.

19. Осигуряваме на служителите си езикови обучения и сертифициране на място, в офиса, изцяло на наши разноски.