УОЛТОПИЯ АД

Известия за новите обяви от УОЛТОПИЯ АД
УОЛТОПИЯ АД
Производство и дизай на изкуствени катерачни стени и концепции за активно забавление.

Придобивки

  • check_box Курс за катерене- начинаещи
  • check_box Карта за Walltopia Climbing & Fitness

В България

  • calendar_today От 1998
  • people_alt 500 служители
  • location_on София; Летница

Глобално

  • calendar_today Основана 1998
  • people_alt 650 служители
  • location_on САЩ, Канада, Малайзия, Русия и др.

За компанията

filter_7

Кариера в компанията

Видео

Контакти

УОЛТОПИЯ АД
ЕИК: 204143670

София
location_on София Тех Парк
бул. Цариградско шосе 111В
офис сграда WALLTOPIA
София

map Виж на картата

Лични данни
Политика за защита на личните данни на УОЛТОПИЯ АД

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА

(В сила от 25.05.2018 г.)


Целта на настоящия документ („Политиката“) е да Ви информира относно това как „Уолтопия“ АД, в качеството си на „администратор на лични данни“ по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни („ОРЗД“), събира, обработва, съхранява или по друг начин използва личните данни, които предоставяте, когато кандидатствате за работа в компанията.

Документът дава отговор на следните въпроси:

1.Защо събираме личните Ви данни и какви са правните ни основания за това?
2.Какви лични данни обработваме?
3.Как и за какъв срок съхраняваме и обработваме предоставените от Вас лични данни?
4.Кой има достъп до личните данни, които предоставяте?
5.Какви са правата Ви във връзка с информацията, която ни предоставяте?

Всички позовавания на “нас”, “ние” или “компанията” в рамките настоящата Политика се считат за позоваване на „Уолтопия“ АД, ЕИК 204143670, седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 111В, ет. 3.

1.Защо събираме личните Ви данни и какви са правните ни основания за това?

Като част от процеса по подбор на служители, „Уолтопия“ АД има легитимен интерес по член 6, ал. 1, буква „б“ от ОРЗД да събира и обработва лични данни на кандидатстващите за работа в компанията. Личната информация, която събираме, ни позволява да обработим кандидатурата Ви в различните стадии на подбора на служители - предварителен подбор на кандидати, връзка с кандидатите, селекция и оценка чрез интервю и тестове за умения, отправяне на оферта.

Ние няма да събираме и обработваме личните данни, предоставени от Вас в процеса на кандидатстване, за каквито и да било цели извън гореизброените.

2.Какви лични данни обработваме?

Във връзка с Вашата кандидатура за работа при нас, ние събираме, съхраняваме и обработваме следните категории лични данни:

идентификационни данни, а именно имена, гражданство;
данни за контакт, включително имейл, пощенски адрес и телефонен номер;
информация за образование, умения и професионален опит (придобити квалификационни степени, участия в обучения и курсове, предишни работодатели, работни позиции и описание на заеманата длъжност);
информация, събирана по време на интервютата, като бележки, водени от интервюиращия и резултати от вътрешни технически тестове;
друга информация, която считате за релевантна към кандидатурата си за съответната позиция и доброволно сте предоставили в автобиографията, мотивационното си писмо и/или по време на интервютата.

Внимание: По време на процеса на подбор „Уолтопия“ АД не събира и не обработва лични данни, които попадат в категорията “чувствителни” данни. Това включва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения; членство в синдикална организация; генетични данни, биометрични данни, обработвани единствено с цел идентификацията ви като човешко същество; данни за здравословното състояние; данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Включването на такива чувствителни данни във Вашата кандидатура, под каквато и да било форма, я прави невалидна. Като такава тя няма да бъде взета предвид и ще бъде незабавно изтрита от Специалист човешки ресурси, отговарящ за подбора на персонал.

Чрез избиране на опцията "Запознат съм с Политиката за защита на лични данни на Walltopia" в края на този документ Вие декларирате, че:

Личната информация, която ни предоставяте по време на подбора (чрез автобиография, мотивационно писмо, участие в интервю и т.н.) е вярна, доброволно предоставена и релевантна за съответната позиция, за която кандидатствате.

 Сте запознат с това, че личната ви информация да бъде събирана, съхранявана и обработвана по начините описани в тази Политика.

3.Как и за какъв срок събираме и обработваме личните Ви данни?

3.1. Във връзка с процеса на подбор на служители „Уолтопия“ АД събира
кандидатури, подадени по някой от следните начини:

чрез платформи за подбор на персонал, включително уеб базирани такива. Моля имайте предвид, че използвайки платформите се съгласявате и с техните Общи условия, за които „Уолтопия“ АД не носи отговорност;
чрез имейл - jobs@walltopia.com;
чрез попълнена форма на сайта Walltopia careers.

„Уолтопия“ АД не приема и не обработва кандидатури, изпратени по начин различен от гореизброените. Всички кандидатури, подадени по различен начин, ще бъдат незабавно изтривани, без да бъдат разглеждани. Това включва, но не се ограничава до: кандидатури, подадени чрез социални мрежи; кандидатури, подадени чрез платформи за съобщения (Viber, Skype, Facebook Messenger и др.), както и всички останали кандидатури, предадени лично на служител във фирмата, различен от Специалист човешки ресурси.

3.2. „Уолтопия“ АД поддържа и прилага административни, технически и физически предпазни мерки за защита на личните Ви данни от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване.

3.3. Политиката на „Уолтопия“ АД е да не съхранява личните Ви данни по-дълго, отколкото е необходимо за целите на процедурата по подбор за позицията, за която сте кандидатствали.

3.4. В случай че кандидатурата Ви е неуспешна, личните Ви данни ще бъдат изтрити до 3 дни след изпращане на становището относно статуса й от наша страна. „Уолтопия“ АД не носи отговорност за изтриването на кандидатури, когато няма технологична възможност за това - например при подаването им през платформа, която не позволява изтриването на кандидатурата Ви от наша страна. В такива случаи „Уолтопия“ АД се задължава да Ви информира, че трябва да изтриете данните си, а Вие носите отговорността за изтриването им.

3.5. В случай че кандидатурата Ви е успешна и бъдете нает, събраните релевантни лични данни ще бъдат прехвърлени към Вашето трудово досие в съответствие с политиките за защита на личните данни на „Уолтопия“ АД.

4.Кой има достъп до личните данни, които предоставяте?

Във връзка с процеса на подбор, личната Ви информация ще бъде споделена вътрешно с лицата, които имат легитимен интерес към кандидатурата Ви или носят отговорност за спазването на правилата във връзка с нейната обработка. Достъп до личните Ви данни могат да имат само:

Специалист човешки ресурси, който отговаря за подбора на персонал;
Мениджър на отдела, за който кандидатствате, или служител в отдела, който е отговорен за предварителната селекция на кандидати (списък на всички мениджъри можете да намерите на сайта Walltopia careers);
Длъжностното лице по защита на личните данни на „Уолтопия“ АД;
Изпълнителен директор на „Уолтопия“ АД;
Системен администратор на „Уолтопия“ АД;
Представители на регулаторни органи или други власти при наличие на законов интерес за това.

5.Какви са правата Ви във връзка с информацията, която ни предоставяте?

5.1. Право на информираност. Тази Политика има за цел да осигури по ясен и разбираем начин прозрачност относно начина, по който „Уолтопия“ АД обработва личните Ви данни. Ако имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на личните данни, чиито данни за контакт се намират в края на този документ.

5.2. Право на достъп. Имате право да получите достъп до личните си данни безплатно и по всяко време, както и да получите информация за целта и процеса на обработката и получателите или категориите получатели на данните. Информацията ще бъде предоставена без забавяне и в разумен срок след поискване.

5.3. Право на корекции. Имате право да искате коригиране на Вашите лични данни, когато същите са неточни или непълни. Вие носите пълна отговорност за верността на предоставената от вас лична информация.

5.4. Право на изтриване („право на забравяне“). Имате право да поискате от нас да изтрием лични данни, които Ви засягат, в случаите когато няма законово основание за продължаване на обработването им.

5.5. Право на ограничаване на обработването. Имате право да поискате да ограничим или спрем обработването на личните Ви данни в случаите, указани в чл. 18 от ОРЗД.

5.6. Право на преносимост на данните. Имате право да получите в ясен, структуриран, всеобщо използван и машинно четим формат, личните данни, които сте ни предоставили, както и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор.

5.7. Право на възражение. Имате право да възразите срещу използването на личните Ви данни в случаи, в които те се използват за цели различни от тези, за които сте предоставили своето изрично информирано съгласие или смятате, че обработката им не е в съответствие с приложимото в случая законодателство.

5.8. Право на жалба до компетентния административен орган или съда. В случай че според Вас правото на защита и неприкосновеност на Ви личните данни е било нарушено, можете да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни или компетентния български съд

5.9. Право да оттеглите дадено съгласие. Когато обработването се основава на дадено от Вас съгласие, имате право на оттеглите съгласието си за обработване на личните данни по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването на база на Вашето съгласието преди оттеглянето му.

Настоящата политика е актуална към 25.05.2018 г. „Уолтопия“ АД си запазва правото да я актуализира периодично с цел отразяване на промени в нашите практики относно личните данни. За съществени промени ще Ви уведомяваме с открояваща се бележка в началото на Политиката, която указва датата на последната актуализация.

Ако имате въпроси във връзка с тази Политика, както и за да упражните някое от описаните по-горе права, можете да се свържете с длъжностното ни лице по защита на личните данни, чиито данни за контакт са, както следва:

По имейл, като изпратите електронно съобщение на dpo@walltopia.com.
или
По пощата, на адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 111В, ет. 3