Телепоинт ООД

Известия за новите обяви от Телепоинт ООД

Работна среда

watch_later Гъвкаво работно време
Телепоинт ООД
Изграждане и опериране на центрове за данни и колокация
  • people_alt 20 ИТ специалисти
  • location_on София Монтана
  • calendar_today Основана 2008

За компанията

Кариера в компанията

Контакти

Телепоинт ООД
ЕИК: 175424163
phone +359 2 490 3210

София
location_on Офисите ни в гр. София са:
ж.к. "Зона Б-18", ул. "Овче поле" № 122
и на бул. "Асен Йорданов" №8

map Виж на картата

Лични данни
Политика за защита на личните данни на Телепоинт ООД


ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
в „ТЕЛЕПОИНТ” ООД ПРИ ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

"ТЕЛЕПОИНТ" ООД (Телепоинт) зачита неприкосновеността на личния живот на кандидатите за работа и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани във връзка с извършван от дружеството подбор на кадри.

Настоящата Политика е изготвена и се основава на действащото българско законодателство в областта на защитата на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

Политиката е приложима за Вашите лични данни като физическо лице, което кандидатства за обявена свободна позиция за наемане в Телепоинт. Същата ще Ви разясни каква лична информация обработваме по време на подбора, за какви цели я използваме и какви са правата Ви като субект на личните данни.

1. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?

"ТЕЛЕПОИНТ" ООД („Телепоинт”, „ние”) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175424163, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика.
Телепоинт е вписано в публичния регистър на Комисията за регулиране на съобщенията като предприятие, предоставящо широка гама електронни съобщителни услуги/стоки.

Телепоинт е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление: Гр. София 1303, район „Възраждане“, ул. "Овче поле" No 122 и на тел: +359 893 590 194, +359 2 490 3211 или като попълните електронната форма за контакт на нашия уебсайт: https://telepoint.bg/contacts/.

2. Какъв вид данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме?

Телепоинт обработва доброволно предоставени от Вас лични данни, съдържащи се във Вашата автобиография или такива, предоставени допълнително от Вас, единствено с цел извършване на подбор за наемане на подходящ за дружеството кандидат за съответната свободна позиция, по която Вие сте кандидатствали. Основанието, на което дружеството събира и обработва лични данни, е Вашето съгласие. Личните данни, които обработваме са следните:
• три имена, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас;
• място и дата на раждане;
• пол;
• националност и състояние на разрешителни за работа;
• данни за Вашето образование и професионална квалификация;
• данни за Вашите езикови знания и умения;
• данни за Вашия професионален опит, вкл. данни от предоставени препоръки, ако
има такива;
• данни за инвалидност и здравословно състояние;
• други данни за Вашия личен живот, които Вие изрично сте посочили във Вашата автобиография, информация, която предоставяте относно Вашите предпочитания за кариерно развитие и друга информация относно Вашите квалификации за наемане на работа.


3. На кого предоставяме личните Ви данни?

Телепоинт не предоставя данните Ви, обработвани по време на извършване на подбора на трети лица. Данните се обработват от нашия Мениджър "Човешки ресурси". Достъп до предоставената ни от Вас кандидатура - автобиография/CV и т.н. - има също ръководителят на съответното звено, в което се намира обявената свободна позиция, т.е за чийто екип се търси подходящ кандидат. Достъп до данните във Вашата кандидатура може да има и Управителят на фирмата във връзка с провеждане на интервю и решението му дали да Ви наеме на работа.

4. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?

Тъй като предоставените от Вас лични данни се обработват само за целите на конкретен подбор, продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от конкретната позиция, за която кандидатствате, броя кандидатствали за позицията лица и др. обективни фактори. При всички случаи Телепоинт унищожава данните след изтичане на 6 месечен срок от събиране на данните, освен ако в процеса на подбора Вие не сте се съгласили изрично данните Ви да се използват и с оглед бъдещи подбори. В този случай данните се съхраняват за не повече от 1 година.

5. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от Телепоинт?

Като субект на лични данни по отношение Вашите лични данни имате следните права:
• да получите достъп до личните Ви данни и/или информация за вида данни, които обработваме; може да поискате от Телепоинт информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни;
• да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят, или обработването им не отговаря на изискванията;
• да възразите пред Телепоинт по всяко време срещу обработването на личните Ви данни или част от тях;
• да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни и да искате заличаване на всички обработвани данни;
• правото на жалба до Комисия за защита на личните данни;

Моля да имате предвид, че ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, Вие автоматично ще бъдете изключен/а от списъка с кандидати за позицията, за която сте кандидатствали.

Тези права може да упражнявате като ни изпратите съответното писмено заявление на посочените в настоящата Политика контакти, а ние ще Ви отговорим при първа възможност, но не по-късно от 30 дни от получаване на заявлението.

Тази политика е последно осъвременена през Април 2018 година и се въвежда във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.